De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Strategisch Marketingcommunicatieplan ROI Zuid-Oost : voor het werven van Super Installateurs!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Strategisch Marketingcommunicatieplan ROI Zuid-Oost : voor het werven van Super Installateurs!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Regionaal Opleidingsbedrijf Installatietechniek (ROI) is een samenwerkingsverband van leerbedrijven in de installatie- en elektrotechniek. Leerlingen die een BBL -opleiding (beroeps begeleidende leerweg) in de installatie- of elektrotechniek willen volgen, kunnen in dienst treden bij het ROI Zuid-Oost, waarbij een groot aantal bedrijven in deze branche aangesloten is. De taak van het ROI Zuid-Oost is tweeledig: enerzijds het werven van voldoende leerlingen voor de branche en zorgen voor hun praktische scholing en anderzijds zorgen voor voldoende participerende bedrijven om leerlingen te kunnen plaatsen. Wij richten ons op één van de twee kerntaken: het werven van leerlingen. De opdracht werd te omvangrijk wanneer we ons zouden richten op beide taken.

Het is voor het ROI Zuid-Oost van belang dat er ieder jaar voldoende leerlingen in dienst treden, hun missie komt namelijk neer op het zorgen voor voldoende personeel voor de branche.
ROI Zuid-Oost beschikt niet over een strategisch marketingcommunicatieplan dat als basis kan dienen voor het werven van nieuwe leerlingen en weet dus niet hoe communicatie efficiënt en effectief kan worden ingezet. Het gevolg hiervan is dat de naamsbekendheid onder potentiële leerlingen te wensen overlaat. Ieder jaar is het een kwestie van afwachten of er voldoende leerlingen solliciteren.

Met deze informatie zijn we aan de slag gegaan en gekomen tot de volgende probleemstelling:

"Door het gebrek aan een strategisch marketingcommunicatieplan is het voor het ROI Zuid-Oost ieder jaar maar afwachten of voldoende leerlingen zich aanmelden. Het is niet bekend welke factoren een rol spelen bij de keuze voor een vervolgopleiding waardoor er geen gerichte communicatie ingezet kan worden."

Naar aanleiding van deze probleemstelling hebben we de volgende centrale vraag opgesteld:

"Hoe verloopt de huidige communicatie van het ROI Zuid-Oost en (hoe) kan een efficiënte(re) en effectieve(re) communicatie een bijdrage leveren aan het werven van leerlingen?"

Deze centrale vraag dient als uitgangspunt voor ons onderzoek. Naast deskresearch hebben we gekozen om fieldresearch te verrichten bij negen decanen van verschillende VMBO-scholen (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs ) in het werkgebied van het ROI Zuid-Oost. Wij hebben gekozen voor kwalitatief onderzoek door middel van een gestructureerd interview. Daarnaast hebben we een andere belangrijke doelgroep benaderd: de VMBO-leerlingen die gekozen hebben voor de sector Techniek. De laatste onderzoeksdoelgroep is de huidige ROI Zuid-Oost leerlingen.

Uit deze onderzoeken blijkt dat het ROI Zuid-Oost weinig tot niet bekend is bij de doelgroep. Dit geldt voor zowel VMBO-leerlingen als decanen.
Ook blijkt dat er voldoende leerlingen zijn die een BBL-opleiding in de installatie-en elektrotechniek volgen en die niet bij het ROI Zuid-Oost in dienst zijn. Dit zijn leerlingen die zonder tussenkomst van het ROI Zuid-Oost een leerbedrijf hebben gevonden.

Als conclusie op de centrale vraag kunnen we stellen dat de huidige communicatie niet zo efficiënt en effectief verloopt, omdat de bekendheid van het ROI Zuid-Oost te wensen overlaat. Een efficiënte(re) en effectieve(re) communicatie kán dus een bijdrage leveren aan het werven van leerlingen. Hiervoor geven we een aantal verschillende aanbevelingen, variërend van strategische aanbevelingen tot concrete acties op operationeel niveau.

Onze eerste aanbeveling is het opstellen van een duidelijke positionering voor het ROI Zuid-Oost. Het is belangrijk dat het ROI Zuid-Oost naamsbekendheid creëert waardoor er associaties opgeroepen worden bij de doelgroep. Deze associaties kunnen opgeroepen worden door een duidelijke positionering. Met associaties bedoelen wij dat de doelgroep weet wat het ROI Zuid-Oost is en weet wat het ROI Zuid-Oost hen te bieden heeft.

Ten tweede geven wij het advies de doelgroep beter af te bakenen. Het is van belang leerlingen te bereiken die ook werkelijk tot de doelgroep van het ROI Zuid-Oost behoren om 'waste' te voorkomen.

Vervolgens geven we het ROI Zuid-Oost een aantal aanbevelingen die belangrijk zijn om een actief communicatiebeleid te kunnen realiseren. Dit betreft met name het aanstellen van een communicatiemedewerker, vakinhoudelijk communiceren, doelgroepgericht communiceren, het bezoeken van VMBO-scholen, tijdig informatie verstrekken naar potentiële leerlingen en het scheppen van duidelijkheid over wat het ROI Zuid-Oost is.

Als laatste doen we ook aanbevelingen die niet direct betrekking hebben op de communicatie van het ROI Zuid-Oost. Hieronder vallen aanbevelingen wat betreft een intensievere begeleiding van leerlingen, het aanpassen van de naam "ROI Zuid-Oost" en het uitbreiden en communiceren van de opleiding Elektrotechniek.

De aanbevelingen die we doen, leiden volgens ons tot een hogere naamsbekendheid van het ROI Zuid-Oost onder de doelgroep, waardoor er meer leerlingen bij het ROI Zuid-Oost in dienst zullen treden.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Communicatie
PartnerROI Zuid-Oost
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk