De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksrapport : Systeemgericht werken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoeksrapport : Systeemgericht werken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp voor ons afstudeerproject is voortgekomen uit de ontvangen signalen van de teammanager, werkzaam binnen Zeer Intensieve Begeleiding in Open Setting [ZIBOS] van het OCB te Breda. De teammanager gaf aan dat er zowel knelpunten vanuit groepsbegeleiders ervaren worden als vanuit gezinssystemen over begeleiding, benadering en contact met groepsbegeleiders. Naar aanleiding van bovenstaande signalen hebben wij het verloop en knelpunten van systeemgericht werken in kaart gebracht en doen wij aanbevelingen aan het OCB in een onderzoeksrapport. Deze aanbevelingen hebben betrekking op kwaliteitseisen, contact, benadering en begeleiding tussen systeemdeskundigen, groepsbegeleiders en gezinssystemen ten behoeve van hen tevredenheid met betrekking tot het systeemgericht werken. Bovendien hebben wij gekeken hoe het systeemgericht werken verloopt binnen De La Salle, een soortgelijke organisatie.

De centrale vraagstelling van ons onderzoek luidt:
Welke knelpunten worden ervaren door systeemdeskundigen, gezinssystemen en groepsbegeleiders van het OCB met betrekking tot het verloop van systeemgericht werken, dat gebaseerd is op de kwaliteitseisen die het OCB stelt?

Het onderzoeksrapport is tot stand gekomen door een kwalitatief onderzoek. Wij hebben hiervoor literatuuronderzoek gedaan en half gestructureerde interviews en enquêtes afgenomen. Wij hebben interviews afgenomen bij systeemdeskundigen, groepsbegeleiders en gezinssystemen van het OCB. Tevens hebben wij medewerkers van De La Salle geïnterviewd, waarvan de interviews niet gepubliceerd mogen worden. De beantwoording van deelvraag vijf is dus gebaseerd op literatuuronderzoek.

Voor deelvraag één zijn systeemdeskundigen geïnterviewd om informatie over de kwaliteitseisen te verkrijgen. Tijdens deze interviews is naar voren gekomen dat systeemdeskundigen door middel van hun eigen visie kwaliteitseisen stellen. Deze kwaliteitseisen zijn niet officieel vastgelegd. Om kwaliteit met betrekking tot uitvoering van systeemgericht werken bij groepsbegeleiders te meten, zijn kwaliteitseisen van belang.

Tevens hebben de interviews met systeemdeskundigen betrekking op deelvraag twee. Hierbij is onderzoek gedaan naar de vormgeving van systeemgericht werken door systeemdeskundigen. Uit interviews met systeemdeskundigen is gebleken dat zij een tekort ervaren aan systeemdeskundigen. Een uitbreiding van de formatie systeemdeskundigen is noodzakelijk met betrekking tot de implementatie van systeemgericht werken.

Voor deelvraag drie hebben wij interviews met groepsbegeleiders binnen het OCB te Breda afgenomen. Ervaringen van groepsbegeleiders, met betrekking tot systeemgericht werken, komen hierbij naar voren. Er bestaat binnen groepsbegeleiders eenduidigheid over het belang van het systeemgericht werken. De groepsbegeleiders vinden het systeemgericht werken een goede methode. Echter, de een vindt dat de methode zijn draai heeft gevonden binnen het OCB en de ander vindt dat de methode nog in de kinderschoenen staat. Er komt tevens naar voren dat groepsbegeleiders weinig tijd hebben voor het systeemgericht werken.

Deelvraag vier gaat in op ervaringen van gezinssystemen met betrekking tot contact, benadering en begeleiding. Ter ondersteuning van interviews aan gezinssystemen zijn ook enquêtes afgenomen. Hieruit is gebleken dat zij over het algemeen tevreden zijn over het systeemgericht werken. Wel ervaren verschillende gezinssystemen knelpunten die voornamelijk betrekking hebben op werkdruk en tijdsdruk die zij bij groepsbegeleiding ervaren.

Deelvraag vijf betreft een vergelijking met een soortgelijke organisatie als het OCB, De La Salle. Dit met betrekking tot de uitvoering van de methodiek systeemgericht werken. Een groot verschil tussen het OCB en De La Salle is dat De La Salle officiële kwaliteitseisen heeft opgesteld. De kernwaarden en competenties met betrekking tot de kwaliteitseisen van het systeemgericht werken staan omschreven in het pedagogisch kader.

Over het algemeen verloopt systeemgericht werken adequaat. De conclusies van de deelvragen hebben geleid tot een duidelijke weergave van knelpunten. Vervolgens hebben wij aanbevelingen gedaan op organisatorisch niveau, vormgevingsniveau en uitvoeringsniveau. Hieronder kunt u onze belangrijkste aanbevelingen op verschillende niveaus lezen.

Op organisatorisch niveau hebben wij als belangrijkste aanbeveling dat het OCB officiële kwaliteitseisen, die betrekking hebben op systeemgericht werken, opstelt. Tevens bevelen wij aan dat de formatie van systeemdeskundigen uitgebreid wordt zodat alle aanbevelingen op vormgevingsniveau en uitvoeringsniveau uitgevoerd kunnen worden.

Op vormgevingsniveau bevelen wij aan dat systeemdeskundigen meer ondersteuning bieden aan groepsbegeleiders. Groepsbegeleiders geven aan meer gebruik te willen maken van kennis en vaardigheden waar een systeemdeskundige over beschikt.

Op uitvoeringsniveau hebben wij als belangrijkste aanbeveling dat groepsbegeleiders vaste bel en/of mail afspraken met gezinssystemen maken. Door middel van deze afspraken wordt er niet enkel contact opgenomen met gezinssystemen wanneer dit noodzakelijk is.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersOrthopedagogisch Centrum Brabant, Breda
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk