De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gedetineerden en professionals over de nazorg van de Kies voor Verandering training

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gedetineerden en professionals over de nazorg van de Kies voor Verandering training

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd en geschreven door Nadine Bastiaens en Liesje van Engelen. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de Penitentiaire Inrichting in Vught. Specifiek richten de onderzoekers zich op unit 6 en 7. Voorafgaand aan dit onderzoek is een onderzoeksvoorstel en een projectplan tot stand gekomen, waarin het precieze verloop van het onderzoek is beschreven. Het signaal dat de onderzoekers gaan onderzoeken is aangedragen door de opdrachtgever Jack Wubben, die zelf werkzaam is als ‘Kies voor Verandering’ trainer binnen de P.I. Vught. Het signaal betreft het nazorgtraject van de Kies voor Verandering training. De Kies voor Verandering training is een training die wordt gegeven in de P.I. Vught voor gedetineerden die verblijven op unit 6 en 7. Het uiteindelijke doel van de Kies voor Verandering training is dat de gedetineerde gaat nadenken over zijn huidige leven en na detentie kiest voor een leven zonder criminaliteit. Tijdens de training formuleert de gedetineerde doelen waar hij tijdens detentie aan wil werken. Deze doelen behoren meegenomen te worden in het nazorgtraject. Vanuit de opdrachtgever kwam echter het signaal dat het nazorgtraject van de Kies voor Verandering training nog niet optimaal verloopt. Om dit signaal verder te onderzoeken en indien nodig te verbeteren hebben de onderzoekers de volgende probleemstelling geformuleerd: ‘Hoe verloopt het nazorgtraject van de Kies voor Verandering training binnen de P.I. Vught en op welke wijze kan dit indien nodig verbeterd worden?’. Om een antwoord te krijgen op deze probleemstelling hebben de onderzoekers literatuur- en praktijkonderzoek verricht. In zijn totaliteit zijn er 35 interviews afgenomen. Er vonden 20 interviews plaats met de respondentengroep gedetineerden en 15 interviews met de respondentengroep professionals. Na informatie te hebben verkregen door literatuur- en praktijkonderzoek hebben de onderzoekers een conclusie kunnen trekken. Het nazorgtraject verloopt niet optimaal, zoals de opdrachtgever zelf ook al heeft aangegeven. Hieruit zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen. De onderzoekers hebben verbetervoorstellen geformuleerd die betrekking hebben op deze knelpunten. In het kort zijn de onderzoekers tot de conclusie gekomen dat er veel verwarring is omtrent het nazorgtraject. Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft nazorg, maar dit staat niet zozeer als een nazorgtraject beschreven. Om deze reden concluderen de onderzoekers dat er geen nazorgtraject bestaat. Gedurende het onderzoek hebben de onderzoekers echter voortdurend het woord nazorgtraject gebruikt, omdat er van uitgegaan werd dat er wel degelijk een nazorgtraject bestond. Dit bleek niet het geval te zijn. Om onduidelijkheid te voorkomen hebben de onderzoekers ervoor gekozen om het woord nazorgtraject te blijven gebruiken gedurende het onderzoek. Om deze reden bevelen de onderzoekers aan dat er duidelijke informatie moet komen over de nazorg van de KvV training, zodat er uiteindelijk wel over een nazorgtraject gesproken kan worden. Daarnaast zijn de onderzoekers tot de conclusie gekomen dat het contact tussen mentor en gedetineerde tijdens en na de training niet optimaal is. Uit de interviews is gebleken dat de meerderheid van de gedetineerden zelfs niet wisten wie hun mentor is. De onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat het contact tussen mentor en gedetineerde van groot belang is voor het slagen van het nazorgtraject. Daarom adviseren de onderzoekers een gesprek met gedetineerde, trainer van de KvV training en mentor na afloop van de KvV training, zodat alle partijen betrokken blijven. Verder zijn de onderzoekers tot de ontdekking gekomen dat de gedetineerden moeilijk verder konden werken met de doelen die zij opgesteld hebben binnen de KvV training, omdat deze op een verkeerde wijze geformuleerd zijn. Hierdoor konden de meeste gedetineerden alleen buiten detentie aan hun doelen werken en maakte op deze manier geen gebruik van de nazorg die de KvV training te bieden heeft. Om deze reden hebben de onderzoekers de organisatie geadviseerd de SMART methode en de Piramide van Maslow structureel te gebruiken tijdens het formuleren van de doelen in het plan van de KvV training. Veel gedetineerden en professionals gaan ervan uit dat het nazorgtraject extramuraal is. De onderzoekers hebben dit meegenomen in de verbetervoorstellen door de P.I. Vught te adviseren meer informatie te verstrekken over de nazorg dat mogelijk is na de KvV training. Een uitgebreider overzicht van de verbetervoorstellen staan beschreven in hoofdstuk 7 en in het adviesrapport dat de onderzoekers hebben opgesteld voor de P.I. Vught.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
AfstudeerorganisatieP.I. Vught
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk