De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Autonomie bij kinderen die instromen in groep 1

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Autonomie bij kinderen die instromen in groep 1

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van mijn onderzoek is autonomie bij het jonge kind. De hieraan gekoppelde onderzoeksvraag is:
“Welke invloed heeft het bevorderen van autonomie op het eigen leerproces en welk effect heeft dat op het leerrendement van kinderen die instromen in groep 1?”
Als onderzoeksmethode heb ik gebruik gemaakt van het een case-studie, omdat ik vooral het proces heb beschreven n.a.v. de observatie.
Om antwoord te krijgen op mijn onderzoeksvraag heb ik op verschillende manieren ruimte voor autonomie aangeboden aan de kinderen uit mijn onderzoeksgroep. De volgende gebieden vanuit het ontwikkelingsdomein autonomie staan centaal tijdens mijn onderonderzoek: ruimte voor eigen initiatieven, het maken van eigen keuzes, zelf oplossingen zoeken van problemen, zelfstandigheid, leeromgeving, materialen en de rol van de leerkracht in dit alles.
Om antwoord te krijgen op het tweede deel van mijn vraag: wat doet autonomie met het leerrendement van kinderen die instromen in groep 1?, heb ik door middel van een experiment tijdens mijn praktijkonderzoek de leerstof op twee verschillende manieren aangeboden; namelijk leerkracht gestuurd en aan de hand van lessen waarin ruimte en dus eigen inbreng van kinderen aanwezig is. Naar aanleiding hiervan heb ik het gedrag van de kinderen en de verschillen tussen de kinderen onderling geobserveerd. Aan het einde van mijn praktijkonderzoek heb ik de opgedane kennis bij de kinderen getoetst. Dit heb ik gedaan door te kijken in hoeverre deze is blijven hangen, maar vooral welke les de kinderen zich het beste herinnerden over dit onderwerp. Is dat de kennis die de kinderen door zelf te onderzoeken en ontdekken hebben opgedaan?
Uit het praktijkonderzoek zijn resultaten gekomen. Uit deze resultaten blijkt dat de meerderheid van de kinderen zich het geleerde kon herinneren door de lessen waarin ruimte voor autonomie duidelijk naar voren kwam. Bijna al deze kinderen benoemden verschillende aspecten die alleen in deze lessen naar voren kwamen.

Voor mijn onderzoek wilde ik ook bekijken in hoeverre de kinderen zich hebben ontwikkeld op het gebied van autonomie en welke invloed mijn onderzoek hierop heeft gehad. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van de observatielijsten van Het OntwikkelingsVolgModel. Voordat ik begon met mijn onderzoek heb ik voor mijn beginsituatie (nulmeting) bij alle kinderen deze observatielijst afgenomen. Aan het einde van mijn onderzoek heb ik dezelfde observatielijst opnieuw afgenomen bij deze acht kinderen, met als doel de eindsituatie (eindmeting) in beeld te krijgen.

Uit mijn onderzoek zijn ook resultaten gekomen over de ontwikkeling die de kinderen hebben doorgemaakt tijdens mijn praktijkonderzoek. De resultaten zijn als volgt: 6 van de 8 leerlingen scoren boven de norm van het OVM en 2 van de 8 leerlingen scoren precies gemiddeld.

Aan de hand van deze resultaten kon een conclusie worden getrokken en antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag: “Welke invloed heeft het bevorderen van autonomie op het eigen leerproces en welk effect heeft dat op het leerrendement van kinderen die instromen in groep 1?”
Uit de resultaten van mijn observaties mag ik concluderen dat het bevorderen van autonomie zeker een grote invloed heeft op het leerproces van kinderen. Ik heb allereerst gezien dat de betrokkenheid van kinderen veel groter is wanneer zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leerproces. Ik heb gezien dat kinderen betrokken en enthousiast te werk gaan, wanneer zij zelf een eigen inbreng mogen hebben in het leerproces en wanneer er ook daadwerkelijk ruimte is voor de initiatieven van de kinderen.
Daarnaast hebben we kunnen zien dat de kinderen gemiddeld hoger scoren op de ontwikkelingslijn van het OVM, dan de scores die het OVM zelf aangeeft voor deze leeftijd van de kinderen.
Ik denk dat ik ook mag concluderen dat ook het bevorderen van autonomie op het leerrendement van kinderen een grote invloed heeft. Niet alleen de betrokkenheid van de kinderen was veel hoger bij de lessen en activiteiten waarin de kinderen hun eigen inbreng hadden, maar ook de meerderheid van de kinderen kon zich de leerstof uit deze lessen beter herinneren dan uit de leerkracht gestuurde lessen. De kinderen konden soms zelfs letterlijk benoemen wat er aan de orde was geweest tijdens de lessen waarin zij zelf initiatief konden tonen, een eigen inbreng hadden en dus invloed hadden op hun eigen leerproces!

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk