De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

BEELDENDE THERAPIE ALS ONDERSTEUNING VOOR HOOGBEGAAFDE ADOLESCENTEN TIJDENS DE IDENTITEITSONTWIKKELING

Een kwalitatief onderzoek naar hoe beeldende therapie van toevoeging kan zijn tijdens de identiteitsontwikkeling van hoogbegaafde adolescenten.

Rechten:

BEELDENDE THERAPIE ALS ONDERSTEUNING VOOR HOOGBEGAAFDE ADOLESCENTEN TIJDENS DE IDENTITEITSONTWIKKELING

Een kwalitatief onderzoek naar hoe beeldende therapie van toevoeging kan zijn tijdens de identiteitsontwikkeling van hoogbegaafde adolescenten.

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting
Er zijn in de huidige maatschappij nog steeds veel misvattingen over hoogbegaafdheid. Er is vaak een verkeerd beeld rondom hoogbegaafdheid waarbij wordt verwacht dat vanwege de hoge intelligentie hoogbegaafden ‘het gaan maken’ in het leven (Corten, 2019; Kieboom, 2015). Dit is een verkeerd beeld omdat hoogbegaafdheid meer is dan alleen intelligentie en dit ‘meer’ vaak tot problemen kan leiden. In een onderzoek om te kijken hoeveel jongvolwassenen in aanraking komen met hulpverlening komt naar voren dat maar liefst 84% op jonge leeftijd al met psychische problemen kampt en wel zodanig ernstig dat een groot aantal onder behandeling is bij de ggz. 87% geeft hierbij aan dat hoogbegaafdheid een rol speelde in hun problematiek (Emans, 2017). Problemen die worden genoemd zijn: eenzaamheid, sociale isolatie, ‘anders’ zijn, gedragsproblemen (snel boos, driftbuien, verdrietig, somber, moe door veel piekeren), faalangst, perfectionisme, neiging tot aanpassen, hooggevoeligheid, vastlopen in het schoolsysteem, onbegrip en gebrek aan erkenning en misdiagnoses (Emans, 2017).

De doelstelling van het onderzoek is onderzoeken op wat voor manier beeldende therapie ondersteunend kan zijn tijdens de identiteitsontwikkeling van hoogbegaafde adolescenten, zodat er een grotere kans ontstaat op het ontwikkelen van een positieve identiteit. Er is op dit moment weinig passend beeldend aanbod voor hoogbegaafde adolescenten. Door middel van dit onderzoek kan er meer duidelijkheid ontstaan over wat er al bekend is binnen de beroepsgroep over het werken met hoogbegaafde adolescenten, wat kan leiden tot een verbetering van het aanbod voor hoogbegaafde adolescenten die beeldende therapie volgen.
Het eindproduct is een folder voor zowel hulpverleners als de doelgroep zelf waarin duidelijk wordt op welke manier beeldende therapie een bijdrage kan leveren tijdens de identiteitsontwikkeling van hoogbegaafde adolescenten. De focus ligt op kwalitatief behoefte-onderzoek omdat het een relatief nieuwe doelgroep is binnen vaktherapie en eerst duidelijk moet worden wat er wordt gedaan en wat werkt.

Uit het onderzoek blijkt dat het ervaringsgerichte karakter van beeldende therapie ervoor zorgt dat hoogbegaafde adolescenten nieuwe ervaringen aan kunnen gaan in het materiaal. De emotionele laag kan via het materiaal aangegaan worden zonder dat het cognitieve-luik overheerst. Hierdoor kunnen onderliggende kenmerken zoals perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel, hoogsensitiviteit, een kritische instelling, de overgevoeligheden beschreven door Dąbrowski en alle problemen die hieruit voortkomen worden bekeken, ervaren en gevoeld. Waardoor er beter begrip ontstaat over zichzelf, zijn/haar kwaliteiten en valkuilen wat de identiteitsontwikkeling ondersteunt. Daarnaast kan beeldende therapie de aangeboren creativiteit en verbeeldingskracht van de hoogbegaafde adolescent aanspreken en versterken, wat de identiteitsontwikkeling ten goede komt. Verder sluit beeldende therapie in grotere mate aan bij de eigenschappen en kenmerken van de doelgroep dan cognitieve therapie. De kans van slagen wordt hierdoor positief bevorderd.

Engels:
There are still many misconceptions about giftedness in today's society. There is often a wrong image surrounding giftedness. The current image of giftedness often paints gifted people as always being able to ‘make it’ in life (Corten, 2019; Kieboom, 2015). However, this image is wrong, because giftedness is more than just intelligence and this 'more' can often lead to problems. A study examining how many gifted young adults come into contact with social services has revealed that no less than 84% of them have been struggling with mental health issues since they were young. Their issues are so severe that many are under treatment at mental health services. 87% of these gifted adolescents indicate that being gifted has played a role in their problems (Emans, 2017). Problems mentioned are loniliness, social isolation, feeling ‘different’, behavioral problems (irritability, tantrums, sadness, gloominess, fatigue due to overthinking), fear of failure, perfectionism, tendency to adapt, high sensitivity, getting stuck in the school system, misdiagnoses and lack of understanding and recognition (Emans, 2017).

The objective of the study is to investigate in what way art therapy can support identity developments in gifted adolescents, so that there is a greater chance of developing a positive identity. There are also few to no specific modules or methods focused on giftedness in the arts therapy curriculum. Through this research, more clarity can be created about what is already known within the profession of working with gifted adolescents. Which can lead to an improvement in the offers for gifted adolescents who attend or want to attend art therapy. The final product is a folder for both art therapists and the target group itself. Adressing how art therapy can contribute to identity development in gifted adolescents. The focus is on qualitative needs research, because it is a relatively new target group within art therapy. It first needs to be clear what is being done now and what works.

The research shows that the experiential nature of art therapy ensures that gifted adolescents can engage in new experiences with the art material. The emotional layer can be entered into through the material without the cognitive component dominating. This allows underlying characteristics such as perfectionism, a sense of justice, high sensitivity, a critical attitude, the hypersensitivities described by Dąbrowski and all the problems that arise from them to be viewed, experienced and felt. Leading to a better understanding of oneself, his/her qualities and pitfalls, which supports identity development. In addition, art therapy can tap into and strengthen the innate creativity and imagination of the gifted adolescent, which supports identity development. Furthermore, art therapy aligns with the target group to a greater extent in terms of traits and characteristics than cognitive therapy, thereby promoting a positive outcome. Thereby positively increasing the chance of succes.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVaktherapie
AfdelingInstituut Social Work
PartnerSpirare
Datum2022-03-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk