De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Gezamenlijke Vervoervoorziening Goes-Zuid

Een onderzoek naar de vormgeving van de GVGZ met als doel de gewenste netwerksamenwerking te realiseren
Genomineerd voor de HZ Stern 2018

De Gezamenlijke Vervoervoorziening Goes-Zuid

Een onderzoek naar de vormgeving van de GVGZ met als doel de gewenste netwerksamenwerking te realiseren
Genomineerd voor de HZ Stern 2018

Samenvatting

Aanleiding tot dit onderzoek was de vraag van Zorggroep Ter Weel of het mogelijk is om samen met meerdere organisaties in Goes-Zuid een vervoervoorziening op te zetten, de GVGZ. Daaraan lag ten grondslag dat Ter Weel merkte dat een deel van de mensen met een beperkte mobiliteit in Goes-Zuid moeite heeft om vervoer naar diverse locaties (zoals de voorzieningen in Ter Weel, het buurtcentrum en het winkelcentrum) te regelen. De organisaties die binnen dit onderzoek als potentiële partners van de GVGZ aangemerkt worden, zijn: Gors, Buurthuis de Pit, De Schakel, LFB Goes, Gardeslen, SMWO en Incluzio. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:
Hoe moet de GVGZ in het beginstadium praktisch en organisatorisch vormgegeven worden om de gewenste netwerksamenwerking te bewerkstelligen?
De deelvragen van dit onderzoek luiden als volgt:
- Hoe denken de potentiële partners van de GVGZ over netwerksamenwerking op het gebied van vervoer om de mobiliteit van mensen met een beperkte mobiliteit in Goes-Zuid te faciliteren?
- Op welke punten kan onder de potentiële partners van de GVGZ over ‘common ground’ inzake de praktische vormgeving van de GVGZ gesproken worden?
- Op welke punten kan onder de potentiële partners van de GVGZ over ‘common ground’ inzake de organisatorische vormgeving van de GVGZ gesproken worden?
- Hoe kijken de provincie Zeeland en de gemeente Goes tegen de mobiliteit in respectievelijk Zeeland en Goes en de GVGZ aan?
Het type onderzoek dat gedaan is, is beschrijvend-verkennend onderzoek. Zo is een omschrijving gegeven van hoe de potentiële partners over de GVGZ denken (beschrijvend) en is uitgezocht op welke punten onder de potentiële partners over ‘common ground’ inzake de vormgeving van de GVGZ gesproken kan worden (verkennend). Om tot beantwoording van de hoofdvraag te komen, is een kwalitatieve survey gedaan. Er is gekozen voor een kwalitatieve benadering, omdat het in dit onderzoek niet zozeer om harde feiten ging, maar meer om de betekenis die de potentiële partners aan de GVGZ gaven. De onderzoekspopulatie van dit onderzoek is als volgt omschreven: medewerkers van Ter Weel, Gors, Buurthuis de Pit, De Schakel, LFB Goes, Gardeslen, SMWO en Incluzio met invloed op het interne besluitvormingsproces rondom vervoer. Met elke potentiële partner is een semi-gestructureerd interview afgenomen. Om de denkbeelden verder uit te diepen, is met de potentiële partners ook een focusgroepgesprek gevoerd. Daarnaast zijn een beleidsmedewerker van de provincie Zeeland en een beleidsmedewerker van de gemeente Goes geïnterviewd.
Het merendeel van de potentiële partners noemt of wekt de indruk dat de mobiliteit van mensen met een beperkte mobiliteit in Goes-Zuid beter gefaciliteerd kan worden. De potentiële partners werken momenteel niet samen op het gebied van vervoer. Een groot deel van de potentiële partners lijkt bereid deze samenwerking in de toekomst in de vorm van de GVGZ te ontplooien. Uit dit onderzoek blijkt dat op dit moment deels wel, maar ook deels (nog) niet over ‘common ground’ inzake de vormgeving van de GVGZ gesproken kan worden:
- Doelgroep: geen ‘common ground’
- Type vervoermiddel: ‘common ground’
- Dienstregeling of op afroep: geen ‘common ground’
- Vrijwilligers: ‘common ground’
- Betaling: ‘common ground’
- Gemeenschappelijk doel: ‘common ground’
- Rolverdeling: ‘common ground’
- Regie: geen ‘common ground’
- Overleg: ‘common ground’
Het beeld dat vanuit de interviews met de provincie Zeeland en de gemeente Goes naar voren komt, komt overeen met het landelijk (toekomst)beeld voor gebieden zoals Zeeland: de vraag naar klassiek openbaar vervoer is laag, het aanbod van klassiek openbaar vervoer neemt af en er wordt meer ingezet op flexibel vraaggericht vervoer. Zowel de provincie als de gemeente bevelen aan om bij de GVGZ voor een besloten vorm van vervoer te kiezen. Dit houdt in dat de GVGZ zich op een specifieke doelgroep dient te richten. Uit het onderzoek vloeien verschillende aanbevelingen voort, welke in een adviesrapport nader uitgewerkt worden:
- Het verder uitdiepen van de vervoersvraag
- Het in gesprek gaan met de provincie Zeeland en de gemeente Goes
- Het bezoeken van kleinschalige vervoervoorzieningen elders
- De dan nog bestaande verschillen van inzicht verder uitdiepen
- Het opstellen en ondertekenen van een convenant
- Op basis van het convenant aan de slag gaan

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Economie
PartnerZorggroep Ter Weel, Goes
Datum2018-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk