De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

eHealthinterventies om de verpleegkundige overdracht tussen ziekenhuizen en VVT-instellingen te ondersteunen

een systematische literatuurstudie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

eHealthinterventies om de verpleegkundige overdracht tussen ziekenhuizen en VVT-instellingen te ondersteunen

een systematische literatuurstudie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd naar de overdacht van patiëntengegevens van kwetsbare ouderen is gebleken dat zorgaanbieders de veldnormen van een
goede overdracht onvoldoende naleven. Dit kan leiden tot ontbrekende en onvolledige informatie, tegenstrijdige informatie en onjuiste informatie tijdens een overdracht, met als gevolg een verstoring in de continuïteit van zorg.
Vraagstelling: Welke eHealthinterventies kent de wetenschappelijke literatuur om de verpleegkundige overdracht tussen ziekenhuizen en VVT-instellingen te ondersteunen?
Doelstelling: Na een onderzoeksperiode van twintig weken is inzicht verkregen in welke evidencebased eHealthinterventies er zijn ten aanzien van een goede zorgoverdracht tussen ziekenhuizen en VVT instellingen, om het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek een kader te bieden van welke interventies momenteel onderzocht zijn en zorginstellingen een aanbeveling te kunnen geven over het inzetten van deze interventies.
Methode: Er is op systematische wijze een literatuurstudie uitgevoerd. Er is in het onderzoek gebruik gemaakt van de volgende databanken: CINAHL, Medline, Nursing and Allied Health Collection en
PubMed. De focus van het onderzoek lag op eHealthinterventies voor de verpleegkundige overdracht. Met de juiste zoektermen werd een passende zoekstring opgesteld. De belangrijkste zoektermen waren
“patient transfer”, “nursing handover”, “computerised” en synoniemen hiervan. Om studies te includeren zijn criteria opgesteld. De artikelen werden geselecteerd wanneer zij voldeden aan de inclusiecriteria. Deze zijn kritisch beoordeeld via een redactionele en methodologische beoordeling.
Resultaten: De zoekstrategie leverde in totaal 2035 artikelen op. Na het beoordelen van de artikelen op titel, abstract, volledige tekst, redactionele volledigheid en methodologische kwaliteit zijn vijf studies
geïncludeerd. Deze studies zijn gebruikt voor het beantwoorden van onderzoeksvraag. Hieruit zijn drie groepen interventies gekomen, te weten standaardbrieven gekoppeld aan het elektronisch zorgdossier,
e-messaging met briefsjablonen en koppeling aan het elektronisch zorgdossier en inzage in het elektronisch zorgdossier van het ziekenhuis.
Discussie: Inzage in het elektronisch zorgdossier van het ziekenhuis is niet voldoende om VVT-instellingen te kunnen voorzien van een volwaardige overdracht. Standaardbrieven gekoppeld aan het elektronisch zorgdossier kunnen de overdracht wel doeltreffend ondersteunen, mits er helderheid is over welke informatie VVT-instellingen overgedragen willen krijgen en de overdragende verpleegkundigen
de brieven van duidelijke en juiste informatie voorzien. Aanvullend kan e-messaging worden ingezet om de communicatie tussen zorginstellingen verder te ondersteunen op het gebied van efficiëntie en veiligheid. Belangrijk hierbij is dat e-messaging in voldoende mate aansluit op de dagelijkse werkzaamheden.
Conclusie: Op basis van efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en financiën, en uit het oogpunt van de Nederlandse context kan geconcludeerd worden dat e-messaging met briefsjablonen en koppeling aan het elektronisch zorgdossier de voorkeur heeft om ingezet te worden ter ondersteuning van de verpleegkundige overdracht.
Aanbevelingen: Het lectoraat wordt aanbevolen een interventieonderzoek te starten naar het inzetten e-messaging met briefsjablonen en koppeling aan het elektronisch zorgdossier om de verpleegkundige overdracht tussen ziekenhuizen en VVT-instellingen te ondersteunen. Ziekenhuizen en VVT-instellingen wordt aanbevolen de overdracht van zorg tussen hen met elkaar te evalueren. Wanneer het wenselijk
is of nodig blijkt om deze overdracht te optimaliseren, wordt aanbevolen om toepassing van e-messaging met briefsjablonen en koppeling aan het elektronisch zorgdossier te overwegen

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
Datum2020-07-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk