De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe leerkrachten kunnen aansluiten op de behoeften van leerlingen met autisme

binnen het speciaal onderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Hoe leerkrachten kunnen aansluiten op de behoeften van leerlingen met autisme

binnen het speciaal onderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de wet Passend Onderwijs staat dat kinderen een
passende plek binnen het onderwijs moeten krijgen. Er
wordt daardoor van leerkrachten verwacht dat zij aan
kunnen sluiten op de behoeften van ‘zorgleerlingen’.
Idealiter zouden welzijnszorg en onderwijs
samenwerken om dit doel te behalen, maar dit blijkt niet
realiseerbaar. De classificatie door middel van de DSM,
die in de hulpverlening wordt gebruikt, sluit niet aan op
de manier van handelen in het onderwijs. Om te
kunnen aansluiten op de sociaal emotionele behoefte
van leerlingen met autisme is er expertise nodig over
deze doelgroep. De samenwerking tussen onderwijs en
welzijnszorg en het bijscholen van leerkrachten kan
bijdragen aan deze aansluiting.
Het doel van het onderzoek is te achterhalen
wat een leerkracht, die werkzaam is binnen het
speciaal onderwijs cluster 4, nodig heeft om aan te
kunnen sluiten op de behoeften van leerlingen met
autisme. Hiervoor is de onderzoeksvraag gesteld: Wat
heeft een leerkracht werkzaam binnen het speciaal
onderwijs (cluster 4) nodig om de aansluiting op
behoeften van leerlingen met autisme te optimaliseren?
Met aansluiting wordt bedoeld: de aansluiting in de
begeleiding binnen de schoolse setting. En met de
behoeften worden de behoeften van leerlingen met
autisme bedoeld waarop wordt aangesloten door de
leerkracht zodat de leerling tot ontwikkeling kan komen.
In het onderzoek wordt gepoogd te achterhalen wat
leerkrachten al doen om de aansluiting met leerlingen
met autisme te optimaliseren, welke krachten en
belemmeringen zij daarbij ervaren en wat er nodig is
aan ondersteuning om de aansluiting te optimaliseren.
Er is een literatuurstudie gedaan rondom de
ontwikkelingen in de zorg en om het probleem in kaart
te brengen. Dit heeft de conclusie opgeleverd dat de
keuze uit is gegaan naar kwalitatief onderzoek. Er is
opzoek gegaan naar theorieën en methodieken die een
bijdrage kunnen leveren aan het opstellen van de topic
lijst en het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Vervolgens zijn er tien interviews afgenomen bij
onderwijsinstelling X om de ervaringen in de praktijk te
toetsen.
Uit de interviews komt naar voren dat de
leerkrachten al een hoop doen om aan te sluiten op de
behoeften van leerlingen met autisme zoals het bieden
van structuur, veiligheid en het aangaan van een
relatie. Daarnaast wordt duidelijk uit sommige
interviews dat er wel een tekort is aan kennis over de
doelgroep, dit wordt voornamelijk aangegeven door
respondenten die kort werkzaam zijn binnen de
instelling. Tot slot blijkt de samenwerking tussen de
onderwijsinstelling en de hulpverlening nog verre van
optimaal, wat volgens alle respondenten wel van
belang is dat die geoptimaliseerd wordt.
Op basis van de resultaten wordt
onderwijsinstelling X aanbevolen om duidelijkheid te
creëren richting de hulpverlening door het maken van
een brochure. Deze brochure moet informatie bevatten
over de doelgroep (waar de zorginstantie hulp aan
verleend), de wijze van begeleiden door de
onderwijsinstelling zelf en de verwachting van de
onderwijsinstelling over de samenwerking tussen beide
partijen. Daarnaast is het een idee dat
onderwijsinstelling X cursussen en bijscholing biedt die
praktijkopdrachten bevatten, om zo direct te kunnen
oefenen in de praktijk. Tot slot wordt aanbevolen
voornamelijk voor nieuwe leerkrachten handvatten aan
te bieden in de vorm van methodieken zoals ‘Geef me
de 5’.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
PartnerOrthopedagogisch onderwijsinstituut De Hilt (Helmond)
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk