De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waarom sport jij niet?: Barrières voor de niet-sportende jeugd

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Waarom sport jij niet?: Barrières voor de niet-sportende jeugd

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om te kunnen afstuderen aan de Fontys Sporthogeschool, moet in het laatste jaar een afstudeerstage worden
gevolgd. Daarnaast is het noodzakelijk om een scriptieonderzoek te doen. Het verslag dat volgt is geschreven in
opdracht van de Gemeente Venlo, afdeling Sport en Bewegen, de stagebiedende organisatie. Het onderwerp dat dit
onderzoek beschrijft, zijn de barrières die jeugd in Blerick, tussen 6-12 jaar, ondervindt om te gaan sporten bij een
sportaanbieder.
Als eerste is er een literatuuronderzoek gedaan, ter ondersteuning van het onderzoek naar de barrières voor de
jeugd om te gaan sporten bij een sportaanbieder. Er zijn verschillende deelvragen opgesteld naar aanleiding van de
doel- en vraagstelling. Deze deelvragen zijn in het literatuuronderzoek ondersteund met gevonden informatie. Het
literatuuronderzoek is opgedeeld in verschillende hoofdstukken, namelijk:
- Sportaanbieders; hierin worden algemene landelijker cijfers weergegeven met betrekking tot
sportaanbieders, sportaanbieders in Blerick en sportaanbieders die jeugdactiviteiten aanbieden in Blerick.
- Sportparticipatie; hierin worden algemene landelijke cijfers weergegeven, er wordt ingegaan op het
percentage van de jeugd in Blerick met de leeftijd van 6-12 jaar dat is niet lid van een sportvereniging.
- Motivatie; hierin wordt uitgelegd wat motivatie is, wat de algemene motivatie voor jeugd is, om te gaan
sporten bij een sportaanbieder en wat de motivatie voor jeugd in Blerick tussen de 6 en 12 jaar is, om te
gaan sporten.
- Barrières voor lichamelijke activiteit van jeugd; in dit laatste hoofdstuk van het literatuuronderzoek worden
de landelijke cijfers weergegeven met betrekking tot barrières voor lichamelijke activiteit van de jeugd, wat
de mogelijke barrières voor jeugd, tussen de 6 en 12 jaar zijn, om te gaan sporten bij een sportaanbieder,
wat de mogelijke barrières voor niet-sportende jeugd in Blerick, in diezelfde leeftijdscategorie met de
leeftijd tussen de 6 en 12 jaar, zijn om te gaan sporten bij een sportaanbieder en ten slotte wat de
mogelijke barrières voor jeugd in Blerick, met de leeftijd tussen 6 en 12 jaar, zijn om te bewegen in de wijk.
In het hoofdstuk methode wordt weergegeven op welke manier de doel- en vraagstelling van deze scriptie zijn
onderzocht. In dit geval is dat door middel van het verspreiden van enquêtes onder de ouders van niet-sportende
kinderen van de twee participerende basisscholen in Blerick. Zij kregen onder andere vragen over de reden dat hun
kind(eren) niet sport(en) bij een sportaanbieder. Daarnaast zijn er zogenaamde focusgroep-interviews gehouden bij
groepjes van acht leerlingen uit elke groep van de twee basisscholen. De interviews waren halfgestructureerd, dit
wil zeggen er stonden al enkele vragen vast, maar verder waren het interactieve gesprekken.
In het hoofdstuk resultaten, worden de resultaten gepubliceerd die verkregen zijn uit de enquêtes en de
focusgroep-interviews. De gegevens van de enquêtes zijn ingevoerd in het programma SPSS en door middel van
grafieken zijn de resultaten weergegeven in dit hoofdstuk. De gegevens van de interviews zijn onderverdeeld per
school en daarnaast per groep. De gegevens van de enquêtes en de interviews geven antwoord op de deelvragen
en uiteindelijk ook op de onderzoeksvraag.
In het hoofdstuk discussie worden sterke en zwakke punten van dit onderzoek nader bekeken. Niet alle gegevens
zijn altijd even betrouwbaar en het is dan ook zaak om goed te waken voor een verkeerde interpretatie van deze
gegevens.
Na het literatuuronderzoek en de verkregen resultaten was het mogelijk conclusies te trekken. Als eerste zijn er
conclusies getrokken over de deelvragen die beantwoord konden worden door middel van het literatuuronderzoek.
Daarnaast zijn de overige deelvragen beantwoord door gebruik te maken van de resultaten, verkregen uit de
enquêtes en interviews. Als laatste is de uiteindelijke hoofdvraag beantwoord.
De belangrijkste barrières voor de jeugd in Blerick, met de leeftijd van 6-12 jaar, om te gaan sporten bij een
sportaanbieder zijn:
Waarom sport jij niet?
Pagina '
4
'07 - '08
- De meest genoemde barrière door de kinderen, was dat de ouders/ verzorgers geen tijd of mogelijkheid
hadden om de kinderen te brengen of halen.
- Als tweede werd het meest genoemd, dat de ouders niet genoeg geld hadden om het kind of de kinderen
bij een sportvereniging te laten sporten.
Dit kunnen we ook zien aan de resultaten van de enquête onder de ouders. Hier werden deze redenen door de
ouders ook het meest genoemd.
Naar aanleiding van de resultaten en de daaruit getrokken conclusies kunnen er enkele aanbevelingen worden
gedaan. Deze aanbevelingen zijn geschreven voor de gemeente Venlo.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Sporthogeschool
PartnersGemeente Venlo, afdeling Sport en Bewegen
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk