De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gebruik nieuwe media # onderzoek # Reclassering Nederland

Integratie nieuwe media in het reclasseringswerk

Gebruik nieuwe media # onderzoek # Reclassering Nederland

Integratie nieuwe media in het reclasseringswerk

Samenvatting

AanleidingReclassering Nederland ziet  meerwaarde in de integratie van nieuwe media in het reclasseringswerk en wil duidelijkheid bieden aan de reclasseringswerker omtrent dit gebruik middels richtlijnen. Het gebruik van nieuwe media dient hiervoor bekeken te worden vanuit het juridische en het ethische perspectief. In dit onderzoek worden de algemeen geldende juridische kaders en de ethische dilemma’s naast de reclasseringspraktijk gelegd en wordt zodoende richting gegeven aan de inzet van nieuwe media binnen het primaire reclasseringsproces. De uitkomsten van dit onderzoek zijn onder andere input voor het opstellen van richtlijnen.
 
ProbleemstellingWat zijn de juridische en ethische (on)mogelijkheden, met betrekking tot de privacy van de cliënt, van de inzet van nieuwe media anno 2013 binnen het primaire proces van Reclassering Nederland en wat zijn mogelijk richtlijnen voor het gebruik van nieuwe media binnen het reclasseringswerk die hieruit volgen?
 
Opzet onderzoekIn dit onderzoek is er voor de beantwoording van de probleemstelling en de bijbehorende onderzoeksvragen gebruik gemaakt van een getrianguleerde onderzoeksmethode, betreffende kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Er is sprake geweest van deskresearch, daarnaast heeft er tijdens het vooronderzoek een interview plaatsgevonden met de heer Weijburg beleidsmedewerker bij Reclassering Nederland en portefeuillehouder van onderhavig onderwerp. Verder zijn er enquêtes afgenomen onder de reclasseringswerker van regio MON waardoor de frequentie van het gebruik en de vormen van nieuwe media in kaart zijn gebracht.
Resultaten en belangrijkste conclusies
Na beantwoording van de onderzoeksvragen kan geconcludeerd worden dat er juridisch en ethisch gezien veel mogelijk is wat betreft de inzet van nieuwe media rekening houdend met de privacy van de cliënt. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek is het mogelijk aandachtspunten op te stellen welke gebruikt kunnen worden bij het opstellen van richtlijnen voor het gebruik van nieuwe media in het reclasseringswerk. De reclasseringswerkers hebben aangegeven behoefte te hebben aan richtlijnen voor het gebruik van nieuwe media. De keuze van het medium is van invloed op de juridische en ethische mogelijkheden. Voor het gebruik van persoonlijke gegevens vanuit nieuwe media moet er sprake zijn van verwerking van bijzondere gegevens. Het is belangrijk dat er een open communicatie is tussen de reclasseringswerker en de cliënt over het vergaren en verwerken van deze informatie. De reclasseringswerker dient te allen tijde zijn geheimhoudingsplicht in acht te nemen, wat betekent dat er cliëntgegevens niet openbaar mogen worden. Verder moet de informatie op rechtmatige wijze verkregen worden. Wanneer er sprake is van sociale media is bovenstaande, behalve de geheimhoudingsplicht van de reclasseringswerker niet van toepassing.
 
Aanbevelingen:De aanbevelingen van dit onderzoek richten zich op het schrijven van beleid voor de inzet van nieuwe media in het reclasseringswerk, het opstellen van richtlijnen voor dit gebruik, het informeren van de werknemers over dit gebruik, het organiseren van een bijeenkomst voor de werknemers aangaande dit gebruik en het doen van vervolgonderzoek naar andere vormen van nieuwe media welke ingezet kunnen worden in het reclasseringswerk.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2013-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk