De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een multidisciplinaire beschouwing over logopedische zorg bij patiënten met cognitieve communicatiestoornissen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een multidisciplinaire beschouwing over logopedische zorg bij patiënten met cognitieve communicatiestoornissen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan verstrekkende gevolgen hebben, waaronder problemen in de communicatie. Cognitieve communicatiestoornissen (CCS) zijn communicatiestoornissen, die geen afasie zijn. CCS worden meestal tijdens maar voornamelijk na de revalidatie na NAH herkend. Revalideren kan in een revalidatiecentrum of in een verpleeghuis met Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). Een multidisciplinair team in GRZ bestaat onder andere uit een specialist ouderengeneeskunde, neuropsycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, verzorgende en een logopedist. De rol van de logopedist bij patiënten met CCS is in Nederland weinig beschreven. Naast beperkte beschrijvingen in richtlijnen, is er ook weinig bekend over de verwachtingen van andere disciplines betreffende de rol van de logopedist. Met dit onderzoek zijn daarom de perspectieven van de specialist ouderengeneeskunde, neuropsycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, verzorgende en de logopedist betreffende de logopedische zorg voor patiënten met CCS in verpleeghuis X geïnventariseerd.
Methode Via kwalitatief onderzoek door afname van interviews zijn de perspectieven, meningen en verwachtingen van de zes genoemde disciplines als casestudie vergaard. Topics van de interviews zijn gegenereerd uit de bestudeerde literatuur, waarna vragen en steekwoorden zijn geformuleerd. Na open transcriberen, zijn er open en axiaal codes toegewezen, welke gegroepeerd zijn en in een woordweb inzichtelijk zijn gemaakt. Met pilot interviews is beoogd de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten.
Resultaten Uit dit onderzoek blijkt dat de logopedist in verpleeghuis X nog weinig screent bij patiënten met CCS. Er blijkt onder de respondenten onduidelijkheid over de definiëring van CCS en van de symptomen van CCS te bestaan. De logopedist werd als behandelaar van CCS genoemd en voorlichting en adviezen aan omgeving en patiënt werden als behandelaspecten genoemd. Adviezen aan andere disciplines zijn gewenst en worden verwacht in verslaggeving van de logopedist. In verslaggeving vanuit andere disciplines naar de logopedist worden de opvallendheden van de communicatie van de patiënt verwacht.
Discussie Uit de resultaten van de interviews kan worden geconcludeerd dat de perspectieven van de verschillende disciplines in het multidisciplinair team op de rol van de logopedist bij CCS niet eenduidig zijn en verschillen per discipline. Er blijkt verschil te zijn in definiëring en er worden verschillende onderdelen genoemd voor screening, onderzoek, behandeling en verslaggeving. Door de logopedist is de wens geuit voor meer eenduidige onderbouwde kennis over CCS en een genormeerd onderzoeksinstrument voor diagnostiek bij CCS. Een richtlijn zou hierbij uitkomst kunnen bieden.

Abstract
A multidisciplinary view on logopedic care for patients with cognitive-communication disorders by Anne-Marij van Woudenbergh.
Introduction Acquired brain injury (ABI) has far-reaching effects, one of which is communication problems. Cognitive communication disorders (CCD) are communication disorders that differ from aphasia. CCD is often diagnosed during, but mostly after rehabilitation. Rehabilitation can be done in a rehabilitation centre, or geriatric rehabilitation in a nursing home. A multidisciplinary team in geriatric rehabilitation can comprise of a geriatric care specialist, neuropsychologist, physiotherapist, occupational therapist, nurse, and a speech-language therapist. The responsibilities a speech-language therapist has with regards to CCD patients is not specified very clearly in the Netherlands. There are limited guidelines, and little knowledge on expectations of other disciplines concerning a speech-language therapist’s responsibilities. That's why this study focuses on the perspectives of the geriatric care specialist, neuropsychologist, physiotherapist, occupational therapist, nurse, and speech-language therapist regarding speech-language pathology related care for patients with CCD in nursing home X.
Method A qualitative research as a case study has been done by taking interviews which surveyed the perspectives, opinions and expectations of the six previously mentioned disciplines. The topics for the interviews were created by looking at the current literature. These were then used to formulate questions and keywords. Open and axial codes were applied and grouped in a word web after open transcribing. Pilot interviews have been used to increase the validity and reliability of this research.
Results This research shows that the speech-language therapist in nursing home X could screen and test more. The definitions and nomenclature of CCD are unclear, especially regarding the symptoms of CCD. The speech-language therapist is referred to as the principal carer for patients with CCD. Education and council towards the patient and the people close to them are mentioned as care aspects. Advice to other disciplines is desired and expected in the speech therapists reporting. Reports from other disciplines intended for the speech-language therapist should contain the noteworthy aspects of a patient's communication.
Discussion The data gathered using the interviews can be used to conclude that the perspectives of the various disciplines in a multidisciplinary team on the role of a speech-language therapist in treatment of CCD are not clear-cut and can differ from discipline to discipline. Definitions are ambiguous and various screening, research, treatment and reporting tools are mentioned. The speech-language therapist has voiced the desire for clearer and more substantiated knowledge on CCD and a standardized research instrument for diagnosing CCD. A guideline could be helpful in this regard.


Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2018-06-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk