De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Plaatsing en ontwerp van een gemaal: plaatsing en ontwerp van een boezemgemaal voor boezemstelsel Oude Rijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Plaatsing en ontwerp van een gemaal: plaatsing en ontwerp van een boezemgemaal voor boezemstelsel Oude Rijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op grond van het Nationaal Bestuursakkoord water (2003) moeten de waterschappen de regionale wateren toetsen aan werknormen voor wateroverlast. Door de toetsing is duidelijk geworden dat enkele boezems in het afvoersysteem van Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden bij extreme afvoer het water niet snel genoeg kwijt kunnen, met maalstops voor poldergemalen tot gevolg (Studie wateropgave). Deze boezems bevinden zich in het boezemstelsel Oude Rijn. Naast het feit dat er voor de poldergemalen die
uitmalen op het boezemstelsel van de Oude Rijn teveel maalstops optreden, is er bij hevige neerlsagperioden wateroverlast in en rond het dorp Linschoten.
Uit onderzoek is gebleken dat 30% van de overlast verholpen kan worden door een extra maalcapaciteit van 5 m³/sec. te creëren (Grontmij 2005). Een advies voor de beste locatie voor deze maalcapaciteit is bepaald met dit afstudeeronderzoek. Daarnaast is er een globaal ontwerp voor dit gemaal gemaakt.
Na onderzoek van het boezemstelsel van de Oude Rijn is gebleken dat hiervoor vier locaties in aanmerking kwamen. Deze locaties zijn vervolgens onderworpen aan 10 toetsingscriteria. De belangrijkste van deze toetsingscriteria waren juridische aspecten,
ruimtelijke ordening en waterhuishouding.
De waterhuishouding in het boezemstelsel is getoetst met behulp van een hydrodynamisch model in het computerprogramma Sobek Channel Flow. Uit de toetsing van het model met het programma Sobek is gebleken dat plaatsing van een gemaal op een van de overgebleven locaties geen invloed heeft op de situatie in de probleemgebieden rond het dorp Linschoten. Daarnaast is uit de toetsing naar voren gekomen dat er op de overgebleven locaties geen gemaal kan worden gebouwd met een capaciteit van 5 m³/sec.
Dit in verband met stroomsnelheden die te hoog oplopen en schade aan bodem en oever kunnen veroorzaken. De maalcapaciteit van 5 m³/sec. wordt daarom over de twee overgebleven locaties verdeelt.
Nader onderzoek met het hydrodynamische model in Sobek heeft bepaald dat de capaciteit evenredig verdeeld moet worden over de locaties. De stroomsnelheden liepen bij onevenredige verdeling te hoog op. Aan de hand van alle toetsingscriteria is geadviseerd aan het waterschap om twee gemalen te bouwen op de locaties Snelrewaard en Montfoort, beiden met een capaciteit van 2,5 m³/sec.
Na het bepalen van de locatie is besloten om het gemaal op locatie Montfoort globaal te gaan ontwerpen. Besloten is om het gemaal zoveel mogelijk uit het zicht te onttrekken. In verband met de monumentale omgeving waarin het gemaal moet worden gebouwd en om het verkrijgen van vergunningen te vergemakkelijken, is het gemaal zoveel mogelijk
ondergronds weggewerkt. Met dit uitgangspunt is begonnen aan het ontwerp.
Aan de hand van het ontwerp van het gemaal op locatie Montfoort is een kostenbegroting gemaakt. Het gemaal op locatie Montfoort is geraamd op een bedrag van ongeveer € 1.240.000,-. De totale projectkosten voor de bouw van de gemalen op locatie Montfoort
en Snelrewaard zijn globaal geraamd op ongeveer € 2.500.000,-.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk