De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

OBS B : een veilige plek waar iedereen wordt uitgedaagd om te leren

Een narratief onderzoek naar psychologische veiligheid

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

OBS B : een veilige plek waar iedereen wordt uitgedaagd om te leren

Een narratief onderzoek naar psychologische veiligheid

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

OBS B heeft de ambitie om een excellente school te worden. Om een duidelijk beeld te krijgen waar de school op dit gebied staat is er in september 2011 een vragenlijst afgenomen onder het team. Hieruit bleek dat de school op veel gebieden goed scoort, maar op teamgebied waren er nog een aantal verbeterpunten, zoals “het delen van kennis en het werken aan de professionele ontwikkeling”.

In mei 2012 heeft de onderzoeker panelgesprekken gehouden om een beeld te krijgen, in hoeverre teamleren kon worden vormgegeven op OBS B. Hieruit bleek echter, dat de teamleden zich nog niet veilig genoeg voelden om onderling structureel kennis en vaardigheden te delen. Hieruit voortvloeiend komt de onderzoeksvraag voor dit onderzoek:
Wat zijn stimulerende en belemmerende factoren op het gebied van psychologische veiligheid ten behoeve van de implementatie van teamleren op OBS B?

Om duidelijk in beeld te krijgen welke stimulerende en belemmerende factoren een rol spelen in dit onderzoek is begonnen met het afnemen van de vragenlijst “Teamleren”. Met de resultaten uit de vragenlijst in het achterhoofd zijn de teamleden in een semigestructureerd interview bevraagd.

Uit de verkregen data konden de volgende conclusies getrokken worden:
 Ongeveer 25% van de ondervraagde teamleden voelt zich wisselend veilig tot niet veilig.
 Stimulerende factoren voor een psychologisch veilige sfeer ten behoeve van teamleren op OBS B zijn:
o Teamleden hebben een duidelijk beeld van wat psychologische veiligheid voor henzelf maar ook voor de school betekent.
o Teamleden beschikken over een goed reflectief vermogen
o Team is gemotiveerd om teamleren vorm te geven en ziet daardoor de noodzaak van het ontwikkelen van een psychologisch veilige sfeer
o Het aantreden van een nieuwe directeur zorgt dat de school in beweging is, waardoor verandering makkelijker mogelijk is.
 Belemmerende factoren voor een psychologisch veilige sfeer ten behoeve van teamleren op OBS B zijn:
o Sociale relatie staat in veel gevallen professionele relatie in de weg
o Teamleden zijn te weinig gericht op team- of schoolbelang
o Teamleden leggen de verantwoordelijkheid voor psychologische veiligheid teveel bij de directie
o Teamleden hebben het gevoel dat er teveel veranderingsprocessen tegelijk in de school plaatsvinden.

Aanbevelingen:
 Inzetten op professionalisering van het team op het gebied van communicatie en interactie.
 Teamleden worden meer betrokken en nemen meer initiatief om mee te denken bij nieuwe processen.
 Veranderingen krijgen meer tijd om geïmplementeerd te worden zodat er meer draagvlak is.
 Teamleren wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.
 Op korte termijn wordt een gezamenlijke en gedragen onderwijsvisie opgesteld.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster of Learning & Innovation
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
Education
Datum2013-06-30
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk