De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwerpmethodiek geokunststoffen

ontwerpmethodiek geokunststoffen voor filterconstructies in Nederlandse kust- en oeverbescherming Portfolio Auteurs: F. Bakker, K. van Stee Eerste begeleider: Ing. J.J. Walhout Tweede begeleider: Ing. H.C. Moelker Externe begeleider: Ing. Y.M. Provoost Onderwijsinstelling: HZ University of Applied Sciences Opleiding: BBECT Bachelor Built Environment Civiele Techniek Cursus: CU11020 Afstuderen Datum: 3-8-2012 Plaats: Middelburg Versie: 1.0

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontwerpmethodiek geokunststoffen

ontwerpmethodiek geokunststoffen voor filterconstructies in Nederlandse kust- en oeverbescherming Portfolio Auteurs: F. Bakker, K. van Stee Eerste begeleider: Ing. J.J. Walhout Tweede begeleider: Ing. H.C. Moelker Externe begeleider: Ing. Y.M. Provoost Onderwijsinstelling: HZ University of Applied Sciences Opleiding: BBECT Bachelor Built Environment Civiele Techniek Cursus: CU11020 Afstuderen Datum: 3-8-2012 Plaats: Middelburg Versie: 1.0

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Nederland is een laaggelegen land dat zich voor een groot onder de zeespiegel bevindt. Om het achtergelegen land te beschermen tegen water zijn zeewering benodigd die bestand zijn tegen de hydraulische belasting geleverd door het water. De zeeweringen dienen opgebouwd te zijn uit een toplaag van steenbekleding om krachten afkomstig van golven en stromingen te kunnen reduceren. Met daaronder een geokunststof ter voorkoming van het uitspoelen van de onderliggende laag door zuiging afkomstig van de golven en stromingen. Dit geokunststof vormt in feite de fundering van de dijk- of damconstructie. Wegens het ontbreken van een complete ontwerphandleiding worden geokunststoffen voorgeschreven op basis van ervaring en routine, waardoor schades zijn ontstaan. Door waarneming van deze schades is de vraag gesteld of men nu daadwerkelijk op het gebied van het ontwerp van de geokunststoffen in Nederland juist bezig is. In dit rapport wordt nader ingegaan op het ontwerp van geokunststoffen n de Nederlandse kust- en oeververdediging. Er wordt in deze rapportage alleen ingegaan op het ontwerp van geotextielen met een filterfunctie, waarbij geotextielen een verzamelbenaming is voor de zogenaamde weefsels en vliezen.
De afstudeeropdracht heeft als doel om de ontwerper handvaten te geven voor het ontwerp van geotextielen als onderdeel van de filterconstructie in een dijk- of oeververdediging, ofwel een ontwerprichtlijn voor geokunststoffen onder steenbekleding op te stellen die makkelijk hanteerbaar is voor ontwerpers. Om tot deze ontwerprichtlijn te komen is gestart met een onderzoek naar de opbouw en werking van een dijkconstructie, met een verdiepingslag naar de filterconstructie waar het geotextiel een belangrijk onderdeel van is. Ook zijn de soorten geotextielen en de eigenschappen hiervan met de betreffende uitvoeringsmethoden voor installatie van geotextielen onderzocht. Tevens zijn de waargenomen schades geanalyseerd die aanleiding hebben gegeven voor dit onderzoek. Uit dit onderzoek zijn de eisen naar voren gekomen die het programma van eisen hebben gevormd. Hier zijn eisen gesteld aan de op te stellen ontwerpmethodiek, naar aanleiding van de gebruiksfase, afkomstig uit de uitvoering en op basis van de locatie. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar de huidige Nederlandse rekenregels en vanwege de enorme verschillen in de toegepaste geotextielen in Duitsland ook de Duitse ontwerpvoorschriften. Uit dit onderzoek zijn vervolgens de verschillen en overeenkomsten tussen de huidige Nederlandse rekenregels en Duitse ontwerpvoorschriften opgesteld. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de Duitse ontwerpvoorschriften als juist voorbeeld materiaal gebruikt kan worden voor het opstellen van een ontwerprichtlijn voor geokunststoffen onder steenbekleding.
Vanuit het programma van eisen en het onderzoek naar de huidige Nederlandse rekenregels en Duitse ontwerpvoorschriften is de ontwerpmethodiek opgesteld. De ontwerpmethodiek beslaat zowel de eisen die worden gesteld afkomstig uit de uitvoering (robuustheid) als de eisen naar aanleiding van de gebruiksfase (functionaliteit). Daarnaast is de ontwerpmethodiek onderverdeeld in een drietal niveaus op basis van risico's en kosten, namelijk de eenvoudige, gedetailleerde en geavanceerde methode. De eenvoudige methode is op basis van grove aannames, waarbij snel en gemakkelijk een ontwerp kan worden gemaakt. De gedetailleerde methode geeft een ontwerp op basis van rekenregels, waarbij een nauwkeurig ontwerp wordt gemaakt voor het toe te passen geotextiel. De geavanceerde methode maakt gebruikt van modelproeven en deskundigen van het desbetreffende vakgebied. Tevens bevat de ontwerprichtlijn verificatietesten om aan te tonen dat het geotextiel zowel op functionaliteit als robuustheid in de praktijk voldoet aan de gestelde eisen voortkomend uit het ontwerp.
Tot slot is de opgestelde ontwerprichtlijn toegepast op een tweetal uitgevoerde projecten, dit zijn de projecten "Willempolder Abraham Wissepolder" en "Schermdijk, Ijsseloog", waarbij een ontwerp is gemaakt voor het toe te passen geotextiel in vergelijking me de huidige geotextielen. Hierbij is met behulp van afwegingen aangetoond dat de opgestelde ontwerprichtlijn hanteerbaar is voor filterconstructies in een kust- of oeververdediging.
Uit de controle op de tweetal uitgevoerde projecten is gebleken dat de huidige Nederlandse rekenregels geen rekening houdt met de robuustheid van het geotextiel die gedurende de uitvoering vereist is. De geotextielen die gekozen zijn op basis van de opgestelde ontwerprichtlijn voldoen echter wel aan de gestelde eisen aan de robuustheid, wat resulteert in grotere robuustheids eigenschappen van het geotextiel. Op deze manier wordt voorkomen dat er schades optreden aan het geotextiel gedurende de uitvoering en blijft de veiligheid van de (dijk)constructie gehandhaafd. Er kan geconcludeerd worden dat voor een theoretisch compleet ontwerp van geotextielen, die in de Nederlandse kust- en oeververdediging onder (steen)bekleding worden toegepast, de opgezette ontwerprichtlijn "Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding" kan worden gehanteerd.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDelta Academy
PartnersProjectbureau "Zeeweringen"
Datum2012-08-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk