De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De toekomstige professional

Typische stressfactoren in de werkrelatie en hoe deze te hanteren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De toekomstige professional

Typische stressfactoren in de werkrelatie en hoe deze te hanteren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport beschrijft het afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Diana Hennen, teamleider Forensische Klinische Zorg (FKZ) van Novadic-Kentron. Het onderzoek is uitgevoerd door twee studentonderzoekers uit studiejaar vier van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. De probleemstelling die tijdens het onderzoek centraal stond is de volgende: ‘Hoe kunnen toekomstige professionals op de afdeling Forensische Klinische Zorg, binnen Novadic-Kentron, voorbereid worden op typische stressfactoren in de werkrelatie met de cliënt?’

De vraag naar dit onderzoek is ontstaan nadat er op de afdeling FKZ in korte tijd veel wisseling in personeel heeft plaatsgevonden. Het doel van dit onderzoek was dan ook om een duurzame inzet van professionals te bewerkstelligen, waardoor de kwaliteit van de zorg op de afdeling FKZ verbeterd zal worden. Daarnaast zal minder wisseling van personeel bijdragen aan verminderde werkdruk bij de huidige professionals. Dit onderzoek biedt de opdrachtgever aanbevelingen betreffende het hanteren – of verminderen - van stressfactoren door de huidige professionals. Daarnaast vloeit uit dit onderzoek een handleiding voort welke gebruikt kan worden tijdens het selectieproces bij het aannemen van nieuw personeel.

Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling, welke centraal stond tijdens het onderzoek, is er onderzoek gedaan aan de hand van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Zo is er literatuuronderzoek gedaan naar het therapeutische milieu, moeilijke gedragingen die cliënten binnen het forensische kader kunnen laten zien en hoe de professional hierop in kan spelen. Tevens is er aandacht besteed aan de begrippen ‘stress’ en ‘stressbestendigheid’. Daarnaast zijn zes van de negentien huidige professionals van de afdeling FKZ middels half gestructureerde interviews bevraagd over hetgeen zij als stressvol ervaren tijdens hun werk in contact met cliënten en de manier waarop zij met deze stress omgaan. Tevens is gevraagd aan welke kenmerken een professional op de afdeling FKZ volgens hen moet voldoen. Uit deze interviews kwam naar voren dat er geen eenduidig antwoord is op de vraag wat als stressvol ervaren wordt. De professionals hebben allen een bij hen passende en werkzame coping stijl ontwikkeld, waardoor zij hun werkzaamheden op de afdeling kunnen voortzetten. Hierbij blijkt professionele ervaring een grote rol te spelen. Wat betreft kenmerken waar een professional aan moet voldoen is er sprake van onderlinge overeenstemming; in staat zijn een goede werkrelatie met de cliënt op te bouwen en goed kunnen samenwerken binnen het team. In het onderzoek is, middels Q-methodologie, tevens onderzocht wat de begeleidingsbehoefte is van huidige cliënten van de afdeling FKZ. Q-methodologie is een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Er is bij negen van de dertien cliënten en bij twee ervaringsdeskundigen een Q-sort afgenomen. Hieruit zijn drie type cliënten naar voren gekomen: cliënten gericht op de taak, cliënten gericht op de relatie en het sensitieve type. Ieder type cliënt heeft zijn eigen begeleidingsbehoefte waar men zich als professional bewust van dient te zijn. Uit de resultaten en de deelconclusies kan geconcludeerd worden dat kennis, zelfreflectie, samenwerking, collegiale steun, optimisme en een goede eigen copingstijl kernwoorden zijn als het gaat om het kunnen hanteren van typische stressfactoren waar toekomstige professionals mee te maken krijgen in contact met cliënten op de afdeling FKZ. Hierbij kan gedacht worden aan krenkingsgevoeligheid, persoonlijk maken van kwesties, negatieve groepsdynamiek, passiviteit, kinderlijke provocatie en tegendraadsheid, geringe frustratietolerantie, onbetrouwbaarheid, uitagerend gedrag, de neiging tot instrumentele contacten en nastreven van de eerste behoefte bevrediging. Dit onderzoeksrapport wordt afgesloten met het hoofdstuk discussie en evaluatie waarin de kwaliteitsaspecten als mede de verschillende samenwerkingsverbanden en Q-methodologie geëvalueerd en ter discussie gesteld worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersNovadic-Kentron
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk