De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De probleemgroep van tennis?!: De randvoorwaarden waaraan een tennisclub anno 2010 moet voldoen om 20 t/m 35 jarigen voor zich te behouden en nieuwe leden uit deze groep aan zich te binden.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De probleemgroep van tennis?!: De randvoorwaarden waaraan een tennisclub anno 2010 moet voldoen om 20 t/m 35 jarigen voor zich te behouden en nieuwe leden uit deze groep aan zich te binden.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt beschreven welke eisen 20 t/m 35 jarigen uit Weert stellen aan een tennisvereniging. Hierbij is rekening gehouden met het tennisaanbod op zichzelf en met alle randvoorwaarden die een tennisclub tegenwoordig kan treffen volgens de laatste trends die
de KNLTB aangeeft. Dit onderzoeksrapport is bedoeld voor de tennisclub TC Lichtenberg om in te kunnen spelen op de verlangens en behoeften van de onderzochte populatie.
Verder kunnen geïnteresseerden, door het lezen van deze scriptie, informatie inwinnen over de behoeften van mensen in de leeftijdscategorie 20 t/m 35 jaar met betrekking tot een tennisvereniging.
Tennis is een sport met een groot globaal draagvlak. Wereldwijd zijn er meer dan 50 miljoen actieve tennissers. Dat aantal zal, als uitkomst van onderzoek naar populariteit van sporten
(Van Bottenburg, 2004), naar verwachting groeien door een toename van het aantal tennissers in de Oost-Europese landen, Rusland en China. Nederland telt circa 1,6 miljoen mensen die minimaal één keer per jaar tennissen. Ongeveer 1,1 miljoen mensen beoefent de
tennissport meer dan 11 keer per jaar (Van Bottenburg, 2004).
De concurrentie voor de tennissport neemt echter vanuit verschillende hoeken toe. Allereerst door concurrentie die komt van andere sporten. Waar tennis van oudsher de nummer één statussport in Nederland was, ontwikkelt golf zich in moordend tempo tot de nieuwe statussport. Hardlopen wordt gezien als de ultieme sport betreffende gezondheid, flexibiliteit en qua tijdsindeling. Voetbal kent een exponentiële groei onder de vrouwen, waar hockey zich steeds sterker profileert als gezellige teamsport voor heel het gezin. Omdat de
mogelijkheden voor andere manieren dan sport als vrijetijdsbesteding toenemen, ondervindt tennis ook vanuit deze hoek concurrentie.
20-35 jarigen in Nederland vallen binnen de generatie die is geboren tussen 1975 en 1995.
Deze is getuige geweest van vele technologische ontwikkelingen (o.a. de komst van de mobiele telefoon, van het internet en van de spelcomputers). De generatie is niet analoog maar digitaal opgevoed. De 'Y-generatie' (Dragt en Nelis, 2009) laat zich typeren als
optimistisch en ziet uitdagingen die de mogelijkheden van de steeds veranderende samenleving biedt.
De groep 20-35 jarigen in Nederland is een ondernemende groep. Het gemiddelde opleidingsniveau is hoog t.o.v. andere leeftijdsgroepen in Nederland. Wat gezinsvorming betreft spreekt men bij deze groep veelal over 'tweeverdieners', dat wil zeggen dat partners
beide actief zijn in het bedrijfsleven en de eventuele zorg voor kinderen voor een groot gedeelte over laten aan instanties als Buitenschoolse Opvang (BSO) en kinderopvang, maar ook aan de grootouders (Ester, Vinken en van Dun, z.j.).
De onderzoeker heeft als leidraad voor dit onderzoek 'de positivistische benadering' gebruikt (Gratton en Jones, 2007). Er zijn metingen gedaan en er heeft een objectieve feitenanalyse
plaatsgevonden zonder dat er door de onderzoeker invloed uitgeoefend is op de metingen of resultaten. De onderzoeker heeft middels enquêtering de behoeften van 20-35 jarigen in Weert onderzocht met betrekking tot een tennisvereniging. Als gevolg hiervan zijn
kwantitatieve gegevens verkregen, die met behulp van statistische analyse zijn verwerkt. Het adviesrapport is opgemaakt op basis van 83 respondenten.
Conclusie
TC Lichtenberg is op dit moment de grootste tennisvereniging van Weert. De laatste jaren heeft de vereniging echter te maken met een teruglopend ledenaantal. Na analyse van deze terugloop is gebleken dat de groep 20-35 jarigen het kleinste is. Binnen deze groep is
onderzoek gedaan naar de behoeften die zij hebben binnen een tennisvereniging en op basis van de gevonden resultaten een koppeling gemaakt met TC Lichtenberg.
TC Lichtenberg zal als onderdeel van het gehele Nederlandse tenniswezen uit eigen initiatief moeten zorgen voor een groei van het ledenaantal omdat tennis zich als sport in Nederland begeeft op een verzadigde markt.
Als gevolg hiervan zal het klassieke karakter, dat de vereniging heeft, plaats moeten maken voor een innovatief karakter. De onderzochte groep heeft behoefte aan brede verenigingen met een groot ledenaantal. Uit dit onderzoek is af te leiden dat TC Lichtenberg door de populatie 20-35 jarigen uit Weert gezien wordt als een ouderwetse vereniging met een gedateerd clubhuis, slechte
parkeergelegenheid en een onveilige uitstraling. De ligging van het park is een onbetwist sterk punt en de trainingsfaciliteiten worden gewaardeerd.
Om aansluiting te vinden bij de onderzoeksgroep is het van belang dat de vereniging gaat investeren in het renoveren van haar park waarbij met deze aspecten rekening wordt gehouden. Dat wil zeggen dat er een modern clubhuis zal moeten komen, waarbij ingespeeld wordt op technologische ontwikkelingen van de laatste jaren, er een nieuwe
parkeergelegenheid gerealiseerd zal moeten worden die verlicht en geordend is en de indeling van het park zodanig wordt dat het een veiligere uitstraling waarborgt.
Op basis van de resultaten die uit dit onderzoek zijn voortgevloeid en het afgebakende theoretische kader wordt geadviseerd in te spelen op de plannen die de gemeente Weert aan het vormen is met betrekking tot het gehele plangebied waar TC Lichtenberg onderdeel van
is, alsmede het participeren in het aanleggen van een nieuwe tennishal. Dit omdat de onderzochte groep een tennisvereniging die zowel outdoor als indoor tennis aanbiedt vele malen aantrekkelijker vindt dan een tennisvereniging die dit niet doet. Gezien de plannen van de gemeente Weert is het dus voor TC Lichtenberg een uitgelezen mogelijkheid hierop in te spelen en haar voordeel ermee te doen.
Ten slotte zou het draagvlak vanuit de gemeente Weert om te participeren in deze plannen groter worden wanneer gekeken zou worden naar een samenwerking met andere tennisverenigingen of eventueel een fusie tussen verenigingen. Hierdoor zou niet alleen het
draagvlak voor de gemeente Weert groter worden, maar zou er tevens een extra aantrekkelijke factor voor de onderzochte leeftijdsgroep ingevuld worden omdat dit een groot ledenaantal zou betekenen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Sporthogeschool
PartnerStichting TC Lichtenberg
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk