De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kracht van de burger en zijn sociaal netwerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De kracht van de burger en zijn sociaal netwerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Academie voor Sociale Studies te ’s-Hertogenbosch. Het onderzoeksteam doet onderzoek waarbij de volgende hoofdvraag leidend is: ‘Welke kennis, producten en instrumenten over methodieken (gericht op het benutten en versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van burgers), die door de bestaande Wmo-werkplaatsen zijn ontwikkeld, zijn bruikbaar voor de kennisbehoefte van professionals werkzaam in het sociaal wijkteam Helftheuvel te ’s-Hertogenbosch’. Dit onderzoek hangt samen met het onderzoek waar het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving zich op richt en is daarom van belang voor hun bevindingen. De samenhang wordt duidelijk in de organisatorische context.
De deelvragen die in het onderzoek centraal staan zijn:
- Waar staat het sociaal wijkteam Helftheuvel op dit moment op het gebied van kennis en opgedane ervaring omtrent het benutten en versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van burgers? - Welke kennis, producten en instrumenten over methodieken, gericht op het benutten en versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van burgers, hebben de Wmo-werkplaatsen ontwikkeld die bruikbaar zijn voor het sociaal wijkteam Helftheuvel te ’s-Hertogenbosch? - Wat is de kennisbehoefte van de professionals uit het sociaal wijkteam Helftheuvel omtrent methodieken betreffende de eigen kracht en het sociale netwerk van burgers?
Op basis van een interview met de teamleider van het sociaal wijkteam Helftheuvel (de heer Geluk) is helderheid ontstaan omtrent de eerste deelvraag. Uit het interview komt naar voren dat volgens de heer Geluk de professionals uit het sociaal wijkteam zoekende zijn naar wat er nodig is om de eigen kracht en het sociale netwerk goed vorm te geven. Hierbij hebben de professionals uit het sociaal wijkteam volgens de heer Geluk behoefte aan kennis en ervaring als het gaat om het benutten en versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van burgers. Vanuit deze bevinding is het theoretisch kader opgesteld, dat betrekking heeft op de tweede deelvraag. Het onderzoeksteam heeft onderzocht wat de Wmo-werkplaatsen hebben ontwikkeld aan informatie rondom het benutten en versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk. Dit literatuuronderzoek heeft tot een aantal kennis, producten en instrumenten geleid, afkomstig uit een aantal door de Wmo-werkplaatsen opgestelde publicaties, die mogelijk bruikbaar zijn voor het sociaal wijkteam. Deze kennis, producten en instrumenten zijn geselecteerd en vervolgens nauwkeurig uitgewerkt in het theoretisch kader.
Om antwoord te verkrijgen op de derde deelvraag is er een focusgroep georganiseerd waar het sociaal wijkteam bij betrokken is. Het doel van deze focusgroep was duidelijk te krijgen wat de kennisbehoefte van de professionals is aangaande het benutten en versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van burgers. Uit de focusgroep is gebleken dat de professionals uit het sociaal wijkteam geen behoefte hebben aan extra kennis hieromtrent. De professionals geven aan dat dit hen lukt en dat zij geen ondersteuning nodig hebben op dit vlak in de vorm van kennis, producten en instrumenten. Echter spreken de professionals wel een andere behoefte uit. Deze behoefte betreft hoofdzakelijk de samenwerking tussen de professionals onderling en de samenwerking met externe professionals.
Bovenstaande resultaten uit de focusgroep en het interview met de heer Geluk zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 5, ‘Resultaten’. Aan de hand van de resultaten zijn de deelconclusies, en vervolgens de eindconclusie, opgesteld. Het onderzoeksteam evalueert het onderzoek en stelt het verloop van het onderzoek ter discussie in hoofdstuk 8. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan richting het sociaal wijkteam Helftheuvel en het lectoraat, deze kunt u terugvinden in hoofdstuk 9.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerLectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk