De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social media bij dove en slechthorende kinderen, wat is wijsheid?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Social media bij dove en slechthorende kinderen, wat is wijsheid?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onze samenleving vraagt om geletterde burgers. De school heeft de verantwoordelijkheid alle leerlingen voldoende geletterd te maken. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op onze lees- en spellingsvaardigheden in een digitale wereld. Voor dove en slechthorende kinderen (D/SH) is dit een kans en tegelijkertijd een bedreiging. Schriftelijke communicatie biedt kansen om met een bredere doelgroep te kunnen communiceren. Toch is het ontwikkelen van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid voor deze doelgroep geen vanzelfsprekendheid. Om hun kansen te vergroten is het van bijzonder groot belang goed lees- en spellingonderwijs te bieden.
Dove en slechthorende kinderen kunnen beperkt gebruik maken van incidenteel leren. Vanuit deze wetenschap valt te verklaren dat zij hoofdzakelijk expliciet leren (Wauters, de Klerk, van der Eijk & Knoors, 2008). Het feit dat dove en slechthorende kinderen hoofdzakelijk orthografische informatie inzetten bij het spellen heeft tot gevolg dat zij vooral gebruik maken van de woordbeeld- en analogiestrategie.
Dit praktijkonderzoek gaat over de manier waarop social media een verbetering van het spellingonderwijs aan dove en slechthorende kinderen kan opleveren. Aan de hand van literatuurstudie is onderzocht op welke manier dit middel het spellingonderwijs kan verrijken. Vanuit deze literatuur is bij collega’s uit de unit D/SH bekeken in hoeverre er draagvlak is voor mogelijke implementatie. Daarnaast is er een experiment geweest waarin een groep bovenbouwkinderen een klassenblog heeft gebruikt binnen de spellinglessen en in hun vrije tijd, waarbij is gekeken naar motivatie, spellingstrategieën en spellingfouten.
Samengevat kan worden gezegd dat, als social media wordt omschreven als “Een online gereedschapskist met digitale middelen die het mogelijk maken om tijd- en plaats onafhankelijk samen te werken, te communiceren en te leren” (Mijland, 2012) , social media voor D/SH kinderen vooral kansen biedt. Doordat hiervoor geen gesproken of gebarentaal nodig is, vergroot dit de communicatie- mogelijkheden. Daarnaast kan hiermee een persoonlijke leeromgeving worden gecreëerd, die beter kan aansluiten bij individuele leerbehoeftes. Om deze kansen echter te kunnen benutten moeten zij functioneel geletterd zijn.
Social media bevordert het werken met competenties die in de huidige samenleving van groot belang zijn, zoals het kunnen denken in patronen, informatievaardigheden, creativiteit, kunnen samenwerken en problemen kunnen oplossen maar levert niet direct een spellingverbetering op. Wel is er een verbetering geboekt in het bewust inzetten en gebruiken van spellingstrategieën. Het experiment heeft veel interactie opgeleverd over het spellen en vergroot het werken met computers duidelijk te motivatie tot spellen. Het valt te verwachten dat vanuit deze motivatie de spellingresultaten zullen verbeteren mits social media structureel wordt ingezet in het onderwijs.
Om als dove of slechthorende leerling functioneel geletterd te kunnen worden is het handelen en het aanbod van de leerkracht in de eerste plaats de meest essentiële factor om dit doel te bereiken. Bilinguaal expliciet thematisch onderwijs dat aansluit bij de individuele onderwijsbehoeftes van dove en slechthorende kinderen is een voorwaarde. Hierbinnen kunnen alle social media het lesgeven verrijken. Per slot van rekening maakt de leerkracht het verschil (Marzano, 2010).

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Datum2013-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk