De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Brace vs tape : De meest kosten-effectieve methode ter preventie van enkeldistorsies binnen het betaald voetbal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Brace vs tape : De meest kosten-effectieve methode ter preventie van enkeldistorsies binnen het betaald voetbal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Soort onderzoek
Het onderzoek is een literatuuronderzoek, middels een systematische review.
Er is een kosten-batenanalyse gemaakt aan de hand van de data uit het literatuuronderzoek.
Onderzoeksvraag
Is bracen of tapen de meest kosteneffectieve fixatiemethode ter preventie van (recidiverende)
enkeldistorsies bij voetballers van het 1e selectie team van de betaald voetbal organisaties in
Nederland?
Doelstelling
Door middel van een literatuuronderzoek is aangetoond welke van de twee externe fixatiemethoden,
tapen of bracen, ter preventie van (recidiverende) enkeldistorsies bij voetballers uit de eerste
selectieteams van betaald voetbal organisatie, het meest geschikt is qua kosten en baten gedurende een
periode van een jaar.
Methode
Voor het literatuuronderzoek zijn inclusiecriteria opgesteld. Alle artikelen die voldoen aan de
inclusiecriteria zijn vervolgens beoordeeld op hun methodologische kwaliteit. De methodologische
kwaliteit van de artikelen zijn beoordeeld aan de hand van criterialijsten. Randomized controlled trials
(RCT's) zijn beoordeeld volgens het Cochrane formulier: beoordeling randomized controlled trial
(RCT). Reviews zijn beoordeeld volgens het Cochrane formulier: beoordeling systematische review
van randomized controlled trial (RCT). De economische evaluaties werden beoordeeld volgens het
Cochrane formulier: beoordeling van een economische evaluatie. De data-extractie heeft
plaatsgevonden aan de hand van een door de onderzoeksgroep opgesteld data-extractie formulier. Dit
formulier is gebruikt bij alle ingesloten artikelen. De data-synthese vond plaats door de meest
uitgesproken en overeenkomstige resultaten te noteren en te verwerken in het onderzoeksverslag. De
data verkregen uit de bruikbare artikelen zijn geëxtrapoleerd in een kosten-batenanalyse.
Resultaten
Na de methodologische beoordeling zijn er twee randomized controlled trials, vier reviews en een
economische evaluatie van voldoende methodologische kwaliteit bevonden. Tevens zijn er acht
randomized controlled trials en drie economische evaluaties twijfelachtig maar toepasbaar bevonden.
De resultaten uit de onderzoeken zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: resultaten
literatuuronderzoek, uitkomsten literatuuronderzoek, kosten-batenanalyse en sensitiviteitsanalyse. Uit
de resultaten blijkt dat de 'numbers needed to treat' (NNT) voor braces 5 is. Voor tapen is een NNT
van 17,8 berekend.
Discussie
Er zijn verschillende aannames gedaan om de kosten-batenverhouding te berekenen van tapen. De
invloed van verschillende neveneffecten van bracen dienen onderzocht te worden om een duidelijker
beeld te krijgen van hoe de uitkomst van dit onderzoek toepasbaar is in de praktijk.
Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat de kosten-batenverhouding van braces twintig maal groter is dan die van
tapen. Als gekeken wordt naar de effectiviteit tussen tapen en bracen dan blijkt dat bracen 3,56 maal
effectiever is dan tapen.
Study design
The study is a literature research by means of a systematic review.
A cost-benefit-analysis is made using the data of the literature research.
Primary question
Is bracing or taping the most cost-effective fixation method for prevention of the (repeating)
occurrence of ankle sprains in football players of the selection teams of professional football
organisations in the Netherlands?
Aim
By means of a literature research it has been shown which of the two external fixation methods, taping
or bracing, for prevention of (repeating) occurrence of an ankle sprain in football players of the
selection teams of professional football organisations, most suitable is with regards to costs and
benefits during a period of a year.
Method
Inclusion criteria were set up for the literature research. All articles that satisfy to the criteria were
assessed on there methodological quality. The methodological quality of the articles is assessed by
means of questionnaires. Randomized controlled trials (RCT's) are assessed by means of the Cochrane
questionnaire: 'beoordeling randomized controlled trial'. Reviews are assessed by means of the
Cochrane questionnaire: 'beoordeling systematische review van randomized controlled trial (RCT)'.
The economic evaluations are assessed by means of the Cochrane questionnaire: 'beoordeling van een
economische evaluatie'. The data-extraction took place by means of a data-extraction form that was set
up by the research group. This form was used with all of the included articles. The data-synthesis took
place by noting the most marking and common results and process these results in the research report.
The data obtained from the useful articles are extrapolated into a cost-benefit-analysis.
Results
After the methodological appraisal two randomized controlled trials, four reviews and one economical
evaluation were of sufficient methodological quality. Also eight randomized controlled trials and three
economical evaluations are said to be doubtful, but useful. The results of the researches are divided
into the following categories: results literature research, outcome literature research, cost-benefitanalysis
and sensitivity-analysis. From the results becomes clear that the 'numbers needed to treat'
(NNT) for braces is 5. For taping a NNT of 17,8 is calculated.
Discussion
Several assumptions were made to calculate the cost-benefit-proportion for taping. Influences of
several side-effects of braces need to be examined to get a clearer image of how the outcome of this
study applicable is in practical situations.
Conclusion
From the study becomes clear that the cost-effectiveness of braces is twenty times larger than taping.
Looked at the difference in effectiveness between taping and bracing, it becomes clear that bracing is
3.56 times more effective than taping.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersBetaald voetbal: eredivisie en eerste divisie; Jong Oranje
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk