De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Invoering CO2-Presentatieladder binnen A.Hak

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Invoering CO2-Presentatieladder binnen A.Hak

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De CO2-Prestatieladder is een certificering die opgezet is door Prorail. Bedrijven kunnen zich certificeren
voor deze ladder, om zo gunningvoordeel te krijgen bij projecten van Prorail. De ladder is opgebouwd uit
zes niveaus(nul t/m vijf) en wordt beoordeeld op vier onderdelen. De onderdelen waarop bedrijven
beoordeeld worden zijn: inzicht in energieverbruik; CO2-reductie; transparantie en deelname aan
initiatieven.
In de praktijk
A. Hak wil zich certificeren op niveau drie van de CO2-Prestatieladder, om op die manier in aanmerking te
komen voor vier procent gunningvoordeel. Deelnemende bedrijven binnen A. Hak zijn: Beheer,
Leidingbouw, Telecom, Noord-Oost, Drillcon, Rijnmond, Engineering, West en Zuid.
Voorafgaand aan het ontwerp is er een enquête uitgevoerd onder vergelijkbare bedrijven. Hieruit is
gebleken dat de certificering meer impact heeft op het managementniveau van de organisatie, dan op de
werkvloer. Het management van A. Hak zal er dus voor moeten zorgen dat werknemers op de werkvloer
ook worden betrokken bij het proces. Over de kosten/baten geven de geënquêteerden geen eenduidig
antwoord; de meningen lopen uiteen van kostenbesparend tot geldverslindend.
Norm
De CO2-footprint van A. Hak is samengesteld aan de hand van het energieverbruik binnen scope 1 & 2
volgens de norm. De footprint geeft de CO2-uitstoot weer van 2010 (de nulmeting). Vanaf 2011 wordt de
CO2-footprint halfjaarlijks samengesteld om ontwikkelingen inzichtelijk te krijgen.
Het uiteindelijke doel van de certificering is het reduceren van de CO2-uitstoot. Om dit te verwezenlijken
zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar mogelijkheden om energie te besparen. Uit deze
onderzoeken is gebleken dat meerdere mogelijkheden toepasbaar en rendabel zullen zijn binnen A. Hak.
Onze aanbevelingen voor A. Hak zijn: • Carpoolen
• LED verlichting
• Eneco besparingsadvies
• Thuis (tele)werken
Vanuit de norm van de CO2-Prestatieladder is het een eis dat organisaties open zijn over de status van de
CO2-reductie. Hiervoor worden er publicatiedocumenten opgesteld. In deze documenten worden de CO2-
footprint, de reductiedoelstellingen, communicatieplan, energiemanagementplan en deelname aan
initiatieven behandeld. Deze documenten worden gepubliceerd op de website van A. Hak, zodat deze
inzichtelijk zijn voor het publiek.
Het laatste onderdeel waarop bedrijven worden beoordeeld is de deelname aan of het organiseren van
(keten)initiatieven. Er is een onderzoek uitgevoerd waarbij circa dertig initiatieven zijn betrokken. Met
behulp van een besluitvormingsmatrix zijn de initiatieven beoordeeld.
Uit de matrix is gebleken dat "Bouwend Nederland" en "Lean & Grean" initiatieven zijn welke passen bij
A. Hak. Een andere mogelijkheid is dat wij, in samenwerking met Arjan Vlasblom en Regio Rivierenland,
zelf een initiatief opzetten waaraan bedrijven in Zuidwest-Gelderland deel kunnen nemen. Een voordeel
van een eigen initiatief is een gemakkelijke overstap naar niveau 4 van de CO2-prestatieladder, waarin dit
een eis is. Dit zijn aanbevelingen welke wij dan ook doen aan A. Hak.
Implementatie
De implementatie van de CO2-Prestatieladder verloopt volgens een gestructureerd stappenplan. Er zijn
enkele theorieën toegepast om het implementatieproces zo goed mogelijk passend te maken binnen A.
Hak. Deze theorieën geven aan dat er binnen A. Hak sprake is van een taakcultuur. Aan de hand van deze
cultuursvorm wordt de participatiestrategie gekozen om de implementatie succesvol te laten verlopen.
Een belangrijke risicovolle factor die de kans van slagen kan beïnvloeden, is de steun vanuit de
medewerkers. Dit vereist dan ook de nodige aandacht. Niet iedere medewerker is direct op de hoogte van
nieuwe ontwikkelingen, dit is echter wel van belang bij invoering van de CO2-Prestatieladder.
Luuk Jacobs & Danny Kanters
Datum: 08 juni 2011
Pagina VI
Communicatie
Binnen dit project zijn de medewerkers, die uiteindelijk het proces gaan uitvoeren, nauw betrokken bij het
ontwerp. Dit zijn voornamelijk de KAM (kwaliteit, arbo & milieu) manager en de KAM coördinatoren.
Het betrekken van deze medewerkers is aangepakt door in een vroeg stadium een presentatie te geven aan
hen. Op het moment dat het eerste ontwerp afgerond was zijn er pilots uitgevoerd. Bij deze pilots zijn de
documenten, het monitoringsysteem en de procedure uitgebreid behandeld.
Om de invoering probleemloos te laten verlopen zijn er documentatiemappen samengesteld per bedrijf,
waarin alle benodigde documenten en informatie zijn toegevoegd. Deze mappen zijn persoonlijk uitgereikt
onder alle KAM coördinatoren, waarbij persoonlijke toelichting plaatsvond om de laatste
onduidelijkheden weg te nemen. Ook reikten we de organisatie een folder en een voorbeeld van een CO2-
toolboxmeeting aan. Hiermee kunnen zij het belang van de CO2-Prestatieladder door laten vloeien in de
organisatie. Met deze laatste stap is het implementatieproces voltooid.
Op het moment dat de afstudeerperiode verstreken is, is de CO2-Prestatieladder dus volledig geïntegreerd.
De officiële certificering volgt in september 2011. Om bij te dragen aan een succesvolle certificering zullen
wij beiden (op verzoek van A. Hak) aanwezig zijn tijdens het proces van certificering. Op dat moment
zullen wij toelichtingen geven aan de certificerende instantie.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In de voorgaande periode (september 2010 - januari 2011) is door een groep internationale studenten een
monitoringsysteem opgesteld voor MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Dit
monitoringsysteem is opgesteld in de Engelse taal, wat minder geschikt is voor de Nederlandse bedrijven
van A. Hak. Dit monitoringsysteem is daarom aangepast aan de Nederlandse taal. Daarnaast is het
systeem gecontroleerd op volledigheid en opmaak. Uit deze analyse blijkt dat:
• Meerdere onderdelen vaker worden behandeld in het monitoringsysteem
• In het monitoringsysteem worden vragen gesteld die niet van toepassing zijn voor MVO
• Formules en puntentellingen ontbreken in het bestand
• De lay-out van het bestand is niet op iedere pagina gelijk
Deze tekortkomingen zijn alle door ons aangepast zodat een geschikt monitoringsysteem geïntroduceerd
kan worden.
Verrichte prestaties
Binnen dit afstudeerproject zijn wij zelfstandig aan het werk geweest. De oplossingen, resultaten en
systemen welke uit het rapport blijken, zijn dan ook door ons ontworpen. Door A. Hak zijn deze
beoordeeld. Daarna hebben wij de definitieve versies vastgelegd. Voorbeelden van onderdelen die door
ons zijn ontworpen: • Monitoringsysteem CO2-footprint
• Procedure
• Jaarplanning
• Auditchecklist
• Publicatiedocumenten
Aanbevelingen
Uit het rapport blijkt dat niveau 3 een goed niveau is om in te stappen. Dit niveau zorgt voor 4%
gunningvoordeel. Onze aanbeveling hierbij is wel dat A. Hak door moet groeien naar niveau 4 of zelfs
niveau 5. Reden om dit te doen is dat de CO2-Prestatieladder in de toekomst ook toegepast zal worden bij
projecten van de overheid; de voordelen van het certificaat zullen dan (veel) groter worden. Om het
volgende niveau te bereiken, dient het bedrijf wel meer CO2-emmissies te onderzoeken, zoals uitstoot uit
papierverbruik en afval e.d. Daarnaast heeft niveau 4 als eis dat A. Hak zelf een (keten)initiatief op dient te
zetten in plaats van alleen de deelname hieraan (zoals de eis van niveau 3). Wanneer het initiatief met
Regio Rivierenland afgerond is, voldoet A. Hak ook aan deze eis.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAI&I Academie voor Industrie en Informatica
PartnersA. Hak
Datum2011-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk