De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van time-out naar switch

meesterstuk over opstandig gedrag

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Van time-out naar switch

meesterstuk over opstandig gedrag

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er zijn omtrent het omgaan met opstandig gedrag en de maatregel tijdelijke verwijdering uit de klas. Onze onderzoekscontext is hierbij een Speciaal Onderwijs school cluster 4. De doelstelling in ons onderzoek is dat we in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn rondom het tijdelijk verwijderen van leerlingen uit de klas. We gaan hierbij oplossingsgericht te werk en streven naar het creëren van groeimomenten, zodat een Time Out Kamer bezoek (TOK) zoveel mogelijk voorkomen wordt. De doelstelling van ons onderzoek is om de huidige situatie rondom het TOK-systeem op onze praktijkschool te verbeteren, door concrete aanbevelingen te formuleren. Zowel aanbevelingen voor leerkrachten om binnen de klas om te gaan met het opstandig gedrag van leerlingen, als aanbevelingen voor de Commissie van Begeleiding (CvB) om gestructureerd invulling te geven aan de TOK. Onze onderzoeksvraag hierbij is: Welke aanbevelingen kunnen we voor het team van onze praktijkschool doen om tot verbetering van het TOK-systeem te komen? Onderstaande deelvragen leiden tot het antwoord op onze onderzoeksvraag: o Volgens welk plan of leidraad wordt er nu gewerkt bij de TOK? o Wat doen leerkrachten nu om opstandig gedrag in de klas te voorkomen en wanneer brengen ze iemand naar de TOK? o Zijn de leerkrachten op de hoogte van de triggers van de leerlingen uit hun klas? Hoe gaan ze hiermee om? o Waar heeft de commissie van begeleiding behoefte aan omtrent de verbetering van het TOK-systeem? o Hoe handelen de leden van de CvB nu bij de TOK? o Wat zegt de theorie over tijdelijke verwijdering uit de klas? Hoe kan dit vorm krijgen in de dagelijkse gang van zaken op onze praktijkschool? We hebben theorie bestudeerd over opstandig gedrag, triggers en conflictkrater, interne time-out, tijdelijke verwijdering uit de klas, time-out en switch, SWPBS en oplossingsgericht werken. De kennis die we opgedaan hebben tijdens het literatuuronderzoek, hebben we ingezet tijdens het analyseren van de data en het formuleren van conclusies en aanbevelingen. In het onderzoek hebben we data verzameld door gebruik te maken van de onderzoeksinstrumenten vragenlijsten, observaties, interviews en literatuuronderzoek. De data-analyse heeft geleid tot conclusies en aanbevelingen omtrent onze onderzoeksvraag. We hebben onder andere geconcludeerd: o Dat nog niet alle klassen gebruik maken van een vaste time-out plek. o Dat er nog geen vaste invulling is voor een TOK-bezoek. De CvB-leden handelen ieder op hun eigen manier. o Dat de TOK nu ingezet wordt voor twee geheel verschillende doeleinden. o Dat er geen vaste tijd gekoppeld wordt aan een TOK-bezoek. Onze aanbevelingen zijn: o In elke klas een vaste interne time-out plek inrichten. o Schoolbreed werken met de conflictkrater. o Werken met switchformulieren (reflecteren). o Één vaste TOK-ruimte in de school. o Structuur creëren in het handelen bij de TOK. o De TOK gebruiken voor één doeleinde. o Geen vaste duur verbinden aan een TOK-bezoek. Hiermee is onze onderzoeksvraag beantwoord

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk