De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Flood-proofing bouwmanagement

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Flood-proofing bouwmanagement

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Samenvatting

Klimaatverandering, verdergaande bodemdaling in veengebieden en een toenemende verstedelijkingsdruk in met name het lager gelegen westen van Nederland vergroten de kans op overstromingen en wateroverlast. Wateroverlast kan gereduceerd worden door enerzijds de kans in stedelijk gebied op lokaal een te veel aan water te verkleinen. Dit kan middels het ophogen van de bestaande dijken of het reserveren van gebieden waar het water tijdelijk gecontroleerd ingelaten en vastgehouden kan worden. Anderzijds kan het risico van wateroverlast beperkt worden door de gevolgen van een te veel aan water te verkleinen. Dit laatste kan middels Flood - Proofing bouwen.
Er zijn verschillende manieren van Flood- Proofing bouwen. Zo onderscheidt men bouwen op palen, drijfvend bouwen, bouwen op terpen en bouwen met individuele bescherming. Individuele bescherming kan onderverdeeld worden in dry en Wet Flood - Proofing. In het geval van Dry Flood - Proofing wordt een huis of (een gedeelte van) een wijk zo tegen het water beschermd, dat het water de bebouwing niet kan binnendringen.
In Nederland wordt Flood - Proofing bouwen vooralsnog echter niet tot nauwelijks toegepast. Een mogelijke oorzaak is onbekendheid met de technieken. Daarnaast blijkt over het algemeen het beeld te bestaan dat deze bouwtechnieken economisch niet verantwoord zijn.
Door kwantitatieve en kwalitatieve wateropgaven te combineren met stedenbouw kunnen aantrekkelijke woongebieden ontstaan die ook vanuit economisch oogpunt Flood -Proofing bouwen kunnen rechtvaardigen. Dit vraagt in die situaties waarbij ook sprake is van een woonfunctie om innovatieve, Flood – Proofing bouwmethoden.
Van de diverse Flood - Proofing bouwmethode zijn de opties verhoogde vloer, dijkwoning, paalwoning en drijvende woning in dit onderzoek technisch haalbaar gebleken voor de Nederlandse situatie. Welke Flood - Proofing bouwmethode technisch het meest wenselijk is, is afhankelijk van de Flood frequentie, de grondslag en andere locatie specifieke factoren.
Flood- Proofing maatregelen kunnen worden onderverdeeld in Wet en Dry Flood - Proofing. Wet – Flood – Proofing is met name geschikt om de schade te beperken bij relatief lage inundatiediepten en verdient de voorkeur wanneer aan de waterdrukbestendigheid van de constructie getwijfeld wordt.
Flood - Proofing bouwen is met name aantrekkelijk voor nieuwbouwwoningen, omdat daar de aanpassingen reeds in de ontwerpfase meegenomen kunnen worden, wat leidt tot een enorme kostenreductie.
Bij een overstromingskans van 1 in de 100 jaar(of minder) is Flood - Proofing bouwen economisch niet interessant gebleken.
Het bouwen op palen of op dijken is economisch gezien de meest interessante bouwmethoden bij relatief hoge inundatiedieptes. Met name is dit het geval wanneer de inundatiediepte groter is dan 1 meter en de schade als gevolg van waterdruk de totale kosten aanzienlijk kan vergroten.
Verzekeringsmaatschappijen zouden kunnen overwegen om bij Flood - Proofing bouwen een lening te verstrekken, die bij een Flood wordt kwijtgescholden of aan de hand van een referentieschade een schadevergoeding uitkeren om de investeringskosten terug te kunnen verdienen.
De onderhouds - en beheerkosten van bouwen op veen en bouwen op water zijn hoger dan bij bouwen op klei- of zandgronden. Bouwen op water is voor wat betreft dit aspect daarom economisch aantrekkelijker dan traditionele bouw in veengebieden.
Bij een Flood frequentie van 1 op de 100 jaar of meer is Flood Proofing en vloerpeil verhogen economisch gezien efficiënt gebleken.
De ‘wateroverlast-norm’ die waterschappen hanteren voor de Nederlandse polders ligt op 1 in de 100 jaar (woongebieden). Dit betekent dat vloerpeilverhoging voor met name het West Nederland overwogen zou kunnen worden;
Voor Flood – Proofing (op kolommen) ligt de frequentie voor het economische omslagpunt nog lager en wel 1 in de ca 20 jaar. Dit betekent dat bouwen op kolommen alleen in die gebieden met een relatief hoge Flood frequentie, perspectieven heeft. (zoals buitendijkse gebieden en waterbergingslocaties).;
Voor dijkwoningen en waterwoningen ligt het economische omslagpunt bij een hogere frequentie, hetgeen de toepasbaarheid van deze methoden in overstromingsgevoelige gebieden vergroot;Hierbij moet wel op gemerkt worden dat de kostenberekeningen voor die optie nog verder gedetailleerd moeten worden om een betere onderbouwde afweging te kunnen maken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk