De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerking dienst- en hulpverleners ten behoeve van bijstandsgerechtigde jongeren

Een kwalitatief onderzoek naar de samenwerking tussen het jongerenteam van de gemeente Groningen en WIJ-teams in de gemeente Groningen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenwerking dienst- en hulpverleners ten behoeve van bijstandsgerechtigde jongeren

Een kwalitatief onderzoek naar de samenwerking tussen het jongerenteam van de gemeente Groningen en WIJ-teams in de gemeente Groningen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het jongerenteam van de gemeente Groningen en WIJ-teams in de gemeente Groningen werken regelmatig samen aan trajecten van zorgjongeren met een bijstandsuitkering om ervoor te zorgen dat zij (met de nodige ondersteuning) kunnen participeren in de samenleving. Op dit moment laat de samenwerking te wensen over. De bereikbaarheid tussen de partijen is niet altijd goed en de partijen weten elkaar niet altijd optimaal in te zetten. De doelstelling van dit onderzoek was om te onderzoeken waar het misloopt, wat verbetermogelijkheden zijn in de samenwerking, hier adviezen over te geven en een product voor te ontwikkelen. Dit product moest bijdragen aan het verbeteren van de samenwerking tussen het Jongerenteam en de WIJ-teams, zodat de dienstverlening voor de jongere op het gebied van werk, onderwijs, activering en zorg geoptimaliseerd kan worden. De hoofdvraag die door middel van dit onderzoek beantwoord werd is: “Hoe kan de samenwerking tussen het Jongerenteam van de gemeente Groningen en de dertien WIJ-teams in de gemeente
Groningen worden verbeterd?”. De context rondom het vraagstuk is verhelderd door middel van deskresearch en gesprekken
met de opdrachtgever. Daarnaast is er literatuuronderzoek gedaan naar samenwerking in het algemeen en bekende succesfactoren en belemmeringen. Vervolgens zijn er semigestructureerde interviews afgenomen bij zes respondenten van het Jongerenteam, zes respondenten van verschillende WIJ-teams, vier zorgjongeren en twee ex-medewerkers van het Jongerenteam. De belangrijkste resultaten die tijdens dit onderzoek naar voren kwamen zijn dat de jongerencoaches en WIJ-teammedewerkers veel onbekendheid met elkaar ervaren doordat zij, op enkele uitzonderingen na, tijdens gedeelde trajecten niet met elkaar over elkaars functies, organisaties en alle aspecten daaromheen spreken. De beide partijen weten hierdoor
niet goed waar ze elkaar voor in kunnen zetten en deze onbekendheid zorgt er eveneens voor dat men leden van de andere partij vaak niet goed weet te vinden. Daarnaast is er sprake van een koppeling tussen jongerencoaches en WIJ-teams waarbij de jongerencoaches als vast contactpersoon voor het gekoppelde WIJ-team fungeren, maar veel jongerencoaches maken hier geen gebruik van. Een gevolg is dat WIJ-teammedewerkers veelal niet op de hoogte zijn van deze koppeling en dat sommige WIJ-teams niet eens van het bestaan van het Jongerenteam af weten.
De conclusie is daarom dat de samenwerking verbeterd kan worden door de beide partijen te stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te leren kennen, zodat zij elkaar in het vervolg beter weten te vinden en weten hoe en waarvoor zij elkaar kunnen inzetten. Aanbevolen wordt om de gekoppelde jongerencoaches en WIJ-teams een samenwerkingsbijeenkomst te laten houden waarin zij de punten bespreken die nodig zijn om elkaar goed te kunnen inzetten. Hiervoor is een draaiboek ontworpen die kan worden ingezet bij het organiseren van de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst presenteren beide partijen over hun organisatie en team, functies, taken, visies, doelen, werkwijze en aanbod. Daarnaast worden wederzijdse verwachtingen besproken en is er ruimte om concrete afspraken te maken. Andere aanbevelingen zijn om elkaar ook buiten trajecten om op te zoeken, gebruik te maken van de koppeling door jongerencoaches te stimuleren om eens in de paar weken een dag vanuit het gekoppelde WIJ-team te werken, bij de opstart van de samenwerking een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen, de samenwerking regelmatig te evalueren, en een platform op te zetten met een overzicht van alle hulpverleners die bijeen jongere betrokken zijn inclusief contactgegevens. Bevat een samenvatting in het Engels. Includes a summary in English.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingToegepaste Psychologie
Social Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerGemeente Groningen
Datum2021-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk