De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Andere buren

Integratie is soms ook overlast

Andere buren

Integratie is soms ook overlast

Samenvatting

Voor u ligt het onderzoeksrapport “Andere buren”, integratie is soms ook overlast. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Stichting Aveleijn. Aveleijn biedt zorg en ondersteuning aan ruim 2300 cliënten met een verstandelijke beperking en streeft ernaar haar cliënten zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Met het oog op integratie en participatie van mensen met een beperking worden clusters veelal gesitueerd in woonwijken. Over het algemeen gaat dit goed en kunnen mensen met en zonder beperking uitstekend naast elkaar leven. Desondanks heeft een groot deel van de clusters jaarlijks te maken met klachten van buurtbewoners. Geluidsoverlast en verloedering van de wijk veroorzaken de meeste overlastklachten.In dit onderzoek is gekeken naar de inzet van recht als middel door buurtbewoners van de Stichting Aveleijn die overlast hebben ervaren. Vanuit de relational distance theory is onderzocht in hoeverre de sociale verhoudingen die Aveleijn heeft tot de buurt invloed hebben gehad op de manier waarop een geschil werd beslecht.Naar voren kwam dat recht als middel wordt ingezet op het moment dat mensen zich ernstig in hun persoonlijke levenssfeer aangetast voelen of wanneer men bang is voor financiële consequenties zoals waardeverlies van de eigen woning. Zowel bij de verschillende typen overlast als bij de bezwaren tegen bouw of verbouw wordt recht als middel ingezet. Door het nemen van preventieve maatregelen kan overlast worden voorkomen of teruggedrongen en zullen mensen recht als middel minder snel inzetten.Op het moment dat burgers er voor kiezen het recht als middel in te zetten of wanneer ze de media gebruiken als pressiemiddel kan overlast grote gevolgen hebben. Dit onderzoek heeft Aveleijn meer inzicht gegeven in het handelen van buurtbewoners en de werkwijze van haar medewerkers. Aveleijn is daardoor beter in staat te anticiperen op overlast. Op basis van de conclusies en aanbevelingen kan Aveleijn er voor kiezen om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en eventueel aanpassingen in het beleid te maken. Hierdoor kan men overlast in wijken terugdringen en in de toekomst juridische procedures beperken.Bij het verzamelen van de gegevens zijn diverse onderzoeksmethoden gebruikt. Er zijn enquêtes verstuurd naar medewerkers en halfopen interviews afgenomen met clustermanagers. Er is een casestudy gedaan waarbij is gekeken naar de route van een langdurend conflict. Bestaand materiaal uit geautomatiseerde systemen is geanalyseerd en statistische gegevens zijn o.a. verzameld door middel van deskresearch. Deskresearch is ook toegepast om te onderzoeken welk bestaand beleid er binnen Aveleijn reeds werd gevoerd ten aanzien van geschilbeslechting bij klachten van buurtbewoners. De hoge respons en het gebruik van verschillende onderzoeksmethoden hebben bijgedragen aan de betrouwbaarheid van het onderzoek.Clusters die geselecteerd werden voor het onderzoek zijn daar waar mogelijk bezocht om ook fysiek een goede indruk te krijgen van de omgeving. Om die indruk enigszins over te brengen zijn foto’s van de geselecteerde clusters gebruikt in dit onderzoeksrapport.Een kanttekening bij dit onderzoek is dat buurtbewoners en cliënten zelf niet actief betrokken zijn bij het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieSaxion
Datum2013-06-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk