De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

MRSA: ik help (g)een handje

Rechten: Alle rechten voorbehouden

MRSA: ik help (g)een handje

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding onderzoek
Aanleiding voor dit onderzoek is een landelijke toename van het aantal MRSA besmettingen en infecties. Doordat er sprake is van resistentie en een beperkt aantal effectieve antibiotica is de bacterie erg moeilijk te behandelen. Dit veroorzaakt een toename in sterftecijfers en morbiditeit m.b.t. de ziekenhuisbacterie MRSA. De MRSA uitbraken hebben als gevolg dat verschillende chirurgische afdelingen tijdelijk moeten sluiten. Om de patiëntveiligheid te bevorderen is het van belang dat onderzocht wordt wat de oorzaak is van de MRSA uitbraken. Het onderzoek beantwoordt de vraag: ‘In hoeverre wordt het protocol infectiepreventie m.b.t. MRSA nageleefd door de verpleegkundigen werkzaam op de afdeling chirurgie/ orthopedie van het ADRZ in Goes?’
Methode
Dit onderzoek is kwalitatief en bestaat uit een gestructureerde dataverzamelingsmethode. Het gaat hierbij om een survey-onderzoek. Dat wil zeggen dat de gegevens zijn verkregen door middel van een enquête. Aan het onderzoek hebben in totaal 35 verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam op de chirurgie of orthopedie afdeling van het ADRZ deelgenomen. De gegevens zijn vervolgens verwerkt en geanalyseerd met behulp van het statistiek programma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
Resultaten
Uit het onderzoek komt naar voren dat over het algemeen de verpleegkundigen de belangrijkste interventies van het protocol uitvoeren. De respondenten zijn naar eigen zeggen goed of voldoende op de hoogte van de inhoud van het protocol. Van de ondervraagde verpleegkundigen draagt 82,9 % isolatiekleding indien noodzakelijk en 80,0% past handhygiëne toe. Tachtig procent geeft aan de ziekenhuishygiëniste in te schakelen bij een verhoogd risico op MRSA. Uit het onderzoek blijkt ook dat 88,6% van de verpleegkundigen behoefte heeft aan meer bijscholing over dit onderwerp.
Discussie
De gebruikte enquête is voor een deel zelfontworpen, hierdoor is het onderzoek niet geheel valide. De enquête is deels overgenomen uit een eerder uitgevoerd onderzoek van de University van Twente. De zelfontworpen vragen zijn gebaseerd op de literatuur om de betrouwbaarheid en validiteit te vergroten. Er is ook een pilot uitgevoerd en de enquête is voorgelegd aan een deskundige op het gebied van infectiepreventie. Niet de gehele onderzoekspopulatie heeft deelgenomen aan het onderzoek. Met behulp van een steekproefcalculator is een betrouwbaarheid van 90% berekend.
Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat over het algemeen de interventies uit het protocol, die als belangrijk en noodzakelijk naar voren komen uit de literatuurstudie, door de verpleegkundigen worden nageleefd op de twee afdelingen. Een score van 100% op de naleving van het protocol wordt echter niet behaald.
Aanbevelingen
Om de naleving van het protocol te optimaliseren wordt aanbevolen de verpleegkundigen meer scholing m.b.t. infectiepreventie aan te bieden. Meer kennis en inzicht over het onderwerp vergoten de alertheid van de verpleging en het gebruik van het protocol. Meer controle en toetsing op de naleving is noodzakelijk om het gebruik te bevorderen. Daarnaast kan vervolgonderzoek plaatsvinden dat dieper ingaat op de specifieke interventies van het protocol en naar de beweegredenen van de verpleegkundigen om in bepaalde situaties hiervan af te wijken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerAdmiraal de Ruyter Ziekenhuis, te Goes
Datum2014-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk