De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Welterusten?!

een praktijkonderzoek naar slaapgedrag en interventies in een ortho-psychiatrische behandelinstelling

Welterusten?!

een praktijkonderzoek naar slaapgedrag en interventies in een ortho-psychiatrische behandelinstelling

Samenvatting

Aanleiding:Er wordt een toename van slaapproblemen gesignaleerd door de jeugdzorgmedewerkers bijkinderen en jongeren die bij Intermetzo in Almelo zijn opgenomen voor een ortho-psychiatrischebehandeling. In de literatuur wordt bevestigd dat slecht slapen een veel voorkomend probleem is bijkinderen en jongeren. Meer inzicht in het slaapgedrag en de interventies die worden toegepast bijkinderen en jongeren kan mogelijk bijdragen aan een verbetering van de slaap en daarmee dekwaliteit van de behandeling.
Onderzoeksvraag:“Hoe gaan jeugdzorgmedewerkers om met het slaapgedrag van kinderen en jongeren die aan hunzorg zijn toevertrouwd?”
Methode:Het onderzoek betrof een kwalitatief beschrijvend onderzoek middels open interviews aan de handvan een topiclijst. Tien jeugdzorgmedewerkers, drie leerkrachten en twee verpleegkundigspecialisten werden bereid gevonden voor deelname aan het onderzoek, zij waren een steekproef uitde onderzoekspopulatie. Alle deelnemers ontvingen voorafgaand aan het onderzoek een informedconsent. De Interviews werden opgenomen op audio en nadien getranscribeerd en geanalyseerdvolgens de methode van Colaizzi. De analyses zijn gecodeerd en ondergebracht in thema’s met ATLAS ti.
Resultaten:De data-analyses hebben drie hoofdthema’s opgeleverd, namelijk: “slaapgedrag en beïnvloedendefactoren”, “gevolgen van afwijkend slaapgedrag” en “interventies en behandeling”. De hoofdthema’szijn opgedeeld in een aantal subthema’s, zoals: slaapproblemen, slaaphygiëne, angsten,dagafsluiting, opvoeding, medicatie en copingvaardigheden. Deze thema’s geven inzicht in deinterventies die jeugdzorgmedewerkers toepassen om het slaapgedrag te bevorderen.
Conclusie:In dit onderzoek is gebleken dat het slaapgedrag bij veel kinderen en jongeren reeds verstoord isvoor opname in de instelling. De interventies die door de jeugdzorgmedewerkers wordenaangeboden zijn gebaseerd op het aanbieden van een vaste dagstructuur met duidelijke afsprakenen regels, die bijdragen aan het optimaliseren van het slaapgedrag. De invloed vanuit de thuissituatieen dan met name de pedagogische onmacht van ouders/verzorgers heeft de grootste impact op hetslaapgedrag bij kinderen en jongeren.
Implicaties voor de praktijk:Het is aan te bevelen om in een vroeger stadium ouders/verzorgers gerichte ondersteuning te biedenmiddels inzet van GezinsFACT, waarbij een beroep kan worden gedaan op de verpleegkundigspecialist met haar kennis van slaapgedrag.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingAdvanced Nursing Practice
Datum2018-08-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk