De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport Sportsponsoring.

Rabobank Randmeren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Adviesrapport Sportsponsoring.

Rabobank Randmeren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit adviesrapport wordt een advies gegeven over hoe Rabobank Randmeren haar sportsponsoring beter kan benutten. Daarom is de volgende adviesvraag geformuleerd: 'Hoe kan Rabobank Randmeren door middel van communicatie zorgen dat het sponsorbeleid voor commerciële sportsponsoring een bijdrage levert aan de coöperatieve identiteit van de bank?' Dit is echter nog een zeer algemeen geformuleerde vraag. Aan de hand van een onderzoeksvraag wordt een concrete onderzoeksopdracht gecreëerd. Deze onderzoeksvraag luidt: 'Wat zijn de mogelijkheden om het gewenste imago te communiceren door middel van commerciële sportsponsoring?' Onderzoeksmethodiek: De hierboven genoemde onderzoeksvraag is in zes deelvragen opgesplitst. Deze deelvragen vormen het uitgangspunt van dit adviesrapport en worden beantwoord door verschillende onderzoeken. Middels deskresearch is er inzicht verkregen in het probleem. Het geeft inzicht over de huidige situatie en de ontwikkelingen op het gebied van sponsoring. Vervolgens is deskresearch aangevuld met fieldresearch. Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd middels drie interviews met andere lokale Rabobanken en 25 enquêtes onder de sponsorpartners van Rabobank Randmeren. De Rabobank is uniek ten opzichte van andere grootbanken omdat zij geen aandeelhouders kennen. Dit is een coöperatieve rechtsvorm, wat betekent dat het door middel van een ledenraad mogelijk is om mee te denken over het beleid, producten en diensten van de bank. Hierbij stelt Rabobank 3 merkwaarden centraal: Dichtbij, Betrokken en Toonaangevend. Deze merkwaarden zijn onderdeel van de identiteit: ‘Samen sterker’. Deze identiteit is een belofte naar haar stakeholders en staat voor alles wat de Rabobank wil uitstralen. Dit is tevens het uitgangspunt voor zowel het sponsor- als het marketingcommunicatiebeleid van Rabobank Randmeren. Sponsoring: De definitie van sponsoring is door Colijn en Kok als volgt geformuleerd: ‘Sponsoring is het beschikbaar stellen van goederen, diensten of middelen van een bepaalde waarde voor een sponsorobject, met als wederdienst dat de sponsor het sponsorobject contractueel voor minimaal de beschikbaar gestelde waarde voor associatieve, communicatieve en promotionele doeleinden mag gebruiken (Colijn en Kok, p 4).’ Sponsoring kan vervolgens onderverdeeld worden in zeven verschillende sponsordomeinen. De sponsoring van Rabobank Randmeren is gebaseerd op twee van deze sponsordomeinen: kunst en cultuur en sport. Dit rapport richt zich op de tweede categorie; lokale sportsponsoring door Rabobank Randmeren. Trends en ontwikkelingen: Sportsponsoring is net als ieder ander communicatiemiddel onderhevig aan ontwikkelingen en trends. Er komen immers door nieuwe technologieën steeds meer mogelijkheden op het gebied van sportsponsoring. Daarnaast bieden verschillende onderzoeken nieuwe inzichten om sportsponsoring in te zetten. Een opvallende trend is de verschuiving van het doel. Werd sportsponsoring voorheen ingezet als middel om zichtbaarheid voor een merk te creëren. Tegenwoordig wordt door veel bedrijven sponsoring gebruikt om haar imago over te dragen. Omgeving: Naast de trends en ontwikkelingen is aan de hand van de DESTEP-analyse de externe omgeving in kaart gebracht. De interessantste ontwikkeling is een technologische ontwikkeling, namelijk Cashless betalen. Er is een stijgende lijn te zien in het aantal sportverenigingen waar Cashless betalen wordt geïntroduceerd. Deze sportverenigingen geven aan dat Cashless betalen voornamelijk voordeel biedt doordat het kostenefficiënt is en omdat er minder kasverschil is, leidt dit tot omzetverhoging. Met deze ontwikkeling is een samenwerking tussen Rabobank Randmeren en de sportvereniging mogelijk om samen ervoor te zorgen dat de sportvereniging financieel sterk staat. Best-practices lokale banken: Verder is gevraagd naar de ervaringen van andere lokale Rabobanken. Hieruit blijkt dat sportsponsoring pas effectief ingezet kan worden, wanneer de focus verschuift van veel en diverse sponsorovereenkomsten naar een gerichte en structurele benadering van de sportsponsoring. Dit houdt in dat de bank actief selecteert en kijkt naar de mogelijkheden om te sponsoren in plaats van passieve selectie, waarbij sportverenigingen de initiatiefnemers zijn. Sponsorpartners: Van de door Rabobank Randmeren gesponsorde sportverenigingen hebben 25 respondenten (78%) de enquête ingevuld. De respondenten hebben allen verschillende functies binnen hun sportvereniging. De verscheidenheid van deze functies binnen een sportvereniging staan in relatie tot het aantal leden van een sportvereniging. Verder komt naar voren dat niet alle respondenten de juiste merkwaarden associëren met Rabobank Randmeren. ‘Betrokken’ en ‘betrouwbaar’ komen wel bij veel respondenten naar voren maar toonaangevend bij vrijwel geen één respondent. Dit sluit aan bij de herkenning van de slogan van Rabobank Randmeren. Ruim 30% van de respondenten kon de slogan van Rabobank Randmeren niet benoemen. Adviezen: - Introduceer Cashless betalen bij de twee hockeyverenigingen waar Rabobank Randmeren een meerjarige sponsorovereenkomst mee heeft. - Stel een aantal sponsordragers beschikbaar aan projecten uit het Stimuleringsfonds. - Neem vrijwilligerswerk door een sportvereniging op als tegenprestatie in een sponsorovereenkomst. Het vrijwilligerswerk wordt gekoppeld aan een project uit het stimuleringsfonds. - Ga alleen meerjarige sponsorovereenkomsten aan met sportverenigingen die actief geselecteerd worden. Dit houdt in dat Rabobank Randmeren zelf bepaalt met welke sportvereniging(en) zij een meerjarige overeenkomst aangaan. - Start de Rabobank Randmeren Clubkas Campagne. De sportverenigingen die een sponsoraanvraag indienen kunnen naar deze campagne worden doorverwezen. Bij alle voorgaande adviezen dient met drie punten rekening gehouden te worden. Allereerst dient de propositie van de Rabobank: ‘Samen sterker, dat is het idee van coöperatief bankieren.’ gecommuniceerd te worden. Ten tweede is het van belang om controle te houden op de communicatiemiddelen die ingezet gaan worden. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert namelijk de juistheid van de communicatie-uitingen die afkomstig zijn van Rabobank Randmeren. Als laatste dient gekozen te worden voor een multimediale inzet van de beschikbare communicatiemiddelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnerRabobank Randmeren.
Datum2013-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk