De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Achtergrond
Het verkregen signaal, vanuit het behandelteam van leefgroep de Gildekamp, is dat de terugkeer naar huis vanaf de leefgroep vaak moeizaam verloopt. Dit signaal is erkend door de groepsleiding. De opdrachtgever van dit onderzoek, Frans Peters, heeft Amy van der Mark en Karijn Jurriens de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een gelijkwaardige samenwerking tussen de ouders/opvoeders en de groepsleiding, waardoor een terugplaatsing eerder mogelijk wordt. De groepsleiding wil een advies over hoe zij hier passend mee om kunnen gaan, om het behandelproduct meer kracht bij te zetten. Hiervoor is het van belang dat er zicht komt op de huidige situatie en de behoeften vanuit verschillende perspectieven. Tot slot is het voor leefgroep de Gildekamp van belang dat het advies past bij de werkwijze van de leefgroep en binnen financiële kaders van Pluryn valt.
Doel- en vraagstelling Doelstelling: Op 1 juni 2017 is er kennis en inzicht bij de medewerkers van leefgroep de Gildekamp, over hoe er een adequate samenwerking tussen de ouders/opvoeders en de groepsleiding uitgevoerd kan worden. Zodat de behandelperiode voordat een cliënt terug keert naar huis verkort kan worden. Vraagstelling: Hoe kan de groepsleiding van leefgroep de Gildekamp zo gelijkwaardig mogelijk samenwerken met de ouders/opvoeders van de cliënten gedurende de behandeling, waardoor de ouders/opvoeders van de cliënt zo ver mogelijk verantwoordelijkheid leren dragen voor de terugkeer naar huis?
Methode van onderzoek Middels een kwalitatief onderzoek is er antwoord verkregen op de onderzoeksvraag. In totaal zijn er 9 individuele interviews afgenomen, 28 enquêtes en 6 schaalmetingen. Hierbij is informatie verworven over de huidige situatie en de behoeften die de participanten hebben, ten aanzien van een samenwerking die de terugkeer richting huis ondersteunt. Voor dit onderzoek is vanuit de volgende perspectieven informatie verworven:
- De gedragswetenschapper;
- De maatschappelijk werkster;
- 8 persoonlijk begeleiders;
- 2 begeleiders;
- 6 ouders/opvoeders van jongeren die verblijven op leefgroep de Gildekamp;
- 8 jongeren die verblijven op leefgroep de Gildekamp;
- 1 jongere die momenteel werkt aan het traject richting terugplaatsing;
- 2 ouders/verzorgers waar het kind weer thuis woont na een verblijf op leefgroep de Gildekamp.
Resultaten
Naar aanleiding van de dataverzameling kan geconcludeerd worden dat de groepsleiding van leefgroep de Gildekamp de competenties hebben, welke een gelijkwaardige samenwerking kunnen onderhouden met de ouders/opvoeders van de cliënten. Hoe de groepsleiding hier mee omgaat is wisselend. De bekende (wetenschappelijke) literatuur sluit over het algemeen aan bij
5
de resultaten vanuit de medewerkers van de leefgroep. De behoeften van de ouders/opvoeders en de jongeren zijn voornamelijk gericht op concrete acties zoals; op de hoogte gesteld worden, meegenomen worden in beslissingen, goede communicatie en duidelijke afspraken. De koppeling tussen de theoretische kennis en de uitvoering in de praktijk is niet altijd zichtbaar in het dagelijks handelen van de groepsleiding. Werkdruk en het ontbreken van hulpmiddelen ligt hieraan ten grondslag volgens diverse participanten.
Conclusie Om ervoor te zorgen dat de groepsleiding van leefgroep de Gildekamp zo gelijkwaardig mogelijk samenwerkt met de ouders/opvoeders van de cliënten gedurende de gehele behandeling, zijn de volgende behoeften uitgesproken: - Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsrelatie tussen de ouders/opvoeders en de groepsleiding vanaf de intakefase. - De intakefase wordt ingedeeld in drie gesprekken; een kennismakingsgesprek waarbij het doel is om de ouders/opvoeders en hun kind welkom te heten, het praktische gesprek voor informatie die van belang is voor de dagelijkse opvoedverantwoordelijkheden en het perspectief gesprek, welke plaats vindt na drie maanden observatie en kennismaking. - De ouders/opvoeders willen zich tijdens de gehele behandeling van hun kind gehoord voelen. - In het contact met de ouders/opvoeders neemt de groepsleiding een neutrale houding aan, waarbij ze transparant en kritisch zijn. - Er vinden frequent gesprekken plaats tussen de ouders/opvoeders en de groepsleiding. - Tijdens de gesprekken tussen de ouders/opvoeders en de groepsleiding worden de verwachtingen en verantwoordelijkheden wederzijds uitgesproken. - Er wordt continu gewaarborgd dat betrokken medewerkers handelen vanuit hun eigen functieomschrijving, waar nodig wordt er gebruikt van het aanvullende product; Gezins- en woonbehandeling.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerPluryn
Datum2017-01-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk