De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een handje meehelpen in de revalidatie van CVA patiënten?: is er een functionele arm-handtest?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een handje meehelpen in de revalidatie van CVA patiënten?: is er een functionele arm-handtest?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoeksvraag
Is er een betere functionele arm-hand test dan de Frenchay arm test, die snel en eenvoudig toepasbaar is bij patiënten met een CVA in de revalidatie fase?

Doel
De afgelopen jaren is de vraag naar evidence based handelen toegenomen. De behandeling dient objectief onderbouwd te worden en de gebruikte methodes dienen betrouwbaar te zijn. Ook voor zorgverzekeraars is het van groot belang dat de voortgang van de patiënten gemeten wordt zodat behandelingen effectief blijven en niet onnodig worden voortgezet. Binnen Revalidatiecentra maakt men daarom gebruik van diverse klinimetrische testen om de behandeling te onderbouwen. Voor het testen van de arm- en handfunctie voldoen de meetinstrumenten niet altijd aan de gestelde eisen.
Het doel van dit project is het onderzoeken of er een kwalitatief goed meetinstrument is, dat de functionaliteit van de arm en hand test. Tevens moet dit meetinstrument voldoen aan de volgende criteria:
- Toepasbaar binnen 30 min.
- Toepasbaar bij CVA patiënten in de revalidatie fase
- Test bevat functionele onderdelen
- Beperkte kosten
- Test vergt geen uitgebreide voorstudie
- Uitvoerbaar door één of twee personen
- Weinig benodigdheden
Er wordt een overzicht gegeven van de beschikbare meetinstrumenten en de meest geschikte test wordt geïmplementeerd binnen Revalidatiecentrum Leijpark (de opdrachtgever).

Methode
Door middel van een enquête is er een inventarisatie gemaakt van de testen die in Nederlandse revalidatiecentra worden gebruikt. Ook is hierbij gevraagd naar de tevredenheid over de gebruikte testen.
Vervolgens is er een literatuurstudie uitgevoerd, waarbij gezocht werd naar testen die voldoen aan de criteria.
Een van de meetinstrumenten is vervolgens tijdens een praktijkonderzoek op praktische toepasbaarheid onderzocht. Hiervoor is de test, verdeeld over vier dagen, afgenomen bij 19 patiënten in Revalidatiecentrum Leijpark.


Resultaten
Uit onderzoek bleek dat vier testen geschikt zouden zijn voor toepassing in het revalidatiecentrum. Dit zijn de Action Research Arm Test (ARAT), Nine Hole Peg test (NHP), Sollerman Hand function test en de Motor Assessment Scale (MAS). Uit praktijkonderzoek van de MAS en de NHP bleek dat beide testen goed toepasbaar zijn bij CVA patiënten in de revalidatiefase.

Conclusie
De Motor Assessment Scale voldoet aan de gestelde criteria en is daarmee een betere functionele arm- hand test dan de Frenchay Arm Test.
Research question
Is there a better measurement tool than the frenchay arm test which measures the functionality of the arm and hand, which is easely and quickly applicable to patients who have had CVA and are in the rehabilitation phase?

Purpose
In the past few years the demand for evidence based practice has increased. The treatment needs to be based on objective facts and the used methods ought to be reliable. It is also of great importance for health and social care insurance companies that the progress of patients can be measured. This because treatment will remain effective and will not be continued unnecessarily. For this reason, rehabilitation centers use clinometric tests to support the treatment. However, the tests that are used to measure the function of the arm/hand do not always meet the requirements.
The purpose of this project is to investigate whether or not there is a qualitative good measurement tool that measures the functionality of the arm and hand. Furthermore this measurement tool has to meet the following criteria:
- Applicable within 30 min.
- Applicable to patients who have had CVA and are now in the rehabilitation phase of the treatment
- Test contains functional elements
- Low expenses
- Test does not require an extensive pre-study
- Applicable by one ore two persons
- Minimal materials required
An overview will be given of the available measurement tools and the most suitable test will be implemented in Rehabilitation Centre Leijpark (the initiator).

Methods
To get insight in the different tests that are used within the Dutch rehabilitation centers, an opinion poll has been used. There has also been asked about the extent of satisfaction of the used tests.
Subsequently, a literature research has been executed to find out which tests meet the criteria.
Thereafter, one of the measurement tools has been tested on practical applicability. Therefore, the test was, split over 4 days, held on 19 patients in Rehabilitation Centre Leijpark.


Results
In this study, four tests seem to be qualified for application in the Rehabilitation Centre.
These tests are the Action Research Arm Test (ARAT), Nine Hole Peg test (NHP), Sollerman Hand function test and the Motor Assessment Scale (MAS). Based on a practical study the MAS and NHP both are practically well applicable for CVA patients in the rehabilitation phase.


Conclusion
The Motor Assessment Scale meets the criteria and is therefore a better functional arm- hand test than the Frenchay Arm Test.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersRevalidatiecentrum Leijpark te Tilburg
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk