De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Is vergisting een vergissing?

Genomineerd voor HZ Stern 2008

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Is vergisting een vergissing?

Genomineerd voor HZ Stern 2008

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het aantal vergistinginstallaties in Nederland groeit en tot op heden gebruikt men biogas uit dit soort
installaties bijna uitsluitend om elektriciteit te produceren via warmtekrachtkoppeling (WKK). Aangezien
het elektrische rendement van WKK's hooguit 40% is en de daarbij geproduceerde warmte nauwelijks
benut wordt, kan het opwaarderen van biogas tot Groen Gas met aardgaskwaliteit een belangrijke
bijdrage leveren aan de verbetering van de emissiebalans van broeikasgassen bij vergistinginstallaties.
Het huidige kabinet heeft de ambitie om het aandeel duurzame energie in 2020 te verhogen
tot 20%. Deze doelstelling is niet haalbaar zonder "vergroening" van het gas in het aardgasnet. De
vergroening van het aardgas bestaat uit de inzet van biomassa voor de productie van gasvormige
energiedragers via vergisting (biogas) en vergassing (Synthetic Natural Gas) en via waterstofvorming.
In dit rapport zijn de mogelijkheden onderzocht om biogas te produceren in een vergistingsinstallatie,
tevens is gekeken naar de mogelijkheden om dit biogas op te werken naar groen gas. De laatste stap
is dan om het groene gas in te voeden in het aardgasnet. Deze punten worden specifiek bekeken voor
de regio Zeeland waar het Zeeuwse energiebedrijf DELTA de intentie heeft uitgesproken om te vergroenen.
Tevens zijn vanuit het Borssele convenant, waarbij de eigenaren van de kerncentrale gezamenlijk
225 miljoen euro aan innovatieve duurzame energie moeten besteden, de middelen aanwezig
om daadwerkelijk zulk soort innovatieve grote projecten uit te voeren.
In deze studie is aandacht besteed aan de technische en financiële haalbaarheid van een vergistingsinstallatie.
Hierbij is gekeken naar de beschikbare middelen om een vergistingsinstallatie rendabel te
laten draaien. Uit dit deel van dit onderzoek is gebleken dat de beschikbaarheid van voldoende schone
organische stromen in zeeland nihil is. Uiteindelijk is aan de hand van de resultaten van deze studie
besloten om minder schone stromen als voeding voor de vergister te gebruiken. Deze inputstromen
zijn zogenaamd van buiten de witte lijst en de vergister zal niet in aanmerking komen voor subsidie.
De verwachting is dat de vergister als turn key project volledig technisch en financieel haalbaar is.
Het volgende deel van deze studie bestond uit onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid
van de opwerking van biogas naar de kwaliteit van aardgas. Uit onderzoek is gebleken dat dit
een innovatieve nieuwe techniek is, nieuwe technieken behoeven durf en blijk van daadkracht. De
resultaten zijn veelbelovend en aan de hand van de kwaliteit van het biogas kan er gekozen worden
tussen vier verschillende systemen. Belangrijk is dat er allereerst duidelijkheid verkregen dient te
worden met betrekking tot de samenstelling van het te reinigen biogas. Wanneer hier geen onderzoek
naar is gedaan is een keuze voor een bepaalde techniek onverantwoord. Over de financiële aspecten
van deze installaties is ook na dit onderzoek nog veel onduidelijkheid. Vanwege het innovatieve karakter
van deze techniek willen de fabrikanten weinig informatie prijsgeven. Aan de hand van verder
onderzoek dient naast de kwaliteit ook de prijs meegenomen te worden. De reiniging van het biogas
lijkt voldoende gewaarborgd te kunnen worden.
Het derde punt van dit onderzoek is een beschouwing van de technische en financiële haalbaarheid
van inmenging van opgewerkt groen gas in het aardgasnet. Dit punt heeft voor het bedrijf DELTA een
bijzondere lading. Aan de hand van een eerder, voor een andere functie, gebouwd gasmengstation
dient nu te worden gekeken of op deze plaats groen gas ingevoed kan worden. Het betreft hier een gasmengstation waar DELTA eerder problemen mee heeft gehad, er heeft in 2001 een storing plaats
gevonden met flinke gevolgen. Als uitvloeisel van deze storing is uiteindelijk besloten het gasmengstation
uit bedrijf te nemen en af te schrijven. De technische en financiële haalbaarheid van de inbedrijfname
van dit station zijn beide in orde. Het probleem ligt echter bij de acceptatie vanuit het bedrijf en
de maatschappij. Het weer in bedrijf nemen zal als potentieel risico worden aangemerkt. Aan de hand
van deze studie dient de conclusie getrokken te worden dat er zeker mogelijkheden liggen tot het
uitvoeren van dit project. Het risico bij invoeding ligt alleen nog bij de onzekerheid over eventueel
aanwezige pathogenen in het aardgasnet. Pathogenen zijn micro organismen die de mogelijkheid
hebben om ziektes over te dragen. Hier dient verder onderzoek naar gedaan te worden.
Naast deze benutting van het biogas is ook bekeken of andere minder technieken rendabeler zijn.
Deze technieken zijn inderdaad rendabeler, dit is vooral vanwege de zekerheid die ze geven. Wanneer
DELTA zich echter wilt onderscheiden door middel van een echt duurzaam en vooral innovatief
systeem dan dienen zij te overwegen of ze het risico willen nemen. De belangrijkste aanbeveling in dit
rapport is om verder onderzoek te doen naar de biogas samenstelling en de kosten en technieken om
het biogas op te werken. Eventueel kan het biogas op het juiste energetische niveau gebracht worden
door het bijmengen van hoog calorisch gas.
De aanbeveling kan vanwege de breedte van dit onderzoek niet specifieker gemaakt worden. Tevens
kan door het ontbreken van de gegevens van typisch deze inputsamenstelling niet concreet worden
gemaakt welke techniek toegepast dient te worden. Er is naar gestreefd dit rapport algemeen te houden
en zeer breed inzetbaar. Op deze manier kan DELTA zelf beslissen of ze over willen gaan op een
vervolgonderzoek dat zich richt op één bepaalde biogas samenstelling en één bepaalde techniek.
Het primaire doel van dit onderzoek was om te inventariseren waar de mogelijkheden liggen om duurzaam
te investeren in vergisting. Vanwege de omvang van het project de verschillende opties die er in
de loop van het project zijn bijgekomen is het bij deze algemene vraagstelling gebleven. Het antwoord
hier op is: Bij groen gas invoeding. Uiteraard zijn er minder risico volle investeringen waar eerder de
keus op zou vallen maar het advies is durf en innovatievermogen ten toon te spreiden en misschien
wel de eerste energieleverancier van Nederland te zijn die het zelf opgewekte biogas door middel van
menging met hoogcalorisch gas, invoeden in het aardgasnet.
Deze innovatie zou ongetwijfeld in aanmerking komen voor financiering vanuit het Borssele convenant.
En het zou zonde zijn wanneer geen vervolgonderzoek ingezet zou worden. Aan het eind van
deze scriptie worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Deze zijn niet bindend maar
uitsluitend adviserend.

SUMMARY
The number of digesters in the Netherlands is decreasing, and until this moment most digesters use
their biogas to run a gas engine. The electrical efficiency of these engines is at most about 40% and
the produced heat is in most cases useless. A solution to this problem is to make earth gas with the
same quality from the biogas. This is the so called green gas. The current government in Holland has
the ambition to make 20% of all energy renewable by the year 2020. This ambition is not suitable
without making a part of the earth gas renewable. Making the part of the earth gas that is delivered to
the consumers into green gas is not possible without de participation of biomass for production of
green gas through Attenuation, the use of synthetic Natural Gas and through hydrogen.
In this report are the possibility's to produce biogas with a digester investigated. We have also looked
at the possibility's to make green gas out of the biogas we investigated the option to put the green gas
into the earth gas pipeline. These subjects are investigated especially for the region Zeeland where
the energy company DELTA has the intention to make more renewable energy. There is also a stimulans
from the Borssele agreement, where the owners of the nuclear power plant has promised to invest
225 million euros on renewable and innovative projects, by this agreement the most necessarily
means are available to finance projects like this.
In this study we did our best to investigate the technical and financial feasibility of a digester. We' also
looked at the most necessarily supplies to make a digester profitable. Our conclusion from this investigation
is that the availability of the right and necessarily organic foods are not available. Finally DELTA
has decided that we are going to use contaminated feed for the digester. These feedstock's are not on
the so called white list. This means that this digester is not qualified for a subsidy. We suspect that a
digester when its ordered as a Turn-key project totally financial en technical profitable is.
The next part of this investigation contains a financial and technical study at the feasibility to make
green gas out of biogas. We concluded that this technique is very innovative. New techniques are
build on mans courage and energy. The results from this study are promising. Dependent on the quality
of the biogas we can choose from four different techniques. It is important that first of all the compilation
of the biogas is very well investigated. It is totally irresponsible to make a decision between the
four technologies when nobody knows what the exact composition is. There is lot of doubt about the
financial case of these technologies. The company's who delivers them are not giving much information
because of the innovative kind,. With a more specified study with as well the quality as the price,
the company DELTA has to make clear what is the most suitable technology. The quality of the green
gas seems to be clear enough to guarantee.
The third part of this study is a consideration of the financial and technological feasibility to put the
green gas into the earth gas pipeline. This point is special for DELTA. There is a gas station that had
another function in the past. On this place this study is fixated, the plan is to put the green gas in the
pipeline at this place. This gas station had an error in 2001 what has been a cause for much trouble
for DELTA. As a result of this error the station was shut down and marked as lost. The technical and
financial possibility's to take this station back in order are no problem. But the agreement from the
company and the community to make this station operational again, will be a problem. We discovered from research that the possibility to put this gas station operational again is very likely. There is a risk
with putting green gas in to the earth gas pipeline becouse we still do know not enough about the
survival of micro-organisms in the gas. These micro-organisms have the capacity to make people sick.
It is necessary to do some more investigation because of these organisms.
The primary goal of this study was to make clear on what conditions the company DELTA can make
the best investments to make a profitable digestion. We kept the subject generally because of the
wide subject of this study and the different options that are added during this study. The answer on
this project is quite simple: in green gas. There are ofcourse some options with less risk. The advice is
to have the courage and innovative capacity to get maybe the first energy company in Holland that
makes green gas out of a digester by mixing it with high caloric gas.
This innovation would be, without any doubt, taken in consideration for financing from Borssele
agreement. It would be a shame if there would be no further study. To finish this report we made some
conclusions and advices. These points are not binding but only advices.
There is also looked into other techniques in this study. We investigated if other techniques to use the
biogas are more profitable. There are indeed some techniques that are more profitable . These techniques
are especially about the assurance to always deliver the same result. When DELTA wants to
separate themselves from the other energy company's by real innovative and sustainable techniques
they have to consider to the worth of taking the risk. The most important recommendation from this
study is to investigate the compilation of the suspected biogas. And to also investigate the costs in
more detail, and techniques to get the biogas to the right energy level. There is also high caloric gas
available to get the right energy level.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingEngineering/ Energie- & Procestechnologie (AOT)
AfdelingDe Ruyter Academie
PartnersDelta NV, Middelburg
Datum2008-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk