De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het te verzekeren basiszorgpakket en de juridische positie van de individuele patiënt

Het te verzekeren basiszorgpakket en de juridische positie van de individuele patiënt

Samenvatting

In Nederland is iedereen verplicht verzekerd te zijn op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) . In deze wet wordt in artikel 10 een opsomming gegeven van de vormen van zorg die onder het te verzekeren risico vallen. Deze vormen van zorg worden vervult door middel van prestaties. De inhoud en omvang van de prestaties die dienen te worden geleverd worden bij en krachtens artikel 11 Zvw bepaald. De zorgverzekeraar is verplicht de in het basiszorgpakket opgenomen vormen van zorg te vergoeden. Hij mag in principe niet minder, maar ook niet meer vergoeden. Het betreffen immers collectieve middelen. De Zvw belast het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) met het 'pakketbeheer'. Door het CVZ wordt getracht een eenduidige uitleg te geven aan de aard, inhoud en omvang van de te verzekeren prestaties . Het CVZ onderzoekt welke prestaties binnen het pakket zouden moeten vallen en adviseert hierover aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij stelt uiteindelijk het te verzekeren pakket vast. De te verzekeren prestaties vallen uiteen in onder andere farmaceutische zorg en geneeskundige zorg. De reikwijdte van deze scriptie beperkt zich tot de intramurale geneeskundige zorg. Intramurale zorg houdt in de zorg die binnen de muren van een instelling (te denken aan een (academisch) ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum) verleend wordt, gedurende minimaal 24 uur. Om te bepalen welke geneeskundige behandelingen binnen het te verzekeren pakket kunnen vallen toetst het CVZ aan een aantal criteria, waaronder het criterium 'huidige stand van de wetenschap en praktijk' dat voortvloeit uit de Zorgverzekeringswet . Wat houdt dit criterium precies in?

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk