De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Passende zorg voor iedereen

Eindverslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Passende zorg voor iedereen

Eindverslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek is uitgevoerd op het d’Oultremontcollege, een reguliere middelbare school in Drunen in opdracht van de zorgcoördinatoren, mevrouw Van Den Munkhof & mevrouw Van Heijst. Op het d’Oultremontcollege blijven leerlingen met specifieke zorgbehoeften binnenstromen. Deze zogeheten zorgleerlingen hebben extra ondersteuning nodig tijdens hun middelbare schoolloopbaan. Dat, en de invoering van de wet ‘Passend Onderwijs’ op 1 augustus 2014 vormen samen de aanleiding voor dit onderzoek. De wet ‘Passend Onderwijs’ schrijft voor dat schoolbesturen in Nederland de verantwoordelijkheid krijgen om voor alle leerlingen een passende plek te vinden binnen het reguliere onderwijs, ook voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dit betekent dat leraren steeds vaker te maken zullen krijgen met problematieken van zorgleerlingen. De zorgcoördinatoren hebben aangegeven dat het voor de leraren niet altijd even gemakkelijk is om met deze problematieken om te gaan. Hiervoor is de hulp en expertise van de onderzoekers ingeschakeld. In dit onderzoek is gepoogd antwoord te krijgen op de volgende vraag: Op welke wijze kan het d’Oultremontcollege kennis en expertise uitbreiden om de begeleiding van zorgleerlingen te optimaliseren? Daarnaast was het de opdracht van de onderzoekers om een beroepsproduct te ontwikkelen dat aansluit op de onderzoeksvraag en dat bruikbaar is voor het d’Oultremontcollege.
Om het antwoord op deze vraag te vinden is gebruikt gemaakt van literatuurstudie en praktijkgericht onderzoek. Nadat er enquêtes zijn afgenomen met drie verschillende groepen betrokkenen (leraren, zorgleerlingen en ouders van zorgleerlingen), is er gezocht naar verdieping door middel van een aantal half gestructureerde interviews met dezelfde drie groepen. Naast de interviews met deze drie groepen, zijn ook één zorgcoördinator en is de ambulant begeleider geïnterviewd.
Wat duidelijk uit het onderzoek naar voren kwam, is dat er soms meer wordt gekeken naar de beperkingen van een leerling dan naar zijn mogelijkheden. Zorgleerlingen geven aan dat zij het belangrijk vinden om gehoord en gezien te worden, omdat zij dan het gevoel hebben dat zij… serieus worden genomen en begrepen worden.
Leraren geven aan dat zij regelmatig problemen ondervinden in het begeleiden van zorgleerlingen. Problemen die voorkomen zijn vooral op externaliserend gedrag (druk, grote mond, enzovoorts) van toepassing. Doordat leraren niet genoeg kennis hebben van alle problematieken, merken zij andere symptomen (teruggetrokken, dromerig, etc.) niet op. Of ze merken ze wel op, maar koppelen dit niet aan een eventuele problematiek. Leraren hebben een redelijke algemene kennis over leerlingen met speciale zorgbehoeften, maar geen tot weinig specifieke kennis of praktijkervaring.
Er vindt weinig onderlinge terugkoppeling plaats over gemaakte afspraken tussen leraren. Op het gebied van communicatie valt er op het d’Oultremontcollege nog veel winst te behalen. Er is een digitaal dossier, ‘Magister’, maar dit wordt niet door iedereen optimaal gebruikt. Op die manier ontstaat er miscommunicatie bij de leraren onderling. De communicatie naar buiten toe, richting ouders, is wel goed georganiseerd. Ouders zijn tevreden over de manier waarop er gecommuniceerd wordt, maar niet over de frequentie van het contact. Veel ouders willen graag meer contact om zo meer betrokken te zijn bij de begeleiding van hun kind.
Wat leraren vooral missen in de klas zijn praktische dingen zoals materialen voor de leerling en aangepast lesmateriaal. Daarnaast is er behoefte aan meer kennis over problematieken en over hoe de begeleidingsstijl hierop aan te passen is.
Naar aanleiding van de resultaten kan het volgende geconcludeerd worden: het d’Oultremontcollege kan kennis en expertise uitbreiden op het gebied van kennis van problematieken, onderlinge communicatie, nemen van verantwoordelijkheid en ontwikkeling van leraren.
Op deze gebieden doen de onderzoekers een aantal aanbevelingen. De belangrijkste hiervan is het inzetten van het ontwikkelde beroepsproduct.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerSG De Langstraat d'Oultremontcollege
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk