De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

E-maatjes Humanitas Twente Match

E-maatjes Humanitas Twente Match

Samenvatting

Humanitas Twente Match neemt deel aan een pilot ‘E-maatjes’ die door het Landelijk Bureau van vrijwilligersorganisatie Humanitas wordt uitgevoerd. Met dit behoeftenonderzoek wordt achterhaald wat behoeften, mogelijkheden, beperkingen en wensen zijn van deelnemers, vrijwilligers en coördinatoren vrijwilligerswerk bij Humanitas Twente Match met betrekking tot de inzet van online communicatie. Er is literatuuronderzoek gedaan, er zijn drie coördinatoren vrijwilligerswerk geïnter- viewd en er is een online enquête uitgezet, welke is ingevuld door 37 vrijwilligers en 8 deelnemers.
Uit de resultaten blijkt dat vrijwilligers en deelnemers momenteel online communicatie inzetten via WhatsApp, veelal op de smartphone, gemiddeld eens per week. Zij gebruiken het meestal voor praktische aangelegenheden. In mindere mate wordt ook over casuïstiek gesproken. De bevraagde vrijwilligers en deelnemers hebben niet veel behoefte om dit in de toekomst anders te doen. Coördinatoren zien wel andere mogelijkheden, maar komen, naast dat ze met dezelfde antwoorden komen, elk met andere ideeën. Tevens is de mogelijkheid genoemd om online contact te onderhouden zonder elkaar in levenden lijve te ontmoeten. Hierbij zeggen de meeste deelnemers en vrijwilligers dit niet te willen, terwijl twee coördinatoren dit in bepaalde situaties wel mogelijk willen maken.
Conclusies uit dit onderzoek zijn dat deelnemers en vrijwilligers in grote lijnen tevreden zijn over de manier waarop zij momenteel online communiceren, ze hebben weinig behoefte aan uitbreiding ervan. Wel wordt het beschermen van de privacy, een technisch veilige applicatie en het afbakenen van de vrijwillligerstaak van belang geacht. Vooral coördinatoren zien nieuwe mogelijkheden bij de inzet van online communicatie: onder meer het kunnen inzetten van online communicatie bij nieuwe doelgroepen zoals jongeren met een stoornis in het autistische spectrum en jongeren in een besloten setting, en het inzetten van online communicatie voor en na een face-to-facecontactperiode. Uit de literatuur is gebleken dat er meerdere manieren, met elke eigen kenmerken zijn, om online te communiceren. Momenteel worden slechts die manieren gebruikt waarmee men vertrouwd is, terwijl er wellicht andere manieren goed inzetbaar of zelfs meer geëigend zouden zijn.
De aanbevelingen die worden gedaan betreffen het voorlichten en scholen van de coördinatoren over online communicatie en het inpassen ervan in de Match-methodiek, het voorlichten van vrijwilligers, het aanbieden van veilige en gebruiksvriendelijke software, het werven en selecteren van nieuwe groepen vrijwilligers en deelnemers en het doen van verder onderzoek. In de discussiepara- graaf wordt ingegaan op coaching, e-coaching en de verschillen en overeenkomsten van coaching met de taak van de vrijwilliger bij Match. Hierbij wordt aangehaald wat de doelstelling is van Match: het ondersteunen van de jongere, versterken van het zelfvertrouwen. Momenteel gebeurt dit door middel van ontmoetingen waarbij activiteiten worden ondernomen. Online communicatie kan in bepaalde situaties ook een middel zijn, maar dan dient ook de focus van de coördinatoren hierop gericht te zijn.Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2017-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk