De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Agressie- en geweldsconflicten bij ambulancepersoneel in Midden-West-Brabant

een inventariserend onderzoek naar de gevolgen van en omgang met agressie- en/of geweldsconflicten bij ambulancepersoneel in Midden-West-Brabant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Agressie- en geweldsconflicten bij ambulancepersoneel in Midden-West-Brabant

een inventariserend onderzoek naar de gevolgen van en omgang met agressie- en/of geweldsconflicten bij ambulancepersoneel in Midden-West-Brabant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding en onderzoeksvraag
In Nederland wordt er steeds meer aandacht aan geschonken, agressie en/of geweld tegen de hulpverleners, zowel via televisie, radio als social media. Dit onderzoek is opgezet om inzicht te verkrijgen in meer regio gebonden informatie van regio Noord-West-Brabant. En tevens wordt ook gekeken naar wat een agressieve en/of gewelddadige situatie kan betekenen voor een ambulancemedewerker. De onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: ‘In hoeverre ervaart het ambulancepersoneel van regio Midden-West-Brabant gevolgen (fysiek en/of psychisch) van agressie en/of geweld en hoe gaan ze hier mee om?’
Methoden van onderzoek
Als eerst is een literatuurstudie uitgevoerd met betrekking op het onderwerp. Met behulp van de gevonden literatuur is een kwantitatief onderzoek opgestart, waarbij gebruik is gemaakt van face-to-face enquêteren voor het verkrijgen van voldoende informatie en een hogere responsrate. In totaal hebben 34 Nederlandse ambulancemedewerkers deelgenomen aan het onderzoek. De gebruikte vragenlijst is opgezet met behulp van de vragenlijst van de GGZ in samenwerking met de ARBO-dienst, over agressie en geweld in het ziekenhuis. De verzamelde data is vervolgens ingevoerd in het programma IBM SPSS Statistics V20.0, waarna de data geanalyseerd is.
Resultaten
Een groot deel van de respondenten (79%) geeft aan in aanraking te zijn geweest met agressie en/of geweld. Van die groep geeft 30% aan gevolgen te ondervinden (lichamelijk en/of geestelijk) van dergelijke situaties. Tevens geeft een groot deel van de respondenten aan problemen te ondervinden met de vervolgstappen na het doormaken van een agressieve en/of gewelddadige situatie. Over de omgang met zulke situaties verklaren veel respondenten dat ze een scheiding maken tussen ziektebeeld gerelateerde agressie en bewust gerichte agressie.
Discussie
Veel van de gevonden resultaten komt overeen met de literatuur uit de literatuurstudie. Echter kunnen enkele knelpunten worden ontdekt in het proces van de afwikkeling van een agressie- en/of geweldsconflict en het gevoerde beleid. Hierbij komt voornamelijk het gebrek aan anonimiteit naar voren. Doordat het onderzoek uitgevoerd is in de vorm van een gelegenheidssteekproef is dit onderzoek niet te zien als representatief over de gehele populatie.
Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten regelmatig in aanraking komen met agressie en/of geweld. Ruim 30% van de respondenten ervaart ook gevolgen van dergelijke situaties. Ziektebeeld gerelateerde agressie is vaak te begrijpen en wordt dus niet gauw gezien als gerichte agressie. Gerichte agressie is iets waar wel anders naar gekeken wordt, al blijven verdere stappen vaak uit door het gebrek aan anonimiteit en het langdurige traject dat opgestart wordt.
Aanbevelingen
Een tweetal aanbevelingen voor de praktijk zijn dat kritisch gekeken moet worden naar het beleid dat gevoerd wordt op de werkvloer. Een aantal respondenten gaven aan hiervan niet op de hoogte te zijn, of dachten zelfs dat een beleid niet aanwezig was. De tweede aanbeveling gaat over anonimiteit bij aangifte. Dit geeft een onveilig gevoel bij de respondenten, daar het geen prioriteit heeft bij de politie om de anonimiteit te bewaken. Aangifte blijft dan vaak uit, omdat de risico’s te hoog zijn voor de werknemers. Tot slot is een aanbeveling gegeven over vervolgonderzoek, het is interessant om een onderzoek op te starten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een gelegenheidssteekproef, zodat de gevonden gegeneraliseerd kunnen worden over de doelgroep.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersAmbulancepost, Den Bosch
Datum2014-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk