De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wonen, werken, leven - een goede combinatie in Regio Stedendriehoek?!

Een thesis-adviesrapport over woon-werkvormen

Wonen, werken, leven - een goede combinatie in Regio Stedendriehoek?!

Een thesis-adviesrapport over woon-werkvormen

Samenvatting

Als middelpunt in een veranderende wereld ziet Regio Stedendriehoek haar omgeving veranderen. Om toekomstbestendig te worden is het voor de regio belangrijk om goed op deze veranderende omgeving in te spelen. Daartoe wil zij enerzijds haar vestigingsklimaat aantrekkelijker maken en anderzijds haar concurrentiepositie versterken. Om hier invulling aan te geven is door diverse belanghebbenden een KlankBordGroep (nader te noemen: KBG) opgericht. Uit diverse brainstormsessies is naar voren gekomen dat innovatieve woon-werkvormen mogelijk een interessant thema vormen bij het inspelen op de veranderende omgeving. Binnen dit thesisproject is onderzoek gedaan om erachter te komen of dit inderdaad het geval is. Daartoe is een tweetal hoofdvragen centraal gesteld:
1)     Welke soorten innovatieve woon-werkvormen zijn geschikt voor jongeren in Regio Stedendriehoek wanneer er gericht wordt op de periode tot 2025?
2)     Welke rol kan leegstand binnen Regio Stedendriehoek spelen bij het huisvesten van de innovatieve woon-werkvormen?
Teneinde de eerste hoofdvraag te kunnen beantwoorden is er onderzoek gedaan naar een viertal onderwerpen. Allereerst is er met behulp van literatuur- en kwalitatief onderzoek inzicht gegeven in diverse relevante trends en inzichten omtrent woon-werkvormen. Middels eenzelfde onderzoeksopzet is bovendien inzicht gegeven in relevante succes- en faalfactoren omtrent woon-werkvormen. Vervolgens is middels kwantitatief onderzoek inzicht gegeven in de behoefte van jongeren ten aanzien van woon-werkvormen. Ter afsluiting van de beantwoording van de eerste hoofdvraag is inzicht gegeven in het toekomstbeeld en –beleid van de regio.
Teneinde de tweede hoofdvraag te kunnen beantwoorden is er een koppeling gemaakt met een onderzoek dat uitgevoerd is door R.R. Wientjes. Middels dit onderzoek is een overzicht ontstaan van leegstaande object(groep)en in Regio Stedendriehoek. Door de onderzoeken te koppelen is een overzicht gerealiseerd van leegstaande object(groep)en in Regio Stedendriehoek die geschikt zijn voor herbestemming tot woon-werkvorm.
Bij de beantwoording van de eerste hoofdvraag is gebleken dat woon-werkvormen aan een aantal voorwaarden behoeven te voldoen om geschikt bevonden te worden voor jongeren in Regio Stedendriehoek. Hiertoe kan gesteld worden dat woon-werkvormen nabij voorzieningen dienen te liggen, financiële aantrekkelijkheid moeten hebben, flexibiliteit en tijdelijkheid moeten ondersteunen, voldoende mogelijkheid tot sociale interactie moeten geven en veelal uit zachte materialen zouden moeten bestaan. Uit de tweede hoofdvraag blijkt dat twee locaties in Deventer (Brinkgreverweg 6 en Leeuwenbrug 45) het meest geschikt zijn bevonden voor herbestemming tot woon-werkvorm.
Om met behulp van voorgaande onderzoeksresultaten invulling te kunnen geven aan het toekomstbestendig maken van de regio wordt Regio Stedendriehoek geadviseerd een tweetal fases te doorlopen. Allereerst behoeven relevante aspecten en behoeften omtrent woon-werkvormen volledig in kaart te worden gebracht. Binnen fase 1 wordt derhalve geadviseerd een viertal onderzoeken uit te voeren. Hierbij wordt ten eerste aangeraden vervolgonderzoek op de huidige projecten uit te voeren zodat hiaten worden ingevuld. Ten tweede wordt aangeraden nader onderzoek te doen naar het onderwerp vormgeving. Tot slot wordt aangeraden een tweetal onderzoeken te doen naar de onderwerpen leegstand en gebouweigenaarschap en initiatief-name. Vervolgens wordt Regio Stedendriehoek aangeraden om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan de geïnventariseerde behoeften. In het advies wordt dit aangeduid met fase 2, waarbij het voor de betrokkenen van groot belang is om daadkracht te tonen zodat de continuïteit van het project wordt geborgd.
Ten behoeve van de uitvoering van deze fase wordt Regio Stedendriehoek geadviseer

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingFacility Management
Datum2015-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk