De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Politie voor iedereen?

Een onderzoek naar effectief basisonderwijs voor politiemedewerkers over het herkennen van, en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Politie voor iedereen?

Een onderzoek naar effectief basisonderwijs voor politiemedewerkers over het herkennen van, en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mensen met een LVB komen de laatste decennia relatief vaker met de politie in aanraking dan mensen zonder een beperking. Hier zijn verschillende oorzaken voor, waaronder een steeds veeleisender samenleving. De politie is hier niet in meegegroeid. Dit werd steeds meer voelbaar. Niet alleen kregen mensen met een LVB niet altijd gelijke kansen binnen politiecontacten en onderzoeken, de samenleving als geheel ondervond nadelen vanwege een ondermaatse aanpak van problematiek waar mensen met een LVB bij betrokken waren.
Om die reden is er voor gekozen om het thema LVB op te nemen in de basispolitieopleiding, genaamd PO21. Dit betreft een nieuwe basisopleiding, waarbij bepaalde onderdelen, waaronder LVB, nog verder doorontwikkeld moeten worden. Concernlocatie Drachten van de Politieacademie, in de persoon van C-docent Wendy van der Schaaf, kreeg het verzoek om het thema LVB voor het eerste basisjaar verder te ontwikkelen. Vanwege een gebrek aan expertise op dit thema, legde Van der Schaaf een opdracht neer bij ondergetekenden, sociaal werkers in opleiding, om hierin mee te denken. Niet alleen om expertise vanuit het sociaal werk te delen, maar ook om samenwerking tussen sociaal werk en de politie tot stand te brengen.
Na een analyse van de probleemstelling, die staat uitgewerkt in hoofdstuk 2 van onderstaand begeleidend schrijven, luidde de doelstelling dan ook als volgt: “Vanuit het sociaal werk een duurzame bijdrage leveren aan het basisonderwijs voor politiemedewerkers, over het herkennen van, en omgaan met mensen met een LVB.”
Het doorlopen van een zich herhalend proces van opeenvolgende onderzoeksloops, bestaande uit literatuur- en veldonderzoek, evaluaties en het bestuderen van bestaande werkwijzen en oplossingen, hebben tot nieuwe inzichten geleid. Aan de hand hiervan zijn ontwerpeisen opgesteld en is gekeken waar kansen liggen om samenwerking tussen sociaal werk en politie te vergroten. Vervolgens is er een adviesvoorstel geschreven wat het politieonderwijs over LVB, vanuit de principes van het sociaal werk, naar een hoger plan tilt. De totstandkoming en onderbouwing van dit adviesvoorstel staat beschreven in hoofdstuk 3 en 4 van dit document.
Middels een evaluatie aan de hand van ‘contextual interviewing’, een methode waarbij politiestudenten in hun eigen werksetting zijn bevraagd om tot meer open antwoorden te komen, is beoordeeld in hoeverre het reeds bestaande lesmateriaal voldoet aan het opdoen van voldoende kennis en vaardigheden om een LVB te herkennen en hier op de juiste wijze mee om te gaan. Hieruit bleek onder andere dat politiestudenten onvoldoende urgentie voelden om met het thema LVB aan de slag te gaan, vanwege een gebrek aan inzicht en bewustwording over aard en omvang van het thema binnen hun toekomstige werk. Om dit gevoel van urgentie te vergroten en inzichtelijk te maken over welke mensen het nu eigenlijk gaat, is in het advies een prominente plek ingeruimd voor de mens met een LVB. Hierbij zijn aanbevelingen gedaan voor samenwerking met de STERKplaats van de Landelijke Federatie Belangenverenigingen voor en door mensen met een verstandelijke beperking, welke is verbonden aan de Hanzehogeschool.
Enkele bestaande leermiddelen, zoals de Virtual Reality-module en de theoretische handreiking, bleken kwalitatief goede leermiddelen om tot meer bewustwording te komen en kennis te vergaren. Om de effectiviteit hiervan te vergroten zijn aanbevelingen gedaan om deze anders in te zetten. Daarnaast is er voorzien in een casusklapper om tegemoet te komen aan de behoefte aan duidelijke casus- en rolbeschrijvingen voor een persoon met LVB, zodat politiestudenten en docenten zelfstandig vaardigheden kunnen trainen met casuïstiek, zonder afhankelijk te zijn van professionele acteurs.
Stichting De Trans, die hulp en begeleiding biedt aan mensen met een LVB en veel expertise heeft op dit gebied, stond open voor een langdurige samenwerking met de Politieacademie. Zij wil bijdragen aan workshops en aan een door vele betrokkenen zeer gewenste maatschappelijke oriëntatie, waarbij studenten directe ervaring kunnen opdoen in contact met mensen met een LVB, waardoor theorie en praktijk aan elkaar verbonden kunnen worden. Concrete aanbevelingen om deze samenwerking vorm te geven maken deel uit van het advies.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2023-01-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk