De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding en theoretisch kader
In 2015 werd het Nederlandse zorgstelsel veranderd en blijven ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met hulp van thuiszorgdiensten. Dit resulteert in een verhoogde complexiteit binnen de verpleeghuizen. Binnen het verpleeghuis Arendshorst zijn er vier afdelingen gericht op psychogeriatrie (PG). Alle bewoners van deze afdelingen hebben een vorm van dementie. Het ziektebeeld en de comorbiditeit zorgen voor een hoge complexiteit. Daarbij wordt in 2020 een nieuw beroepsprofiel voor alle verzorgenden en verpleegkundigen ingevoerd waarin beschreven staat welke taken de medewerkers van de verschillende niveaus mogen uitvoeren. Doelstelling
Binnen twintig weken worden aanbevelingen gedaan om de kennis en vaardigheden van de medewerkers van de PG afdeling naar het niveau van het nieuwe beroepsprofiel van 2020 te kunnen tillen, zodat de verzorgenden goed toegerust zijn om om te gaan met psychogeriatrische cliënten en de daarbij behorende complexiteit. Vraagstelling
Over welke kennis en vaardigheden van de zorg voor mensen met dementie beschikken de medewerkers van de PG afdelingen in Arendshorst en hoe staat dit in relatie tot het nieuwe beroepsprofiel van 2020? Dataverzamelingsmethode
De grondvorm van het onderzoek is een mixed-method design van een kwantitatief survey-onderzoek en kwalitatieve semi-gestructureerde interviews. De populatie voor beide onderzoek waren alle 33 medewerkers van de vier PG afdelingen van Arendshorst. Er zijn enquêtes uitgedeeld op de afdelingen. De enquête bestond uit open-antwoord vragen en vragen met meerkeuze antwoorden. De meerkeuze antwoorden werden op nominale schaal verwerkt in Excel en de open-antwoord vragen werden met behulp van het programma ATLAS.ti geanalyseerd. Er zijn semigestructureerde interviews gehouden aan de hand van een topiclist. Na zes interviews is er datasaturatie opgetreden. De interviews werden met behulp van voicerecorders opgenomen en uitgewerkt als transcript. Deze zijn met behulp van ATLAS.ti geanalyseerd.
Resultaten
Er was 27% respons op de enquêtes. De respondenten scoorden een voldoende maar op de volgende thema’s was er kennistekort: het algehele ziektebeeld dementie; het ziektebeeld Alzheimer; Lewy-Body dementie en de vier fases van dementie. Uit de interviews kwam naar voren dat de respondenten positief zijn over hun eigen kennis en vaardigheden over dementie. Zij ervaren de complexiteit van zorg als hoog door meerdere factoren en er is onduidelijkheid bij het grenzen aangeven bij onbegrepen gedrag. De respondenten vinden dat zij genoeg bijscholingsmogelijkheden krijgen. Conclusie
De medewerkers van de PG afdelingen in Arendshorst scoorden voldoende op de enquête maar hebben op verschillende gebieden kennistekort: het algehele ziektebeeld dementie; de ziekte van Alzheimer; Lewy-Body dementie en de vier fases van dementie. Er is meer bijscholing nodig voor het verbreden van de kennis en vaardigheden. Vanuit het nieuwe Beroepsprofiel 2020 mag de instelling verwachten dat de medewerkers hun eigen kennis en vaardigheden op peil houden en de eigen professionele grenzen aangeven. Belangrijkste aanbevelingen
Alle medewerkers van de PG afdelingen maken een verplichte kennistoets over dementie en volgen een verplichte cursus over grenzen aangeven. De bewoners van de afdelingen worden gescoord op complexiteit.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk