De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerscriptie - Einde WW, oh nee

Afstudeerscriptie - Einde WW, oh nee

Samenvatting

Achtergrond: Uit vooronderzoek is gebleken dat de ketensamenwerking tussen UWV WERKbedrijf Apeldoorn en het Jongerenloket van de gemeente Apeldoorn niet altijd even goed verloopt. De begeleiding die geboden wordt bij de overgang van de Werkloosheidswet-uitkering naar de Bijstandsuitkering is vaak onvolledig en onvoldoende, waardoor jongeren niet op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving van de Participatiewet.
Doel onderzoek: Het doel van dit onderzoek is dat aan de hand van de verbeterpunten de ketensamenwerking tussen UWV WERKbedrijf Apeldoorn en het Jongerenloket van de gemeente Apeldoorn zo ingericht wordt dat de dienstverlening van beide organisaties zo op elkaar aansluit, dat de WW-klanten tot 27 jaar van UWV WERKbedrijf Apeldoorn die nog maximaal drie maanden een WW-uitkering hebben op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving omtrent de uitstroom naar werk vanuit de WW-uitkering, de acceptatie van passende arbeid, de procedure rondom de doorstroom naar de Participatiewet en de bijbehorende verplichtingen. De probleemstelling luidt als volgt: “Wat in de ketensamenwerking tussen UWV WERKbedrijf Apeldoorn en het Jongerenloket van de gemeente Apeldoorn moet veranderd worden om WW-klanten tot 27 jaar die nog maximaal drie maanden een WW-uitkering hebben, goed te begeleiden naar werk of de doorstroom naar de Participatiewet.” Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Wat zijn volgens de literatuur belemmerende en bevorderende factoren voor ketensamenwerking?
2. Welke knelpunten op basis van de indicatoren uit vraag één ervaren de Adviseurs Werk van UWV WERKbedrijf Apeldoorn in de samenwerking met het Jongerenloket van de gemeente Apeldoorn?
3. Welke knelpunten op basis van de indicatoren uit vraag één ervaren de Klantmanagers Werk van het Jongerenloket van de gemeente Apeldoorn in de samenwerking met UWV WERKbedrijf Apeldoorn.
Methodologie: Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. Er is gebruik gemaakt van een literatuurstudie om informatie te verzamelen over de bevorderende en belemmerende factoren voor ketensamenwerking. Daarnaast is er door middel van diepte-interviews informatie verzameld over de knelpunten die de Adviseurs Werk van UWV WERKbedrijf Apeldoorn en de Klantmanagers Werk van het Jongerenloket van de gemeente Apeldoorn ervaren.
Conclusies: Uit de interviews is gebleken dat de Adviseurs Werk en de Klantmanagers Werk grotendeels dezelfde knelpunten ervaren. De belangrijkste knelpunten die verbeterd moeten worden, zijn als volgt: de té informele samenwerking, de slechte communicatie, medewerkers die niet betrokken worden bij de samenwerking, de slechte controle op sollicitatieactiviteiten vanuit UWV WERKbedrijf Apeldoorn, de angst van de gemeente Apeldoorn voor het verliezen van de autonomie, het ontbreken van één gezamenlijk klantvolgsysteem, de niet-naleving van de Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen, het ontbreken van de warme overdracht van WW-jongeren, het dubbele aanbod in bijeenkomsten en de niet goed geïntegreerde Werkgeversdienstverlening.
Aanbevelingen: Aan de hand van de verbeterpunten zijn er een aantal aanbevelingen opgesteld. De belangrijkste aanbevelingen zijn als volgt: Het formeler inrichten van de samenwerking, het verbeteren van de communicatie aan de hand van nieuwsbrieven, jongeren beter informeren door welkom boodschappen te versturen, medewerkers meer betrekken bij de ketensamenwerking, jongeren meer activeren, samenvoegen van de bijeenkomsten, het ontwikkelen van een geïntegreerde Werkgeversdienstverlening, het integreren van een gezamenlijk klantvolgsysteem, het invoeren van de warme overdracht en het organiseren van maandelijkse ketenoverleg momenten. Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk