De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Frauderichtlijn : effect van de wijzigingen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Frauderichtlijn : effect van de wijzigingen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie heeft als onderwerp de frauderichtlijn ISA-240. De richtlijn bepaalt de gang van zaken in gevallen van fraude. De frauderichtlijn heeft door de jaren heen enkele wijzigingen ondergaan. Na hierover gelezen te hebben, is het onderwerp uitgewerkt en afgebakend. Het onderwerp is, gezien de grote fraudes die in het verleden zijn ontdekt, altijd actueel. De kans op fraude in de verschillende sectoren is elke dag aanwezig. Fraude is een opzettelijke handeling die door een of meerdere personen gepleegd wordt en leidt tot een onjuiste weergave van de werkelijkheid.

De scriptie betreft de afstudeeropdracht voor het behalen van de bachelor Bedrijfseconomie aan de Haagse Hogeschool in Den Haag. Onder begeleiding van Man Ying is het onderzoek uitgevoerd in de periode van september 2010 tot en met januari 2011. Dit vond plaats op de afdeling Multi Industrie Groep (MIG) van Ernst & Young Den Haag.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen wat het effect is van de wijzigingen in de frauderichtlijn en of dit consequenties heeft voor de te volgen procedures. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kwalitatieve onderzoeksmethode. Er zijn interviews afgenomen bij zes accountants, die werkzaam zijn bij drie verschillende accountancy kantoren.

Het literatuuronderzoek dat vooraf is uitgevoerd, heeft de volgende uitkomsten gehad. De accountant heeft als voornaamste taak zekerheid te geven dat de financiële gegevens die naar buiten gebracht worden een reëel beeld geven van de situaties bij de entiteit. Hierbij neemt hij een kritische houding aan en heeft oog voor eventuele frauderisico's. De frauderichtlijn maakt een belangrijk deel uit van de werkzaamheden, deze zijn terug te vinden in de controleprocessen. Te denken valt aan de fraudedriehoek en de frauderisicofactorenlijst. Daarnaast geeft de richtlijn aanwijzingen betreffende de verantwoordelijk van de accountant in gevallen dat er fraude wordt geconstateerd.

Uit de interviews is naar voren gekomen dat in de praktijk niet zozeer merkbaar is dat er wijzigingen in de richtlijn hebben plaatsgevonden. In de controleprocessen is namelijk niet te merken dat er anders wordt gecontroleerd dan voorheen.
Wel is naar voren gekomen dat de accountants zich bewuster zijn van het feit dat het onderwerp fraude meer aandacht verdient. Dit is in hun werkzaamheden ook terug te zien in meetings en/of tijdens controles is het een terugkerend onderwerp. Met de cliënt wordt er uitgebreid gesproken over fraude, eventuele signalen worden gelijk opgepikt. De follow-up van deze signalen is bepalend voor de verdere werkzaamheden van de accountant.
Teamdiscussies zijn belangrijker geworden en hierbij is de deelname van de leidinggevenden van de entiteit nadrukkelijk gewenst. Tijdens deze meetings heeft het onderwerp een belangrijkere positie ingenomen dan voorheen. Het staat tegenwoordig vaker als een apart punt op de agenda.
De rol van de accountant is de afgelopen jaren aan verandering onderhevig. Naast het controleren van de jaarrekening, heeft de accountant meer een adviserende rol gekregen.
Als eindconclusie kan gesteld worden dat het effect van de wijzigingen gering is. Een neveneffect is dat de accountants wel bewuster met het begrip fraude omgaan.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
AfstudeerorganisatieErnst & Young, Den Haag
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk