De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pedagogisch Klimaat

Onderzoek naar een teamvisie op het pedagogisch klimaat op een jenaplanschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Pedagogisch Klimaat

Onderzoek naar een teamvisie op het pedagogisch klimaat op een jenaplanschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met de invoering van de wet passend onderwijs (Onderwijsinspectie z.d.) is het verplicht geworden voor basisscholen om aan iedere leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. Dat betekent onder andere zorg dragen voor een stabiele sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Een voorwaarde voor deze ontwikkeling is dat zij zich veilig voelen middels een goed pedagogisch klimaat waarbij oog is voor die sociaal-emotionele ontwikkeling. Gewenst gedrag wordt daardoor ontwikkeld en gestimuleerd (Kerpel, z.d.). Een pedagogisch klimaat waarin vertrouwen bestaat tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling en waarin sprake is van een gestructureerde klassenomgeving (Stevens, 1997). Een veilige leeromgeving kan verstoord worden door probleemgedrag van leerlingen. Voorkomen is dan beter dan genezen. Een vroegtijdige signalering kan dit in de hand houden. Een middel hiervoor is een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem dat het gedrag van leerlingen in beeld brengt (Baar, z.d.). De aanpak van het probleemgedrag kan gerealiseerd worden via groepsplannen gedrag (Overveld, 2012). Als leerkracht groep 3/4 ben ik werkzaam op een jenaplanschool. Het schoolteam wil zich in de nabije toekomst gaan oriënteren op het invoeren van groepsplannen gedrag. Dat is aanleiding voor mij om onderzoek te doen naar de visie van het team over het pedagogisch klimaat op onze jenaplanschool als “opmaat” naar deze plannen. Daarnaast wil ik in mijn groep 3/4 gaan onderzoeken hoe het gebruik van het ontwikkelingsmodel ZIEN! een aanpak kan bieden voor de sociaal-emotionele begeleiding van kinderen, zodat een veiliger pedagogisch klimaat kan ontstaan. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: “Vanuit welke visie wil het team het pedagogisch klimaat binnen het jenaplanonderwijs vorm geven?” Om dit kwalitatief praktijkgericht onderzoek uit te voeren is gebruik gemaakt van actieonderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat het team het belangrijk vindt dat kinderen zich veilig voelen en met een prettig gevoel naar school kunnen gaan. Dat er een open sfeer is waarbij leerlingen, leerkrachten en T.S.O.-krachten (tussenschoolse opvang) samenwerken, waardoor het “samen school zijn” een begrip wordt. Verschillen tussen kinderen worden geaccepteerd. Er respect is voor ieders eigenheid. Het team vindt duidelijkheid en structuur belangrijk in relatie tot een veilig werkklimaat. De school- en groepsafspraken worden samen met de kinderen gemaakt. Leerkrachten en T.S.O.-krachten vinden het belangrijk positief/gewenst gedrag te stimuleren. Een aantal teamleden gaf aan moeite te hebben met hun reactie op ongewenst gedrag. Vanuit de interviews binnen de focusgroep werd duidelijk dat een beter afstemming over gewenst gedrag van leerlingen tussen leerkrachten en T.S.O.-krachten wenselijk is. Uit het onderzoek naar het gebruik van het ontwikkelingsmodel ZIEN! kwam naar voren dat deze methode handelingssuggesties en een plan van aanpak kan bieden voor de ondersteuning van een groep leerlingen met sociaal-emotionele problematiek

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk