De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beginnende beroepsprofessional; Ben jij klaar voor de toekomst?!

Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de aansluiting van de opleiding MWD op de aan verandering onderhevige beroepspraktijk.

Beginnende beroepsprofessional; Ben jij klaar voor de toekomst?!

Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de aansluiting van de opleiding MWD op de aan verandering onderhevige beroepspraktijk.

Samenvatting

De huidige samenleving verandert langzaam van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving waarin de burger gestimuleerd wordt tot een actievere deelname aan de maatschappij. Om deze verandering te realiseren zijn er diverse maatschappelijke trends en ontwikkelingen gaande, met als belangrijkste de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Welzijn Nieuwe Stijl en Transitie Jeugdzorg. Deze ontwikkelingen vragen niet alleen van burgers een verandering, maar het vraagt ook een omslag in de manier van werken van binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Om deze omslag te kunnen realiseren heeft de professional, werkzaam in de zorg en welzijn, een specifieke houding en daaruit voortvloeiende kennis en vaardigheden nodig. Voor Sensire AMW, een zorgorganisatie in de Achterhoek en opdrachtgever van dit onderzoek, geldt dat zij al op de juiste weg zijn richting de omslag die gevraagd wordt. Door de al deels gerealiseerde omslag en de vele veranderingen in het werkveld merkte de opdrachtgever op dat er mogelijk een hiaat lijkt te bestaan tussen de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aangeboden door Saxion en de werkzaamheden binnen Sensire AMW. Door het onderzoeken van deze hypothese wordt beoogd inzicht te krijgen in de aansluiting tussen de opleiding MWD en de aan verandering onderhevige beroepspraktijk van het maatschappelijk werk. Om dit doel daadwerkelijk te realiseren is de volgende hoofdvraag geformuleerd:
‘In welke mate sluiten de kennis, houding en vaardigheden van de beginnende beroepsprofessionals, studerend aan de opleiding MWD aangeboden door het Saxion, aan op de aan verandering onderhevige beroepspraktijk?’.
Om tot een antwoord te komen op de vraagstelling is er een behoefteonderzoek uitgevoerd. Door gebruik te maken van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden is er data verzameld en inzicht verkregen in de huidige, bestaande situatie en de gewenste situatie. Door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden en onderzoekseenheden is er gezorgd voor triangulatie binnen het onderzoek. De onderzoekseenheden zijn beginnende beroepsprofessional, praktijkbegeleiders en enkele leden uit de beroepenveldcommissie Academie Mens en Maatschappij.
Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het over het algemeen genomen lijkt dat datgene wat de beginnende beroepsprofessionals qua kennis, houding en vaardigheden in huis hebben aansluit op dat wat de beroepspraktijk van hen vraagt. Toch blijkt dat er ook een aantal verbeterpunten zijn ten aanzien van bijvoorbeeld de opleiding om de aansluiting te kunnen optimaliseren. Van belang om te noemen is dat de mate van aansluiting niet alleen afhankelijk is van de inhoud van de opleiding, maar erg persoonsgebonden blijkt te zijn.
De eerste aanbeveling is om de maatschappelijk trends en ontwikkelingen nog meer door te voeren binnen het onderwijsaanbod. Een tweede aanbeveling is om het keuzeonderwijs uit te breiden om zo de student de mogelijkheid te geven om gerichter aan te sluiten bij het werkveld waar hij of zij werkzaam zou willen zijn. Een derde aanbeveling is om een screening voorafgaand aan de studie in te voeren of de huidige screening uit te breiden. Een suggestie voor vervolgonderzoek is om over vier jaar nogmaals te onderzoeken hoe de aansluiting op dat moment is. Waarschijnlijk zijn alle trends en ontwikkelingen die nu gaande zijn dan geïntegreerd. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk