De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Laat kwetsbare burgers niet buiten de boot vallen!

Een onderzoek naar het enthousiasmeren van vrijwilligersorganisaties voor de inzet van kwetsbare burgers als vrijwilliger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Laat kwetsbare burgers niet buiten de boot vallen!

Een onderzoek naar het enthousiasmeren van vrijwilligersorganisaties voor de inzet van kwetsbare burgers als vrijwilliger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is vormgegeven binnen stichting ViERBINDEN te Beek en Donk. Stichting ViERBINDEN richt zich op verscheidene doelgroepen, maar gedurende dit onderzoek heeft men zich gericht op de doelgroep ‘vrijwilligers’. De aanleiding voor het onderzoek zijn de recente wetswijzigingen in de zorg, betreffende de kanteling en verandering van de AWBZ en de Wmo. Er komen steeds meer ‘kwetsbare’ burgers met de vraag naar vrijwilligerswerk. Het is belangrijk dat vrijwilligersorganisaties zicht krijgen op een effectieve wijze waarop zij deze ‘kwetsbare’ burgers ook prima als vrijwilligers in kunnen zetten.

Naar aanleiding van de probleemanalyse is er een probleemstelling geformuleerd, welke de hoofdlijn is voor het volledige onderzoek. De probleemstelling luidt als volgt; ‘Wat is er voor nodig om vrijwilligersorganisaties te enthousiasmeren om ‘kwetsbare’ burgers in te zetten als vrijwilliger binnen hun vrijwilligersorganisatie?’. De probleemstelling is beantwoord aan de hand van een vijftal deelvragen. Hieruit vloeit het doel voort om te achterhalen hoe vrijwilligersorganisaties geënthousiasmeerd kunnen worden voor de inzet van ‘kwetsbare’ burgers als vrijwilliger. Bij dit onderzoek zijn twee vormen van dataverzamelingsmethoden gebruikt. Dit zijn literatuurstudie en interviews. Om de probleemstelling en deelvragen te kunnen beantwoorden zijn er half gestructureerde interviews met 10 vrijwilligersorganisaties, één vrijwillige bemiddelaar en 9 ‘kwetsbare’ vrijwilligers afgenomen.

Aan de hand van de analyse kan geconcludeerd worden dat een ‘kwetsbare’ burger een breed begrip is. De meerderheid van de vrijwilligersorganisaties kan geen duidelijke beschrijving hiervan geven. De helft van de vrijwilligersorganisaties denkt dat kwetsbaarheid niet leeftijdsgebonden is en de overige helft denkt dat kwetsbaarheid voornamelijk voor komt bij jeugd of ouderen. Aan de hand van het theoretisch kader kan geconcludeerd worden dat vrijwilligersorganisaties een ander beeld hebben van de werkelijke leeftijd van een ‘kwetsbare’ burger. Uit de theorie blijkt dat het veelal de ouderen zijn in Laarbeek die ‘kwetsbaar’ zijn. Vrijwilligersorganisaties noemen als belangrijkste risicofactor de familieomstandigheden. Daarnaast zijn zij van mening dat de houding van de burger ook een rol speelt. Verder wordt er door de vrijwilligersorganisaties voornamelijk een onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en psychische beperkingen. In mindere mate worden risicofactoren, zoals een gebrekkige financiële situatie en de woonplaats van een burger genoemd. Tevens kan, aan de hand van de analyse, geconcludeerd worden dat ‘kwetsbare’ burgers voornamelijk vrijwilligerswerk willen doen, omdat zij vanwege omstandigheden niet in staat zijn om betaald werk uit te voeren. Dit sluit niet aan bij de visie van de vrijwillige bemiddelaar en vrijwilligersorganisaties, omdat zij van mening zijn dat ‘kwetsbare’ burgers vrijwilligerswerk doen vanwege de contacten die zij hiermee opdoen. De meerderheid van de ‘kwetsbare’ burgers ervaart het vrijwilligerswerk desondanks als positief. Zowel de vrijwillige bemiddelaar als de vrijwilligersorganisaties zijn het erover eens dat de ervaringen met ‘kwetsbare’ burgers uitermate positief te noemen zijn. Opmerkelijk is dat desondanks de helft van de vrijwilligersorganisaties geen gebruik maakt van de inzet van ‘kwetsbare’ vrijwilligers. Bijna de helft ervaart de extra tijdsinvestering, onwetendheid en angst die bij ‘kwetsbare’ vrijwilligers komt kijken als knelpunt. Toch vinden zij de waardering die zij van de ‘kwetsbare’ vrijwilliger krijgen voldoende om zich over deze knelpunten heen te zetten. Het krijgen van waardering blijkt een belangrijke positieve factor te zijn bij de inzet van ‘kwetsbare’ burgers als vrijwilliger. Daarnaast vindt een groot gedeelte dat ‘kwetsbare’ burgers niet in staat zijn om de taken uit te voeren. Er kan tevens geconcludeerd worden dat het merendeel van de ‘kwetsbare’ burgers en vrijwilligersorganisaties positief zijn over het contact en aanbod wat stichting ViERBINDEN op het gebied van bemiddeling biedt. Toch vindt het merendeel van de vrijwilligersorganisaties het belangrijk om voldoende contact te onderhouden. Ook het bieden van duidelijkheid komt erg vaak als voorwaarde van een goede overdracht en bemiddeling naar boven. Deze aspecten kwamen ook bij de ‘kwetsbare’ burgers naar voren.
Daarnaast kan, aan de hand van de analyse, geconcludeerd worden dat het aanbieden van handvaten een positief effect heeft op het enthousiasme voor de inzet van ‘kwetsbare’ burgers. Deze handvaten zouden gegeven kunnen worden in een beknopte handleiding waar voorbeelden in staan. Andere mogelijkheden om vrijwilligersorganisaties te enthousiasmeren zijn het samenbrengen van vrijwilligersorganisaties en ‘kwetsbare’ burgers door middel van een soort markt. Hierdoor kunnen zij kennis maken met elkaars kwaliteiten. Daarnaast wordt het organiseren van een informatiebijeenkomst genoemd om hen te enthousiasmeren. Hierdoor kan men ervaringen en ideeën uitwisselen.

Op basis van de eindconclusie kunnen er een aantal aanbevelingen voor stichting ViERBINDEN geformuleerd worden. De eerste aanbeveling die gedaan wordt is; ontwikkel een methode die de vrijwillige bemiddelaar kan gebruiken bij de bemiddeling van de ‘kwetsbare’ burgers naar vrijwilligersorganisaties. De tweede aanbeveling is als volgt; zorg voor meer nazorg na de plaatsing van een ‘kwetsbare’ vrijwilliger bij een vrijwilligersorganisatie. Een derde aanbeveling luidt; zorg voor informatie voor vrijwilligersorganisaties. Dit kan zijn in de vorm van een informatieve bijeenkomst en een beknopte handleiding. Naast voorgaande aanbeveling, waarbij de vrijwilligersorganisaties informatie gegeven wordt, is het ook verstandig de vrijwilligersorganisaties en de ‘kwetsbare’ vrijwilligers nader tot elkaar te brengen. Dit kan gebeuren naar aanleiding van de vierde aanbeveling; zorg voor een markt waarin beide groepen elkaar kunnen leren kennen. Deze kennismaking is van belang om angst en afstand voor het onbekende wat af te laten nemen en mogelijk meer vrijwilligersorganisaties enthousiast te maken voor de inzet van ‘kwetsbare’ burgers als vrijwilligers. De laatste aanbeveling die gedaan wordt is; creëer meer duidelijkheid en straal dit uit in de bemiddeling en begeleiding van zowel ‘kwetsbare’ vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
AfstudeerorganisatieStichting Vierbinden
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk