De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Traject naar passend werk

Rapport Qworks – Wij kijken verder!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Traject naar passend werk

Rapport Qworks – Wij kijken verder!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het project ‘Traject naar passend werk’ is tot stand gekomen in opdracht van het Lectoraat Arbeid en Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het onderzoek is door de onderzoeksgroep Qworks uitgevoerd binnen het UWV Y, de gemeente Y en het Sw-bedrijf Y. Het overkoepelende doel voor dit project is: De arbeidsparticipatie vergroten voor de Wajong-, Wsw- en Wwb-populatie, zodat zij duurzaam participeren binnen de reguliere arbeidsmarkt waardoor de arbeidsparticipatiegraad van deze populatie verhoogd wordt.
Het streven is om ervoor te zorgen dat de arbeidsparticipatiegraad van mensen met een beperking uiteindelijk gelijk is aan de arbeidsparticipatiegraad van mensen zonder een beperking (Nijhuis, 2011). Er is door Qworks onderzoek gedaan naar het traject dat de Wajong- en Wsw-populatie doorlopen van aanmelding bij het UWV tot een reguliere werkplek en het traject dat de Wwb-populatie doorloopt van aanmelding bij de gemeente tot een reguliere werkplek.
In het project ‘Traject naar passend werk’ staat arbeidsparticipatie centraal. Het is bekend dat een maatschappelijke deelname aan arbeidsparticipatie leidt tot een betere kwaliteit van leven. Tevens is bekend dat deelname aan arbeid ook tot een betere gezondheid leidt voor diegenen die gaan participeren (Black, 2008). Naar verwachting zal in 2014 een herstructurering van de arbeidsmarkt plaatsvinden. Deze herstructurering resulteert naar alle waarschijnlijkheid in de Participatiewet. De populatie van de Participatiewet zal gaan bestaan uit de populatie Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Wet werk en bijstand (Wwb). De Participatiewet heeft als hoofddoel ervoor te zorgen dat mensen die kunnen werken ook de kans krijgen zich door- en in een baan te ontwikkelen. Dit houdt in dat er van de Wajong-, Wsw- en Wwb-populatie wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk binnen reguliere bedrijven participeren.
Voordat de arbeidsparticipatie vergroot kan worden, dient er in kaart te worden gebracht hoe de populatie in de huidige situatie naar regulier werk wordt begeleid en ondersteund. Het is van belang om allereerst de arbeidsmogelijkheden van mensen met een beperking in kaart te brengen, waarna er een passende functie wordt gezocht voor de desbetreffende persoon (Houten van & Winsemius, 2010). Om te komen tot een goede match tussen de persoon en de eisen die de functie stelt is het noodzakelijk om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de specifieke arbeidsmogelijkheden (Nijhuis, 2011).
Voordat bovenstaande gerealiseerd kan worden, dient het huidige traject die de toekomstige Participatiewet populatie doorloopt, in kaart te worden gebracht.
De onderzoeksvraag die in het project ‘Traject naar passend werk’ wordt beantwoord luidt dan ook als volgt:
Hoe ziet het huidige traject, van aanmelding bij het UWV tot een reguliere werkplek er voor Wajong- en Wsw-populatie uit en van aanmelding bij de gemeente tot een reguliere werkplek er uit voor de Wwb-populatie.
Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen met vijftien informanten waarvan vijf informanten werkzaam zijn binnen het UWV Y, acht informanten werkzaam zijn binnen de gemeente Y en drie informanten werkzaam zijn binnen het Sw-bedrijf Y.
In de semigestructureerde interviews zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen: populatie, traject, organisatie, begeleiders, bedrijven, succesbevorderende factoren, belemmerende factoren en de participatiewet. In de resultaten is weergegeven hoe het traject wordt vormgegeven, voor de Wajong-, Wsw- en Wwb populatie, aan de hand van de uitkomsten van de interviews. De conclusie die Qworks hier uit heeft getrokken is weergegeven in drie stroomdiagrammen.
Naast het antwoord op de onderzoeksvraag zijn er tijdens het onderzoek op macro-, meso- en microniveau diverse aspecten opgevallen die een relatie hebben met het uiteindelijke doel om de arbeidsparticipatie te vergroten. Deze aspecten zijn gericht op het rapporteren, de
Rapport Qworks – Wij kijken verder! 4
competenties, de acquisitie, de aanmelding, de intake en de begeleiding. Deze zullen in het hoofdstuk resultaten en conclusies verder worden uitgewerkt.
Qworks heeft het huidige traject in kaart gebracht, maar om uitspraken te kunnen doen over de doelmatigheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid1 van het traject is het van belang om te weten wat de populatie nodig heeft om te kunnen participeren binnen een regulier bedrijf. Om dit in kaart te brengen acht Qworks het van belang om een vervolgonderzoek uit te voeren gericht op de populatie van de Participatiewet.
Uitkomsten van het onderzoek ‘Traject naar passend werk’ zijn te vergelijken met een onderzoek dat gericht is op wat de populatie nodig denkt te hebben om te kunnen participeren binnen een regulier bedrijf. Wanneer deze uitkomsten met elkaar vergeleken worden, kunnen er uitspraken gedaan worden over de doelmatigheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid van het traject. Vanuit deze uitspraken kunnen er aanbevelingen gedaan worden om het traject te verbeteren voor de populatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingErgotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
Datum2013-01-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk