De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een eigentijds stadskantoor: de bouwtechnische (on)mogelijkheden van oude Enghweg 23

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een eigentijds stadskantoor: de bouwtechnische (on)mogelijkheden van oude Enghweg 23

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vooruitlopend op een verbouwing van het stadskantoor Oude Enghweg 23 van de gemeente Hilversum, zijn in het kader van dit afstudeeronderzoek de bouwtechnische mogelijkheden van het stadskantoor in kaart gebracht. Het afstudeeronderzoek loopt parallel aan een gemeentelijk herhuisvestingsproject. Probleemstelling Het doel van dit herhuisvestingsproject is het tegengaan van verkokering en het stimuleren van samenwerking, daarnaast wordt de gemeentelijke dienstverlening, waarin de klant centraal staat, opnieuw vormgegeven. Verder moet de bedrijfsvoering en het werk verbeterd worden. Om het bovenstaande te kunnen realiseren moet de organisatie gehuisvest worden in een passend fysieke werkomgeving. Inmiddels is uit onderzoek gebleken, dat inrichting met een innovatief kantoorconcept de meeste mogelijkheden biedt voor de gemeente. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe kan een innovatief kantoor voor de gemeente worden gerealiseerd in het verouderde bestaande gebouw met betrekking tot regelgeving, installaties en akoestiek. Kantoorinnovatie De laatste jaren is in het hele land een trend te zien dat veel kantoren vernieuwd worden en dat er op een andere manier gewerkt gaat worden. Bovengenoemde zaken vallen onder de noemer kantoorinnovatie. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals kostenoverwegingen, meer gewenste flexibiliteit, etc. De meeste projecten op het gebied van kantoorinnovatie hebben er toe geleid dat er effectiever gebruik gemaakt wordt van de beschikbare meters, dat de kwaliteit en de uitstraling van de werkomgeving fors is toegenomen, dat de werkplekruimte verhoudingsgewijs kleiner is geworden ten gunste van de ondersteunende ruimten. Het uitgangspunt voor kantoorinnovatie is, dat er voor elke organisatie (met eigen wensen en doelstellingen) een maatwerkoplossing moet worden gevonden. Uitgangspunten onderzoek Het stadskantoor, bouwjaar 1979, is geheel gebouwd volgens de eisen en wensen van die tijd en ook de inrichting van het gebouw is daarop ingesteld. Inmiddels bestaat er bij de gemeente Hilversum al langere tijd de wens om alle gemeentelijke diensten, thans gevestigd op decentrale locaties, centraal te vestigen op het raadhuiseiland en alle overige locaties in de stad af te stoten. Om dit plan tot uitvoering te brengen zijn er al diverse studies geweest, die echter nog nooit tot goede concrete producten hebben geleid. Daarnaast is er ook een reorganisatie gaande binnen de gemeente en wordt getracht de reorganisatie met de herhuisvestingsplannen te combineren. In het kort moeten de volgende punten gedaan worden om de plannen te realiseren: • Er moeten gemeentelijke diensten worden samengevoegd. De gemeente gaat van vijf naar drie diensten. • Het aantal fte moet worden teruggebracht. De gemeente wil van 750 naar 400 fte. • De dienstverlening naar de klant moet verbeterd worden. • Er moet een goede front-, mid- en backoffice structuur opgezet worden •; Er moet een ICT-structuur komen welke aansluit bij de ontwikkelingen. • De kantooromgeving moet flexibel en duurzaam worden. Voor het stadskantoor heeft dit de consequentie dat het gebouw plaats moet bieden aan 220 werknemers in plaats van de huidige 140. Daarnaast zullen er meer publieksfuncties in het pand gehuisvest worden. Hiervoor zal het gebouw moeten worden uitgebreid. Om de noodzakelijke bouwkundige veranderingen te realiseren verdient het de aanbeveling om vooral op het gebied van gebouwinrichting, installaties en akoestiek verbeteringen door te voeren. Gebouwfuncties Inmiddels is er een schetsplan ontwikkeld voor mogelijke uitbreiding van het pand. Door middel van een korte ruimteberekening is gebleken dat het schetsplan voldoende ruimte biedt voor het realiseren van de doelstellingen. Om een goede analyse met betrekking tot wet- en regelgeving te maken worden eerst de verschillende gebouwfuncties gedefinieerd. Naast de kantoorfunctie zijn dat onder meer een publieksfunctie, archiefruimten, en bedrijfrestaurant. Analyse wet- en regelgeving In deze analyse, waar het schetsplan in combinatie met de beoogde inrichting en gebruik is getoetst aan de geldende bouwregelgeving, blijkt dat er tijdens de verdere uitwerking een aantal knelpunten kunnen gaan ontstaan. Een Eigentijds Stadskantoor Hilversum Afstudeeronderzoek Pagina 6 3-6-2004 J. van´t Hof Deze knelpunten bevinden zich voornamelijk op het gebied van constructies (uitbreiding van het pand en archiefruimten) en brandveiligheid (compartimentering en vluchtwegen). Verder verdienen punten als het bestemmingsplan, de daglichttoetreding en gebouwinstallaties aandacht in de verdere ontwikkeling van de plannen. Afgezien van bovengenoemde knelpunten is het bestaande pand bouwtechnische goed geschikt voor het door de gemeente beoogde gebruik. Inrichtingsmodellen Om het onderzoek naar de installaties naar behoren te kunnen uitvoeren, worden er twee kantoormodellen geprojecteerd. Dit gebeurt enerzijds aan de hand van de doelstellingen en wensen van de gemeente en anderzijds aan de hand van de uitkomsten van de analyse wet- en regelgeving. De twee modellen worden verder gebruikt om de installaties in te projecteren en keuzes te maken met betrekking tot het bekabelingsnetwerk. Klimaatinstallaties In het huidige pand is de totale klimaatbalans structureel onvoldoende. Een onderdeel van het verbeteren van de fysieke werkomgeving is het verbeteren van het klimaat in het kantoor. Voordat bepaald kan worden met welk systeem het klimaat verbeterd kan worden, moeten eerst de eisen geformuleerd worden waaraan de installatie moet voldoen. Dit betreffen onder andere de eisen aan capaciteit en mogelijkheden. Na afweging tussen verschillende mogelijkheden kan de conclusie worden getrokken dat een klimaatplafond in het pand optimaal aan de kwaliteitseisen voldoet. Als tweede, goedkopere, optie kan worden gekozen voor een inductiesysteem. De verschillen in deze systemen zitten voornamelijk in het totale comfortniveau, de investeringskosten en de onderhoudskosten. Bekabelingsnetwerk Het bekabelingsnetwerk in het bestaande pand is verouderd en aan vervanging toe. Gezien de mogelijkheden tot situering van werkplekken, kan voor wat betreft de bekabeling in het pand worden volstaan met een systeem middels plintgoten. Dit systeem biedt voldoende mogelijkheden tot uitbreiding of verplaatsing van aansluitpunten wat bij dit kantoorconcept gewenst is. Tevens is dit systeem kostentechnisch aantrekkelijk om in het pand te installeren. Akoestiek De akoestiek in het bestaande stadskantoor geeft aanleiding tot klachten. Dit moet in de huidige situatie verbeterd worden. De akoestiek in het stadskantoor kan door het toepassen van een aantal maatregelen (o.a. toepassing geluidsabsorberende materialen) goed verbeterd worden. Wel is het zo dat er altijd enige geluidsoverlast blijft bestaan, dit wordt veroorzaakt door de grote, open kantoorruimten. Door toepassen van goede maatregelen kan dit overlastniveau echter wel tot een minimum worden beperkt. Dit geld ook voor de akoestische scheidingen tussen stiltewerkplekken, spreek- en vergaderruimten e.d. Gebleken is dat er in het ontwerpstadium al goed rekening moet worden gehouden met akoestische aspecten. Voor het treffen van de juiste maatregelen is het cruciaal dat deze op tijd worden meegenomen in het ontwerpproces. Programma van Eisen Het Programma van Eisen is het basis document voor de verdere uitwerking van het ontwerp en bestek. Het is dus van belang om in dit document de gewenste nieuwe situatie goed vast te leggen. Vanuit de onderzoeken naar wet- en regelgeving, gebouwinstallaties en akoestiek zijn er diverse punten verwerkt in een Programma van Eisen voor de verbouwing van het stadskantoor Oude Enghweg 23. Door het gebruiken van het Programma van Eisen wordt getracht de doelstellingen geheel te realiseren. Kortom is het bestaande stadskantoor, met de nodige aanpassingen, goed in te richten met een innovatief kantoorconcept en bruikbaar als stadskantoor om de doelstellingen van de gemeente Hilversum in te realiseren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk