De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Trainingsprogramma met meetinstrumenten voor COPD patiënten in een particuliere praktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Trainingsprogramma met meetinstrumenten voor COPD patiënten in een particuliere praktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting:
Dit verslag is geschreven in het kader van de onderwijseenheid "afstudeerproject" van de Opleiding voor Fysiotherapie van Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven.
Aanleiding van het project is dat FYSIOtherapie / fitness Vinkel op dit moment geen goed aansluitend trainingsprogramma met bijbehorende meetinstrumenten voor het meten en evalueren van skeletspierkracht, ademhalingsspierkracht en uithoudingsvermogen heeft. FYSIOtherapie / fitness Vinkel wil een optimaal trainingsprogramma voor COPD patiënten zodat deze hier verder kunnen revalideren.

Er wordt geprobeerd antwoord te vinden op de onderzoeksvraag door middel van een literatuurstudie.
De artikelen zijn gezocht op de databases Medline, Cochrane library, Pedro en Cinahl en in de zoekmachines Pubmed en Nlm. Verder is informatie gezocht door contact op te nemen met specialisten en instellingen op het gebied van COPD. Er is getracht zoveel mogelijk literatuur te verzamelen over de training van COPD patiënten en meetinstrumenten bij COPD die binnen de gestelde in- en exclusiecriteria vallen.
De gevonden artikelen over verschillende studies zijn onderworpen aan de Delphi list om zo te toetsen of het artikel van voldoende methodologische kwaliteit is.
Nadat de data-extractie heeft plaatsgevonden is er begonnen met het opstellen van het trainingsprogramma. De artikelen die gaan over meetinstrumenten zijn onderworpen aan een review om te beoordelen of de meetinstrumenten betrouwbaar, valide, toepasbaar en gevoelig zijn. Daarna zijn de meetinstrumenten gekozen die het best aansluiten bij het trainingsprogramma.
Gevonden protocollen zijn gebruikt als extra onderbouwing en achtergrond informatie in het project. De protocollen zijn beoordeeld door te kijken naar de auteurs. Als er sprake was van een auteur die bekend staat als specialist op het gebied van COPD of als het protocol onderschreven werd door een universiteit werd het protocol positief beoordeeld.

Er zijn drie trainingsschema's opgesteld met een duur van twaalf weken. Er zijn trainingsschema's opgesteld voor patiënten die:
• Thuis willen oefenen en die het lopen en fietsen willen verbeteren
• Thuis willen oefenen maar niet meer fietsen
• Thuis niet meer oefenen

Meetinstrumenten
De onderstaande meetinstrumenten worden gebruikt om de intensiteit te bepalen van de training en om te meten en evalueren wat de effecten van de training zijn.

Meetinstrumenten:
• De 0-10 Borgschaal
• 6 Minuten WandelTest (MWT) op de loopband
• Fietsergometrie test
• De PImax
• 1 RepetitieMaximum (RM)

Uit de gevonden literatuur blijkt dat er geen eensgezindheid bestaat op het gebied van trainingsprogramma's voor COPD patiënten. De gevonden studies gebruiken bijna allemaal verschillende populatie criteria en interventies waardoor er veel verschillende conclusies worden getrokken. Een gestandaardiseerd trainingsprogramma bestaat er niet. Toch is er getracht overeenkomsten te vinden.
Er mag geconcludeerd worden dat COPD patiënten een uitgebreid en gevarieerd trainingsprogramma moeten krijgen om het maximale resultaat te bereiken met de training. In een trainingsprogramma moeten de volgende aspecten naar voren komen wat betreft lichamelijke training: krachttraining van ademhalingsspieren, krachttraining van perifere skeletspieren en training van het uithoudingsvermogen. Deze aspecten zijn op verschillende manieren te trainen. Waarschijnlijk is de beste vorm een combinatie van duur en interval training op een voldoende hoge intensiteit.
Trainingseffecten die zijn verkregen zijn reversibel, dit betekent dat als de COPD patiënt niet meer traint na afloop van het trainingsprogramma al na enkele dagen het inspanningsvermogen weer begint af te nemen. Het is dus zaak om de patiënt te laten inzien dat hij of zij moet blijven trainen. Meetinstrumenten om de kracht en het uithoudingsvermogen te meten zijn voldoende aanwezig. Meetinstrumenten om de kracht van ademhalingsspieren te meten zijn er niet veel en vaak erg kostbaar en daarom moeilijk te realiseren in de praktijk.

Summary:
This graduation project is written in order of physiotherapy at the Fontys Hogescholen in Eindhoven.
Inducement of this graduation project is that FYIOtherapy / fitness Vinkel does not have a proper trainingprogramme with measurement tools for measuring and evaluatign skeletal muscle strenght, respioratoire muscle strenght and endurance at the moment. FYIOtherapy / fitness Vinkel wants to develop an optimal trainingprogram for COPD patients so they can continue their revalidation at FYSIOtherapy / fitness Vinkel.

Literary studies were researched to find an answer for this research question. The articles have been found in the databases; Medline, Cochrane Library, Pedro, Cinahl and in thes search programs Pubmed and Nlm. Besides that information was gathered by contacting specialist and institutions who are specialised on COPD. As much information as possible was gathered together about training for COPD patients and measurement tools of COPD that match the in- and exclusion criteria. The articles that have been found about different studies were submitted at the Delphis list to measure it's methodologic quality. After data extraction, a trainingprogramme was started. The articles which describe measurement tools, were judged by a review to see if they were reliable, valid, sensitive and functional. Afterwards those measurement tools that suited the trainingprogram best, were chosen. T he protocols that were found, were used as an extra foundation and background information for the project. The protocols were judged by looking at the authors, when it was wtitten by a specialist of COPD or written by a university, it was used in the graduation project.

There were three training programs set up with a duration of twelve weeks. There were training programs for patiënts who:
• Want to practise at home and want to improve both cycling and walking
• Don't cycle anymore and only want to improve walking
• Don't want to practise at home

Measurements
The measurements were used to determine the intensity of the training and to measure and evaluate the effects of the training.

• The Borg-scale from 0-10 was used
• 6 MWT on the treadmill
• Cycle ergometer test
• PImax
• 1RM

The found research literature shows that there's no agreement to trainingsprogrammes for COPD patients. Almost all the research use different patient criteria and interventions by which many different conclusions have been drawn. A standardised training programme is not yet available. Comparisons, however, have been made.

The conclusion is that COPD patients need an enlarged and varied training programmeto reach the maximum result. The following aspects need to be highlighted in the training programme: respiratory muscle training, strength training for peripheral skeletal muscles and endurance training. There are several ways to train these aspects. The best way is probably a combination of endurance and interval training at a high intensity.
The effects of the training are reversible, this means that if the COPD patient stops training, the effects will decrease after a few days. So it is necessary to make clear to the patient that it's important for him to continue his training.
There are enough measurements to measure the strength of peripheral skeletal muscles and the endurance of a patient. There aren't many measurements to measure the strength and endurance of respiratory muscles and are often very expensive. That's why it's very hard/ not viable to measure this in a private practise.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersFYSIOtherapie / fitness Vinkel
Jaar2003
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk