De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Project Externe Veiligheid Cranendonck

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Project Externe Veiligheid Cranendonck

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Het veilig wonen en het vestigen van risicovolle bedrijven of het gebruik, de opslag of het vervoer van
gevaarlijke stoffen gaan niet zomaar samen. Het ruimtelijk scheiden van dergelijke activiteiten is
noodzakelijk en wettelijk verplicht. Dit is de kern van externe veiligheid. De gemeente Cranendonck wil
een adequate en structurele uitvoering van de externe veiligheidstaken borgen. Hiervoor neemt de
gemeente deel aan het Programma Brabant Veiliger. In dit programma zijn kwaliteitscriteria op het gebied
van externe veiligheid opgesteld. Wanneer de gemeente aan deze kwaliteitscriteria voldoet kan
geconcludeerd worden dat de externe veiligheidstaken adequaat geborgd en uitgevoerd worden. Het
probleem is echter dat het niet duidelijk is of de gemeente Cranendonck aan deze criteria voldoet of kan
voldoen.
Het doel van het voorliggend onderzoek is in eerste instantie het vaststellen van de huidige situatie ten
opzichte van de kwaliteitscriteria. Wanneer daaruit blijkt dat er niet voldaan wordt dient er onderzocht te
worden of en op welke manier de gemeente aan de criteria kan voldoen.
Voordat het onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteitscriteria is gestart is er eerst
een literatuurstudie uitgevoerd om vast te stellen wat externe veiligheid
is, welk wettelijk kader van toepassing is en wat de kwaliteitscriteria zijn.
De kwaliteitscriteria voor externe veiligheid zijn vastgesteld aan de hand
van het zogenaamde BIG-8 model (zie afbeelding). De taken en criteria
dienen geborgd te worden in een strategische cyclus en een operationele
cyclus doormiddel van het plan, do, check, act principe. Na deze
literatuurstudie is de toetsing aan de kwaliteitscriteria gestart.
Om te zien waar de gemeente staat en ideeën te krijgen hoe we bij de
gewenste situatie komen zijn zowel intern als extern een aantal
specialisten geïnterviewd. Naast de interviews zijn de kwaliteitscriteria
getoetst door het onderzoeken van stukken en dossiers waarin
onderdelen van de criteria geborgd of onderzocht zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Cranendonck niet voldoet aan
de kwaliteitscriteria op het gebied van externe veiligheid uit het Programma Brabant Veiliger. Er wordt
niet aan alle zeven stappen het BIG-8 model voldaan.
Om te kunnen voldoen aan de criteria wordt aanbevolen om een borgingsdocument voor de externe
veiligheidstaken op te stellen. Hierin dienen de kwaliteitscriteria en de jaarlijks uit te voeren taken in de
vorm van de BIG-8 cyclus geborgd te worden. Daarnaast dient er een adviseur externe veiligheid binnen
de organisatie aangewezen te worden. De taken en capaciteit van deze adviseur kunnen in het
borgingsdocument beschreven en vastgesteld worden. In dit document dienen ook de overige functies
met bijbehorende verantwoordelijkheden, werkprocessen, ervaringsopbouw en taken beschreven
worden. Als laatste dient de rol van de omgevingsdienst en diens verantwoordelijkheden en
bevoegdheden beschreven te worden. Zij voeren namelijk de specialistische taken voor de gemeente uit.
Door de vorm van de BIG-8 cyclus te borgen in dit document worden de monitoring, rapportage,
evaluatie en bijsturing geborgd binnen de organisatie.
De gemeente Cranendonck kan op deze manier voldoen aan de kwaliteitscriteria op het gebied van
externe veiligheid.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingEnvironmental Science for Sustainable Energy and Technology-Breda
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
Jaar2015
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk