De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Overslagterrein Zutendaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Overslagterrein Zutendaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Leeswijzer
Om tot een goed ontwerp te komen zijn er verschillende stappen doorlopen. Als eerste is het onderzoeksrapport kort samengevat in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 en 3 worden de benodigde gegevens voor het ontwerp voor zowel de aanvoerweg als het overslagterrein toegelicht, waarna in hoofdstuk 4 de aanlegmethoden voor het terrein worden uitgewerkt. In de hoofdstukken 5 en 6 worden de opbouw van de verhardingen gedimensioneerd en getoetst. Daarna wordt in hoofdstuk 7 de herinrichting van het landschap beschreven en zal in hoofdstuk 8 de waterhuishouding toegelicht worden.

Om het gehele ontwerp financieel toe te lichten is in hoofdstuk 9 een begroting opgenomen en zal uiteindelijk in hoofdstuk 10 een conclusie getrokken worden en een advies aan de opdrachtgever kan worden gegeven.

Inleiding
In het ontwerprapport zijn de gekozen materialen, varianten en alternatieven verder uitgewerkt tot een volwaardig adviesontwerp. De gekozen variant voor het overslagterrein en het alternatief voor de aanvoerweg zijn in dit document verder uitgewerkt en betreft de Enkele rondwegvariant voor het terrein en het Echoalternatief voor de weg.

Ontwerp aanvoerweg
De aanvoerweg wordt ingericht als een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een ontwerpsnelheid van 50 km/h, voor wegennummers en plaats wordt verwezen naar bijlage 1 van het onderzoeksrapport. De inrichting sluit aan op de huidige inrichting van de Kruisbosstraat. Daarnaast zal een parallel gelegen fietspad zorgen voor een goede ontsluiting van het fietsverkeer en het fietsnetwerk.

Het wegbeeld kenmerkt zich door de aan beide zijden aanwezige bomenrij en bermsloten. De bomenrijen, bestaande uit eikenbomen, zijn gesitueerd aan beide zijden van de wegverharding in de bermen. Hier worden ook de lichtmasten geplaatst. De wegverharding wordt opgesloten tussen twee in het werk gestorte betonstroken waarin ook de straatkolken geplaatst worden. De straatkolken zijn benodigd in verband met de slechte infiltratiemogelijkheden van de bermen en de betonstroken kunnen tevens als uitwijkstrook gebruikt worden.

De verkeersbelasting wordt gewaarborgd door een asfaltverharding van één laag steenslagasfaltbeton, één laag openasfalt beton en als deklaag één laag dichtasfaltbeton. Mede door de fundering van betongranulaat wordt een duurzame verharding met een levensduur van 20 jaar gegarandeerd. Voor het fietspad wordt een fijne gradatie dichtasfaltbeton toegepast wat het rijcomfort bevordert. Voor een betere herkenning zal het fietspad een rode laag asfalt krijgen.

Ontwerp overslagterrein
Het overslagterrein krijgt een inrichting met een drietal typen op- en overslagbunkers. Deze bunkers zorgen voor een totale opslagcapaciteit van 150.000 ton per jaar (± 60.000 m3). Deze hoeveelheid zal bereikt worden in een tijdsbestek van drie jaar.

Het terrein kenmerkt zich door een voorterrein, middenterrein en achterterrein. Op het voorterrein zal de stalling van de loader en overslagmachine plaatsvinden en wordt de bebouwing en weegbrug geplaatst. De verlichting van het terrein zal geplaatst worden op de wand van de eerste twee primaire opslagbunkers en verzorgd de verlichting van het gehele voorterrein. De verharding van dit gedeelte van het terrein wordt opgesloten door een in het werk gestorte betonstrook. De in- en uitriten worden voorzien van toegangspoorten waarmee het terrein afgesloten kan worden.

Het middenterrein en het achterterrein worden voorzien van op- en overslagbunkers. Dit gedeelte van het terrein zal niet verlicht worden doordat er alleen overdag werkzaamheden zullen plaatsvinden. De verharding wordt aan de zijkanten van het terrein opgesloten met grasbetonblokken. Bij de overgang van de verharding naar de opslagbunkers zal het asfalt afgedraaid worden. Door deze methode zal er minder schade aan het asfalt ontstaan. Wanneer het terrein op volledige capaciteit in bedrijf is, zal de rondweg voor een veilige ontsluiting zorgen van het aanwezige verkeer.

De verkeersbelasting op het terrein wordt gewaarborgd door een asfaltverharding van één laag openasfaltbeton en een deklaag van combinatieasfalt. Mede door de fundering van Vandolith wordt een duurzame en draagkrachtige verharding verkregen die bestand is tegen invloeden over een tijdsbestek van 20 jaar. Voor de stalling wordt een vloeistofdichte vloer aangelegd met een fundering van Vandolith en een gewapende betonverharding voorzien van een coating. Deze coating zorgt voor een bescherming tegen de indringing van milieuverontreinigende stoffen zoals diesel en hydrauliekolie.

Watersysteem
Het watersysteem is zo gedimensioneerd dat het een regenbui met een herhalingstijd van 1 maal per 5 jaar kan verwerken. Het hemelwater wordt opgevangen door kolken welke met uitleggers zijn verbonden met de bermsloten en watergangen naast het terrein. De watergangen voeren het water af naar de bermsloten welke verbonden zijn met het retentiegebied gelegen achter de grondwal. Het toekomstig watersysteem houdt rekening met de kwaliteit van het hemelwater. Door regelmatig vegen van de verharding wordt de vervuiling aanzienlijk verminderd. Daarnaast worden kolken met zandvangers toegepast en worden er olieafscheiders geplaatst. Tevens kan eventuele overige vervuiling bezinken in de watergangen en bermsloten, wat zorgt voor een schonere afvoer richting het retentiegebied.

Het hemelwater, dat op het voorterrein van het op- en overslagterrein valt, wordt door middel van het droogweerafvoerstelsel naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd. Dit omdat in dit gedeelte van het terrein de meeste vervuiling verwacht wordt.

Aanlegmethoden
In het ontwerprapport is onderzoek gedaan naar een tweetal aanlegmethoden, naast een aanleg in complete vorm is er onderzoek gedaan naar een gefaseerde aanleg. Met een aanleg in fasen kan de opbouw van het terrein meegroeien met de verwachte overslaghoeveelheden die gedurende de eerste 3 jaar met 50% per jaar toenemen.

Binnen de gefaseerde aanleg is de aanleg gesplitst in drie fasen die elk geschikt zijn om de verwachte overslaghoeveelheden kunnen verwerken.
Binnen deze aanlegvorm is bekeken naar de mogelijkheden voor het aanbrengen van een overhoogte op de nog niet in gebruik zijnde gronden. De overhoogte zorgt ervoor dat er een versnelde zetting optreedt, hierdoor zal er niet gefundeerd hoeven te worden onder de bunkers.

De complete aanlegvorm zal voornamelijk bestaan uit het direct opbouwen van alle onderdelen op het terrein. Vanwege de slechte ondergrond is in deze methode onderzoek gedaan naar een funderingssloof onder de wanden van de primaire bunkers. Deze sloof zorgt ervoor dat de optredende krachten van de wanden afgedragen worden op stabielere gronden in de bodem.

Kosten
Om inzicht te krijgen van de verwachte kosten, is voor beide methoden een begroting opgesteld.
In deze begroting is inzicht verkregen in de verschillende kostenposten en de eventuele voor- en nadelen tussen de twee aanlegmethoden.

Voor de aanleg in complete vorm worden de kosten geraamd op €1.952.976,14. De aanleg in fasen heeft een verwachte kostprijs van €1.975.558,34. Dit geeft een onderling verschil van € 22.582,20. In het voordeel van de aanleg in complete Vorm.

Uiteindelijk wordt geadviseerd om het terrein in een gefaseerde vorm uit te voeren, dit geeft op de lange termijn uiteindelijk een gunstiger financieel effect dan wanneer er gekozen wordt om het terrein in zijn geheel, in één keer aan te leggen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnersBallast Nedam Infra Zuid Oost te Eindhoven; Grindexploitatiemaatschappij Bichterweerd N.V.
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk