De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kids Village AVG-proof

Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar welke rechten en plichten uit de AVG van toepassing zijn op kinderdagverblijf Kids Village

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kids Village AVG-proof

Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar welke rechten en plichten uit de AVG van toepassing zijn op kinderdagverblijf Kids Village

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Kids Village is een kleinschalig kinderdagverblijf, waar de ontwikkeling van kinderen optimaal
wordt gestimuleerd. Kids Village verwerkt dagelijks persoonsgegevens van ouders en
kinderen. Deze verwerking dient conform de privacywetgeving plaats te vinden. In de
Europese richtlijn 95/46 uit 1995 zijn concrete regels en bepalingen over de bescherming
van persoonsgegevens terug te vinden. Deze richtlijn werd in iedere lidstaat omgezet naar
nationale wetgeving en in Nederland is de richtlijn in de Wbp geïmplementeerd. Tussen 1995
en nu is de samenleving gedigitaliseerd, er is een enorme toename in dataverkeer en de
technologie ontwikkelt zich steeds sneller. Deze maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen hebben geleid tot evaluatie van de Wbp en herziening van de Richtlijn 95/46.
Om ervoor te zorgen dat er een uniform rechtskader binnen de Europese Unie plaatsvindt, is
op 25 mei 2016 de AVG in werking getreden, die in alle lidstaten rechtstreeks van toepassing
is. De AVG vervangt de Richtlijn 95/46, waardoor nationale wetten zoals de Wbp hun
grondslag verliezen. Kids Village dient door de komst van de AVG veel te wijzigen, omdat de
organisatie persoonsgegevens verwerkt. Op uiterlijk 25 mei 2018 dienen alle
gegevensverwerkingen van Kids Village in overeenstemming te zijn met de relevante
bepalingen uit de AVG. Dit onderzoek gaat over de relevante bepalingen uit de AVG waar
Kids Village aan dient te voldoen, omdat binnen Kids Village weinig tot geen kennis over de
privacywetgeving is. De huidige werkwijze met betrekking tot de gegevensverwerking binnen
Kids Village wordt getoetst aan de AVG, om concrete conclusies en aanbevelingen te geven
over de noodzakelijke wijzigingen binnen Kids Village. De huidige werkwijze is door middel
van een data-inventarisatie achterhaald. Zo is inzicht verkregen in welke persoonsgegevens
worden verwerkt en onder welke omstandigheden dit gebeurt. Doordat er geen privacybeleid
is, heeft er een interview plaatsgevonden met mw. Nanarjain, beleidsmedewerker van Kids
Village, om inzicht te krijgen in de huidige werkwijze met betrekking tot de
gegevensverwerking van ouders en kinderen. De volgende documenten zijn geanalyseerd
om de resultaten uit het interview te toetsen: het inschrijfformulier, het overdrachtsformulier
voorschoolse opvang, de plaatsingsovereenkomst, het intakeformulier en de bewaarkaart
2018 van Kids Village. Het interview en de documentanalyse geven een praktijkgericht
karakter aan dit onderzoek. Daarnaast is de AVG inhoudelijk geanalyseerd en zijn de
relevante bepalingen die van toepassing zijn op Kids Village uitgelicht. De materiële normen
voor rechtmatige gegevensverwerking, rechten van betrokkenen, plichten van de
verwerkingsverantwoordelijke zijn beschreven. Aan dit onderzoek lag een literatuur- en
rechtsbronnenonderzoek ten grondslag.
De inhoudelijke AVG-analyse is getoetst aan de huidige werkwijze met betrekking tot
gegevensverwerking binnen Kids Village. Hierbij is beoordeeld in hoeverre Kids Village aan
de plichten uit de AVG voldoet. Tot slot is mw. Djozovic, directrice van Fesa, geïnterviewd
over hoe zij ervoor zorgt dat haar privacybeleid voldoet aan de AVG.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieKinderdagverblijf Kids Village te Helmond
Datum2018-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk