De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Succesvol van 4 naar 6 door 5

Associate Degree voor de mbo-student

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Succesvol van 4 naar 6 door 5

Associate Degree voor de mbo-student

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding en doel Het instituut Marketing & Management is gestart met een nieuw niveau 5 deeltijd Associate Degree opleiding Commerciële Economie. Deze opleiding is bedoeld om een betere doorstroom te bieden van het mbo (niveau 4) naar het hbo (niveau 6). Deze stap wordt op dit moment door mbo-studenten als lastig ervaren. Dit is ook terug te zien in het uitvalpercentage welke het instituut wenst terug te dringen. Het praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd met als doel een advies te kunnen geven hoe de opleiding, studenten vanuit het middelbaar beroepsonderwijs een goede doorstroom naar de nieuwe deeltijd AD kan bieden zodat zij deze succesvol kunnen afronden. In dit advies zal een ontwerp van een onderwijsinrichting gepresenteerd worden waarbij de focus ligt op hoe de student begeleid moet worden zodat hij de opleiding verlaat met een diploma binnen de gestelde tijdsnormering. Probleemstelling ‘Omdat mbo-studenten moeite ervaren met de overstap naar het hoger onderwijs en het instituut vanaf dit schooljaar een niveau 5 opleiding aanbiedt, zal onderzocht worden hoe mbo-studenten niveau 4 een zodanig aanbod en ondersteuning geboden kan worden dat zij de AD deeltijd succesvol kunnen doorlopen’ Onderzoeksvraag en deelvragen Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag “Hoe kunnen we mbo-studenten niveau 4 een zodanig aanbod en ondersteuning bieden dat zij de AD deeltijd succesvol kunnen doorlopen?” zijn de volgende deelvragen geformuleerd: • Wat zijn de rendementsresultaten van mbo-studenten in het hoger beroepsonderwijs? • Hoe ervaren mbo-studenten hun stap naar het hbo? • Wat zijn de resultaten van de mbo-studenten in de nieuwe niveau 5 deeltijdopleiding? • Welke interventie is nodig voor een betere aansluiting tussen niveau 4 en niveau 5 (deeltijd)? Onderzoeksmethode De vorm ontwerponderzoek is ingezet om een verbeterd ontwerp op te leveren van de inrichting van de deeltijdopleiding op het gebied van begeleiding en facilitering. Tijdens het onderzoek is de kwalitatieve onderzoeksmethode ingezet. De onderzoekstechnieken interview en focusgroep zijn hierbij toegepast en aangevuld met de theoretische onderzoeksmethode. De onderzoekstechniek half gestructureerd interview is ingezet voor de stakeholders onderzoeksgroep zoals mbo-medewerkers, verschillende informanten en studieloopbaanbegeleiders. De onderzoekstechniek focusgroep is uitgevoerd op de onderzoekdoelgroep, de huidige AD-deeltijdstudenten. Conclusie en aanbevelingen De AD-deeltijdopleiding is op dit moment vrijwel identiek aan de bachelor deeltijd opleiding. Om de mbo-student de AD-opleiding succesvol te laten afronden is een herontwerp van de opleiding noodzakelijk. Het onderzoek heeft duidelijke inzichten gegeven over de benodigde interventies op gebied van aanbod, inhoud, facilitering en begeleiding. De inzichten tijdens het onderzoek zijn gerangschikt, geprioriteerd en uitwerkt in een implementatieplan. Het onderzoek heeft het volgende opgeleverd: - De voorlichting over de AD-opleiding is onvoldoende. Zowel de voorlichting op mbo-opleidingen, als de voorlichting aan studenten op gebied van inhoudelijke verschil tussen AD en bachelor. In het nieuwe ontwerp wordt hieraan vorm aangegeven door georganiseerde meeloopmomenten, voorlichtingsgesprekken op mbo-scholen, uitbreiding van informatievoorziening tijdens opendagen en tijdens intakegesprekken. - Criteria zijn bepaald waaraan een AD-docent moet voldoen. Niet alle docenten uit het huidige team voldoen aan deze criteria en moeten geïnformeerd en waar nodig begeleid worden. - Er is behoefte aan een toetsbeleidsplan die specifiek gericht is op de AD-opleiding. De afwijkende behoefte ten opzichte van een bachelor opleiding zijn bepaald. Dit ligt op het gebied toetsmethodiek, toetsmomenten en toetsvormen. - Er is behoefte aan een blended learning lesmethode waarbij het contactmoment een persoonlijkere en interactieve invulling krijgt. - Een AD-student heeft intensieve en structurele begeleiding nodig van zowel een studiebegeleider, vakdocent als medestudent. In het nieuwe ontwerp wordt hier vorm aangegeven door het opstellen van een studie/carrièreplan, periodiek inplannen van begeleidingsgesprekken, aanbieden van voortgangrapportages en koppelen van hogere jaars buddy’s aan eerstejaars studenten. - Een AD-student heeft behoefte aan structuur. In het nieuwe ontwerp wordt hier vorm aangegeven door het aanbieden van een studiehandleiding, formats, stappenplannen, beschreven procedures, standaard rooster en deadlines. - Een mbo-student heeft moeite met de hoger onderwijs studievaardigheden. Deze moeten in het nieuwe ontwerp toegevoegd worden aan het lesprogramma. Het studiejaar zal starten met trainingen op het gebied van onderzoeksvaardigheden, bronnen zoeken/verwerken, APA, rapportagevaardigheden, leesvaardigheden, feedback geven, reflecteren, projectwerk, analyseren, zakelijk schrijven, presenteren en samenvattingen maken.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2018-03-16
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk