De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Communicatie, een onderzoek naar de open communicatie tussen zorgverleners van zelfsturende teams in de thuiszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Communicatie, een onderzoek naar de open communicatie tussen zorgverleners van zelfsturende teams in de thuiszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

AANLEIDING Door de stijgende levensverwachting zal het aantal ouderen en dus de zorgvraag stijgen. Deze toenemende zorgvraag leidt tot zorgkosten, die op de lange termijn onbetaalbaar zullen zijn en zullen leiden tot bezuinigingen. Door de vele bezuinigingen van het kabinet-Rutte II in de zorgsector, neemt het aantal verzorg- en verpleeghuizen af. De thuiszorg neemt hierdoor een steeds belangrijkere plaats in en deze positie zal in de toekomst alleen maar versterkt worden. Thuiszorginstelling ‘Aafje’ te Rotterdam kreeg ook te maken met de strengere eisen en maatregelen waaraan de organisatie moest voldoen. ‘Aafje’ introduceerde zelfsturende teams om in te spelen op deze aanpassingen. Binnen deze zelfsturende teams speelt open communicatie een grote rol. Met open wordt vooral de houding van de teamleden waarmee zij feedback durven te geven aan elkaar bedoeld. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een groot deel van fouten en incidenten binnen teams samenhangen met een gebrekkige communicatie tussen de teamleden. Dit onderzoek analyseert in hoeverre open gecommuniceerd wordt tussen de zorgverleners van de zelfsturende teams binnen thuiszorginstelling ‘Aafje’.
METHODE Een kwantitatief onderzoek is uitgevoerd met behulp van de ‘Silence Kills’ enquête. Er zijn 120 enquêtes uitgezet onder de zorgverleners van de zelfsturende teams binnen thuiszorginstelling ‘Aafje’. De data is verwerkt met behulp van het statische programma “Statistical Package for the Social Sciences’ (SPSS) versie 22.0. Frequentietabellen en staafdiagrammen zijn opgesteld om de resultaten te analyseren.
RESULTATEN Er zijn 29 enquêtes ingevuld, waarmee een respons van 24% is behaald. Op de vraag met wie er wordt gesproken wanneer gezien wordt dat collega’s fouten maken, geeft de meerderheid van de respondenten aan met familie/vrienden (N=8) en met enkele collega’s (N=6) te spreken. Slechts 2 van de 29 respondenten geven aan met de desbetreffende persoon te spreken.
Bij de vraag of het probleem nu opgelost is, geeft iets minder dan de helft van de respondenten ‘neutraal’ aan. Van de respondenten geeft meer dan de helft aan het moeilijk te vinden collega’s aan te spreken op fouten. Het geven van feedback wordt 19 van de 29 respondenten gedaan, 7 (N=29) respondenten geven hier neutraal aan. Feedback positief ontvangen wordt door een overgrote meerderheid (N=27) respondenten gedaan.
DISCUSSIE Opvallend bij dit onderzoek is dat respondenten vaak neutrale antwoorden geven. Mogelijk durven de respondenten geen eerlijke antwoorden te geven, omdat er misschien geen open aanspreekcultuur heerst binnen de teams. Het kan zijn dat de respondenten sociaal wenselijk antwoorden. De gedachte dat er sprake kan zijn van een niet-open aanspreekcultuur wordt versterkt door het feit, dat de meerderheid van de respondenten aangeeft het moeilijk vindt om elkaar aan te spreken op fouten. Een opvallende tegenstelling is dat de respondenten wel aangeven feedback te geven en te ontvangen, maar niet open communiceren wanneer ze collega’s fouten zien maken.
CONCLUSIE Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van open communicatie tussen zorgverleners van zelfsturende teams binnen thuiszorginstelling ‘Aafje’ te Rotterdam. Slechts iets meer dan de helft geeft feedback. Wel geeft de overgrote meerderheid aan deze feedback positief te ontvangen.
AANBEVELINGEN Bijscholing geven aan de zorgverleners omtrent het open communiceren wordt aanbevolen. Een kwalitatief vervolgonderzoek uitvoeren met behulp van semigestructureerde interviews is ook een aanbeveling. Voor de bachelor opleiding verpleegkunde wordt aanbevolen om de aspecten van open communicatie en feedback verder uit te breiden in het onderwijsprogramma.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersThuiszorginstelling Aafje
Datum2015-08-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk